A strandvizilabda.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

 

A Tanácsadó Testület  24/2006. (XII. 4.) sz. Állásfoglalása

a strandvizilabda.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(720/2006. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 720/2006 számon bejelentett ügyet a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2006. december 4-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

Az ESMC Executive Consulting Kft. által a strandvizilabda.hu domain név vonatkozásában benyújtott igénylés teljesíthetõ.

Indokolás:

A tárgyi ügyben a GTS Datanet Kft. regisztrátor útján a Magyar Vízilabda Szövetség igényelte a Tanácsadó Testület eljárását. A panaszos kifogásában arra hivatkozott, hogy a Magyar Vízilabda Szövetség (MVLSZ) mint országos szakszövetség jogosult az országos bajnokságok kiírására és lebonyolítására. „A strandvízilabda szakágban jelenleg ugyan nincsenek szervezett bajnokságok, de az MVLSZ a közeljövõben tervezi ezeknek a kiírását. Az MVLSZ érdekeit erõsen sérti, a Sporttörvényben rögzített feladatainak elvégzését akadályozza és megnehezíti az, ha egy vízilabdával kapcsolatos domain nevet az MVLSZ-el való egyeztetés nélkül egy számunkra ismeretlen társaság akar bejegyeztetni.” A fentiek alapján panaszos kérte a bejegyzési kérelem elutasítását, a domain név részére történõ delegálását.

A kifogással kapcsolatos véleményében igénylõ úgy nyilatkozik, hogy ez idáig több sporttal foglalkozó honlapot hozott létre, illetve több ilyen honlap karbantartását végzi. A cég ilyen tevékenysége folytán került kapcsolatba a Magyar Strandvízilabda Egyesület Szövetség vezetésével, amellyel megegyezett, hogy többek között elvégzi a tárgyi domain név regisztrációját, illetõleg annak tartalommenedzsmentjét is támogatja.

 

A Testület elsõként azt vizsgálta, minõsülhet-e prioritásosnak az MVLSZ által benyújtott igénylés.

 

A Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 1.4.1. pontja szerint  „Prioritással rendelkeznek azok az igények, amelyek a delegálást közvetlenül a .hu közdomain alá kérik, és amelyeknél a választott domain név:

 

a) a domain-igénylõ szervezet hivatalos hatósági (közigazgatási vagy bírósági) bejegyzését igazoló dokumentumban, illetve jogszabállyal létrehozott szervezet esetén a jogszabályban a szervezet teljes vagy rövidített neveként rögzített megnevezéssel azonos karaktersorozat, vagy

 

b) a domain-igénylõ számára vagy a domain igénylésre a domain-igénylõnek meghatalmazást adó számára, mint jogosult számára a lajstromozott védjegy (szöveges védjegy esetén a védjegyeztetett teljes szöveg, ábrás védjegy esetén az ábrán szereplõ teljes szöveg), mint karaktersorozat (szó, szavak).”

 

A Testület megállapította, hogy az MVLSZ által benyújtott az igénylés a rendelkezésre álló adatok szerint a hivatkozott szabály alapján nem minõsül prioritásosnak.

 

A Testület ezt követõen azt vizsgálta, teljesíthetõ-e az ESMC Executive Consulting Kft. igénylése.

 

A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint „nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltõ, vagy

c) megtévesztõ.”

 

A megjelölés a TT álláspontja szerint nyilvánvalóan nem megbotránkozást, félelmet keltõ, így adott esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztõ minõség vizsgálandó. A TT állandó gyakorlata szerint a megtévesztés lehetõségét minden egyedi esetben külön, az eset összes körülményére tekintettel kell vizsgálni.

A megjelölés igénylõ általi használatából a TT álláspontja szerint nem következik a Szabályzat 2.2.2. c) pontja szerinti helyzet: az igénylõ az adott domain nevek használatával – miként erre a már általa használt beachwaterpolo.hu domain alatti tartalom is példa – a standvízilabda sportággal kapcsolatos olyan tájékoztatási tevékenységet is végezhet, amely a felhasználó számára nem kelti azt a látszatot, hogy az a MVLSZ hivatalos honlapját böngészi. A Testület szerint abban az esetben, ha az oldal tartalmából, megvalósításából az átlagos felhasználó számára érzékelhetõ, hogy az nem a MVLSZ honlapja, akkor a megtévesztõ jelleg nem áll fenn, mert a strandvizilabda karaktersorozat domain névként való használata önmagában nem alkalmas ilyen megtévesztésre.

A jogellenesség vizsgálata körében a TT megállapította, hogy a panaszosnak nem fûzõdik joga a „strandvizilabda” megjelölés kizárólagos használatához, illetõleg ahhoz, hogy mást ezen megjelölés használatától eltiltson.

A fentiek alapján a benyújtott igénylés, illetõleg a domain név annak jelentéstartalmára és/vagy használatára nézve gyaníthatóan nem jogellenes, illetõleg megtévesztõ, ezért az  ESMC Executive Consulting Kft. által benyújtott igénylés teljesíthetõ.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2006. december 4.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.