Eseti állásfoglalások

A storewizard.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 70/2001.
(VIII. 8.) Állásfoglalása

A storewizard.hu domain név
regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett
panasz

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt az
alábbi ügyszámon bejelentett panaszokat a
Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti
és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd 2001. augusztus 8-i
ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ
szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok
egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának
igénye nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét
kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A storewizard.hu domain használatba
adható az Erba 96 Kft. számára.

Indokolás:

 

A 414. sz. ügyben a
Nyilvántartó az Erba 96 Kft. (Budapest)
regisztrátora: Alarmix, storewizard.hu domain név
vonatkozásában benyújtott igényét
terjesztette állásfoglalás
kérésére a Tanácsadó Testület
elé. A TT Titkársága révén
kiküldött levelében ezt megelõzõen az igénylõk
Regisztrátorát hiánypótlásra
kérte fel azzal, hogy a megnevezés domain
névkénti használatára jogosító
igazolást, dokumentumot az igényléshez csatolja. Ez
a megadott határidõn belül nem történt meg,
viszont három magánszemély,
Árokszállási Erik, Fülöp Szilárd
és Vén Márton az Erba 96 Kft. helyett javukra
kérték módosítani az
igénylést. Mellékeltek egy nevükben tett
M-99-04866 számú (1999.10.18-i elsõbbségû)
ábrás védjegybejelentést a 42.
osztályban. A védjegybejelentés a mai napig nem
került elbírálásra. Az igénylõ
és a magánszemélyek között az adatok
alapján gyanítható kapcsolat van, de ennek az
ügy elbírálása szempontjából
nincs jelentõsége. A Nyilvántartó 2000. 09.
21-én felszólította igénylõt a
lemondásról, illetve a
módosításról való
nyilatkozattételre, és jelezte, hogy ennek
hiányában a magánszemélyek
bejelentését nem tudja figyelembe venni. A
felhívásra válasz nem érkezett.

A 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi
Állásfoglalás szerint az el nem
bírált, nem lajstromozott védjegybejelentés
nem alapoz meg prioritást. Az igénylõ
számára történõ delegálás
esetén elbírálásakor nem áll fenn
jogszabálysértõ helyzet.

Az igénylõ lemondó,
módosító nyilatkozata hiányában a
Tanácsadó Testület a három
magánszemély módosítási
kérelmét nem tudta figyelembe venni.

Jelen döntés a fentebb idézett
7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalásán
alapul.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem
kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. 08. 08.

A Tanácsadó Testület
nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.