Eseti állásfoglalások

A startportal.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  03/2006.  (II. 23.) sz. Állásfoglalása

A startportal.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 685/2006. ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2006. február 23-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A startportal.hu domain használatába adandó.

 

 

Indokolás:

 

A 685/2006 számú ügyben igényelte a startportal.hu domain nevet, amely ellen a Sanoma Budapest Kiadói Rt. emelt kifogást.

A Sanoma Budapest Rt. elõadta, hogy 2000 júliusa óta üzemelteti és mûködteti a startlap néven ismert internetes lapcsaládot, amely az internetes felhasználók között széles körben ismertté vált. Rendelkezik továbbá a “startlap” szóvédjeggyel, amely lajstromozásra került a Magyar Szabadalmi Hivatalnál.

Véleménye szerint igénye sérti a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt) 2. §-át, ugyanis az üzleti tisztesség alapvetõ követelményébe ütközik és megtévesztõ az igénylõ névválasztása és esetleges név használata, amely megvalósul akkor is, hogyha a tanúsított piaci magatartás csak veszélyeztetõ jellegû, azaz jogsérelemre lehetõséget teremt. Mivel is piaci szereplõvé válhat, piaci tevékenységet folytathat, ezért a startportal.hu használata részérõl sérelmes lenne a Sanoma Rt jogaira és jogos érdekeire. Az igénylés továbbá sérti a Tpvt 6.§-át, mely szerint tilos a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes megjelöléssel ellátni a szolgáltatást, amelyrõl a versenytársat vagy annak szolgáltatását, – jelen esetben a Sanoma Rt “startlap” márkanév alatt futó szolgáltatást – szokták felismerni.

A sérelem fennáll az igényelt “startportal” domain használata esetén azért is mert összetéveszthetõ a “startlap” szóvédjeggyel. A hasonló megjelölés engedély nélküli használata sértené, és tisztességtelenül kihasználná a “startlap” védjegy megkülönböztetõ képességét és jó hírnevét még abban az esetben is, hogyha a “startportal” domaint a “startlap” szóvédjegy áruosztályától különbözõ árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban használnák. Ez ellen a Sanoma Budapest Rt a Vt. (a védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény) 12. § 2. b. és c. pontja alapján kíván fellépni és ezt megakadályozni.

 

Végezetül a panaszos kifejti, hogy megtévesztõ, illetve megtévesztést eredményezne a domain használat, hiszen ez azt a látszatot keltheti az Internet használóiban, hogy a weblapon a Sanoma Budapest Rt internetes tevékenységével kapcsolatos információk találhatók. igénye tehát jogellenes és megtévesztõ, valamint a Domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.2. pontjával ellentétes.

 

A Sanoma Budapest Rt kérte, hogy Tanácsadó Testület (TT) igényét utasítsa el, illetve a domainre a Sanoma Budapest Rt által elõterjesztett nyilvántartásba vételi igényt teljesítse.

 

igénye fenntartásának indokolásában kifejtette, hogy igénylését megelõzõen védjegykutatást végzett és választása a “startportal” összetett szóra esett, amelynek sem külön-külön, sem összetett szókénti használata nem sérti a panaszos jogait. Mindkét szó a magyar nyelvbe integrálódott, önálló elkülönült jelentéssel bíró szó. Jelentésbeli átfedés vagy azonosság bennük nem található, ezért a “startlap” szó és védjegy, valamint a “startportal” domain név nem összetéveszthetõ.

 

Kifejtette, hogy a start karakterlánccal összesen 170 db .hu TLD alatti webcím kezdõdik, ezeknek döntõ hányada, 123 db nem hozható kapcsolatba a panaszossal vagy a tulajdonosi körébe tartozó gazdasági társaságokkal. Állítása szerint a hazai internetes közösség nem szokott hozzá, hogy a start elõtagú szolgáltatásokat a Sanoma Budapest Rt. szolgáltatásaival azonosítsa. Ezt igazolja, hogy a start.hu, a startonline.hu, startchat.hu, starttourist.hu, startsite.hu és a startoldal.hu stb. címek egyikén sem a panaszos szolgáltatása található. Ezek egyértelmûen alátámasztják, hogy megtévesztõ jelleggel nem bír a start elõtag panaszlott általi használata.

 

Egy-egy szó kisajátítása, függetlenül a szereplõ gazdasági erõviszonyától és a piaci pozíciójától nem kívánt jelenség az interneten. A start karakterlánc .hu domain térbeli kisajátítása a szabad piaci verseny korlátozására irányulhat. A TT 5/2004. sz. állásfoglalása a T-.hu ügyben hozott határozattal egyértelmûen deklarálja “magyar jogszabály csak konkrét megjelölések védjegyoltalmát teszik lehetõvé, csonkolással nem lehet névcsoportokat oltalom alá helyezni.”

 

Az igénylõ továbbá kijelentette, hogy bár nem ismeri el a panaszos védjegye és a “startportal” domain között fennálló összetéveszthetõséget, a startportal.hu webcímen, a jövõben olyan non-profit jellegû tartalmat kíván üzemeltetni, amely nem sérti a panaszos 38-as áruosztályra és 41-es áruosztályra érvényes védjeggyel kapcsolatos jogait. Fentiek alapján álláspontja szerint a panasz nem alátámasztott, kéri ezért a startportal.hu részére történõ delegálását.

 

A TT a tárgyi ügyben az igénylõ jogi álláspontját osztja, akivel kapcsolatban jelenleg nincs olyan adat, amely valószínûsítené, hogy versenyjogi szempontból a Sanoma Rt versenytársa lenne, így a panaszosnak a versenytörvényre (Tptv) való hivatkozása nem megalapozott.

 

A Tpvt. 6. §-ban megfogalmazott versenyjogi névhasználati tilalom olyan névre vonatkozik, amelyrõl a ‘versenytársat, vagy annak áruját szokták felismerni’. A TT-nek nincs tudomása arról, hogy a “start” elõtagú karakterlánccal rendelkezõ internetes tevékenység és a Sanoma Rt között, a kereskedelmi-gazdasági forgalomban az elterjedtség és közismertség általánosabb fokát kifejezõ ‘szokták felismerni’ kifejezés közvetlen összefüggésbe hozható lenne. Ennek hiányában pedig a domain név részére történõ regisztrációja a Tpvt. 6. §-ba ütközõnek nem minõsül. Ezen felül, a TT álláspontja szerint a „startportal” és a „startlap” között nincs olyan fokú hasonlóság, amely felvethetné a Tpvt. 6.§-ban  foglaltak alkalmazását.

 

A TT. korábban is kifejtette és ezt a véleményt továbbra is fenntartja, hogy bizonyos karakterláncok kisajátítása az interneten – jelen esetben a “start” szó vonatkozásában -, nem engedhetõk meg, és ha egyébként az így képzett karakterláncok elkülöníthetõk akkor azok megtévesztésre sem alkalmasak.

 

A TT. állásfoglalása szerint a “startportal” és a “startlap” szavak megkülönböztetõ jelleggel bírnak, azok nem összetéveszthetõk.

 

A szóvédjegy és az igényelt domain szövegének jelentõs eltérése miatt a panaszos védjegyének sérelmét sem látja a TT. megvalósulni.

 

Fentiek alapján a domain delegációs kérelmek igénylési sorrendben történõ elbírálása indokolt. A Regisztrációs Szabályzat 1.3.2. pontja értelmében ezért a domain név . számára delegálandó.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2006. február 23.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

 

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.