Eseti állásfoglalások

A startlapom.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  2/2006. (II. 09.) sz. Állásfoglalása

A startlapom.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(682/2006 sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 682/2006 számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2006. február 9-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A startlapom.hu domain név nem delegálható magánszemély részére.

 

Indokolás:

 

2005. december 19-én igényelte a fenti domain nevet az Enternet 2001 Kft-tõl. Az igénylést, mint gyaníthatóan megtévesztõt 2005. december 29-én utalta az Interware Rt. regisztrátor a TT elé.

A startlap.hu domain név jogosultja, a Sanoma Budapest Kiadó Rt. részletes kifogását ezt követõen, 2006. január 2-án fejtette ki. Panaszában egyrészt arra hivatkozott, hogy a „startlap” védjegyjogi oltalmat élvez, másrészt pedig arra, hogy az igénylés teljesítése több szempontból sértené tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII törvény rendelkezéseit.

Válaszában az igénylõ eljárási kifogást emelt, arra hivatkozással, hogy a jogosult nem a közzététel 14 napja alatt tiltakozott.

Az igénylõ érdemi védekezésében kijelentette, hogy „nem lesz az oldalnak köze a startlap szolgáltatáshoz”. Védekezését azzal támasztotta alá, hogy nem lehet félregépeléssel a „startlap” helyett a „startlapom” oldalra jutni, továbbá, hogy „primposta” és „startlapja.hu” domain nevek is léteznek.

A TT elsõ körben azt vizsgálta, hogy megállapítható-e a hatásköre az ügyben. A TT álláspontja szerint a nyilvántartó adataiból megállapítható, hogy a regisztrátor közvetlenül fordult a TT-hez a megfelelõ határidõn belül. A Domainregisztrációs Szabályzat 9.7.3 pontja alapján „A Tanácsadó Testület eseti állásfoglalását a delegálást megelõzõen kérheti bármely Regisztrátor saját elhatározásból, illetve a domain-igénylõ vagy az igényléssel szemben kifogást elõterjesztõ Panaszos megbízása alapján”. A TT ezért megállapította a saját hatáskörét az ügyben.

Második lépésként a TT azt vizsgálta, hogy megtévesztõ-e, illetve védjegybitorlást valósíthat-e meg a „startlapom.hu” igénylés.

A TT arra az álláspontra helyezkedett, hogy a „startlap” szó, olyan különleges összetételû kifejezés, amely kizárólag a panaszos által üzemeltetett és népszerû oldalra utal, önálló jelentése nincs. Ebbõl következõen nem képzelhetõ el olyan szolgáltatás amely ne utalna a népszerû portálra, ezért az igénylés önmagában megtévesztõ.

A Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontja szerint nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

c) megtévesztõ.

A fentiekre tekintettel a TT már nem vizsgálta, hogy a startlap ragozott alakjának megválasztása feltehetõen védjegybitorlást valósít-e meg, mert a megtévesztõ jelleg önmagában elegendõ ahhoz, hogy a regisztrátor ne teljesítse az igényélést.

A jelen állásfoglalás a 8/2000 (VIII.9.) elvi állásfoglaláson alapul.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2006. február 9..

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.