Eseti állásfoglalások

A startkupon.hu és a kuponstart.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok


Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 06/2011. (IV. 11.) sz. Állásfoglalása

A startkupon.hu és a kuponstart.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(846/2011. és 847/2011. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 846/2011. illetve 847/2011. számon bejelentett panaszokat a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2011. április 11-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, 4 tag ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A kuponstart.hu a Generál Média Publishing Kft részére delegálandó, startkupon.hu a Generál Média Publishing Kft részére nem delegálható.

 

Indokolás:

 

A startkupon.hu és a kuponstart.hu domain nevek iránt a Generál Média Publishing Kft (Igénylõ) 2011. 01. 05. napján nyújtott be prioritás nélküli igénylést. Az igényléssel szemben a Sanoma Budapest Zrt. (Sanoma) emelt kifogást, és kérte a domain delegálásának megtagadását

Az ügyek összefüggése, a felek azonossága miatt a TT a két domainnel kapcsolatos ügyet együtt, egy eljárásban vizsgálta.

Kifogásában a Sanoma elõadta, hogy 2000. júliusa óta üzemelteti a Startlap néven ismert a http://www.startlap.hu URL alatt elérhetõ lapcsaládot, ezen belül 2010. 09. 01-én indította el http://www.startlap.hu/kupon URL alatt a Startlap Kupon szolgáltatást, amely decembertõl a http://www.startlapkupon.hu fõdomain alatt érhetõ el.

A Sanoma álláspontja szerint az igény teljesítése jogsértõ lenne, mivel az – a megtévesztõ névválasztás valamint az olyan megjelölés használata miatt, amelyrõl a fogyasztók – akár asszociáció útján is – a versenytársat vagy annak szolgáltatását (jelen esetben a Sanoma Startlap Kupon márkanév alatt futó szolgáltatását) szokták felismerni – sértené a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 2. és 6. §-át.

A Sanoma hivatkozik arra, hogy a „Start’ az ö felépített, széles körben használt brandje, amelyet a fogyasztók széles körben ismernek, és velük azonosítanak. Állítása szerint mindezek, valamint a domain nevek hasonlatossága alapján a tárgyi domainek delegálása tisztességtelen piaci magatartás lenne, amely alkalmas a fogyasztó megtévesztésére, mivel az õ termékük, szolgáltatásuk megjelölésére hasonlít. A Panaszos e körben arra hivatkozott, hogy a törvény szankcionálni kívánja a versenytársak érdekeit veszélyeztetõ magatartásokat is, nemcsak kizárólag a tényleges jogsérelmet.

Sérülnének továbbá a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény rendelkezései is. A Sanoma állítása szerint a tárgyi domain nevek összetévesztésre alkalmas módon hasonlítanak a www.startlapkupon.hu domain névre.

A Sanoma továbbá megtévesztõnek tartja a domainek igénylését, mivel véleménye szerint a domainek használata azt a látszatot keltheti, hogy a domainek alatt a Sanoma tevékenységével, vagyis a Startlap illetve a Startlap Kupon weboldallal kapcsolatos információk találhatók.

Hivatkozott továbbá a Domainregisztrációs Szabályzat (DRSZ) 10.1.5. és 10.1.7. pontjára, majd az Igénylõ rosszhiszemûségére arra, hogy a Sanomának delegált domain névhez megtévesztésig hasonló domain nevet felhasználva kíván piaci elõnyhöz jutni, a két domain magának való igénylésébõl egyértelmû, hogy az Igénylõ a Sanoma felhasználóit kívánja saját oldalára irányítani.

Mindezekre tekintettel a Generál Média Publishing Kft igénylései rosszhiszemûek, jogellenesek, megtévesztõk, illetve a DRSZ 2.2.2. pontjába ütköznek.

A Generál Média Publishing Kft viszontválaszában vitatta, hogy a „Start’ a Sanoma széles körben használt és ismert, bejáratott brandje. A start szó a köznapi használatban széles körben elterjedt, azt az élet számos területén használják a mindennapokban, a szót számos internetes oldal és vállalkozás is használja, amelyek Sanomától függetlenek Pl. www.startutazas.hu, www.mav-start.hu,  www.startauto.hu, www.startingatlan.hu, stb. Még maga a www.start.hu oldal sem a Sanomáé, azt igénylõ Generál Média Publishing Kft használja. Ez a domain név soha nem volt a Sanomáé, használata ellen, annak megszerzése érdekében a Sanoma – mint a „Start’ brand építõje és jogosultja – semmilyen lépést nem tett.

A Sanoma által fõ érvként megjelölt megtévesztés nem áll fenn. A www.startkupon.hu és a www.kuponstart.hu, illetve a www.startlapkupon.hu szavak között van eltérés, ez utóbbi az, amely nyilvánvalóan a Sanomához tartozó startlap oldalhoz kapcsolódóik. Életszerûtlen a Sanoma azon feltételezése, amely szerint a felhasználók a „startlapkupon’ szót „kuponstart’-ként gépelnék be.

Nem áll fenn a megtévesztés azért sem, mert megtévesztésrõl akkor beszélhetnénk, ha az oldal szolgáltatása és megjelenése együttesen lenne olyan, amely a www.startlapkupon.hu oldalra hasonlítana. Jelenleg azonban errõl értelemszerûen nincs szó, mivel a www.kuponstart.hu oldal egyelõre nem mûködik.

A Tanácsadó Testület a névválasztás és névhasználat jogellenességét és megtévesztõ jellegét vizsgálta. A Sanoma hivatkozása a DRSZ 10.1.5. és 10.1.7. pontjára téves, az adott rendelkezések ugyanis kizárólag a delegálást követõ jogviták esetében irányadók, a delegálást megelõzõen a DRSZ 2.2.2. pontja alkalmazható. Logikailag sem lehetséges a DRSZ 10.1.5. és 10.1.7. pontjainak alkalmazása a delegálást megelõzõen, hiszen ott olyan tényállások vannak rögzítve, melyek mindegyike feltételezi, hogy a domain már legalább egy minimális idõre egy adott személy részére delegálásra került.

A Tanácsadó Testület az ügy vizsgálata során köztudomású tényként kezelte, hogy az utóbbi idõkben egyre elterjedtebb a kereskedelmi forgalomban a kuponok használata.

 „A marketingben a kupon olyan jegy vagy dokumentum, amit árengedményként válthatnak be vásárlás során az azzal rendelkezõ vevõk. Vásárlásösztönzés gyanánt ilyen kuponokat bocsátanak ki üzletláncok, nagy- és kiskereskedések és más forgalmazók, hogy termékeik iránt nagyobb kereslet keletkezzen. Ideális és viszonylag olcsó marketing eszköz, amelynek elõnye, hogy kibocsátója a forgalomra gyakorolt hatását jól tudja mérni”. (WIKIPÉDIA)

A gazdasági életben történõ egyre nagyobb elterjedtsége miatt egyre több olyan gazdasági irányultságú weboldal mûködik, amely a kuponok terjesztésével, a vásárlókhoz való eljuttatásával foglakozik.

A Tanácsadó Testület ezért a tárgybeli kifogás alapján vizsgálta, hogy az igénylés sértheti e a Tpvt. 2. illetve 6. §-ban foglaltakat, illetõleg a névhasználat eredményezhetne-e megtévesztõ helyzetet. A Tpvt. 2. §-a általános jelleggel mondja ki, hogy tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül – különösen a versenytársak, a fogyasztók törvényes érdekeit sértõ vagy veszélyeztetõ módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközõen folytatni: e rendelkezés az „üzleti tisztesség” és a „tisztességes verseny” követelményeivel ellentétes versenyjogi helyzetekre is vonatkozik.

A Tpvt. a jellegbitorlás tilalmára vonatkozó 6. §-nak értelmében tilos az árut, szolgáltatást (a továbbiakban együtt: áru) a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsõvel, csomagolással, megjelöléssel – ideértve az eredetmegjelölést is – vagy elnevezéssel elõállítani vagy forgalomba hozni, reklámozni, továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzõt használni, amelyrõl a versenytársat, illetõleg annak áruját szokták felismerni.

A domain-név választása konkrétan valamely (áruhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódó) név, megjelölés (kereskedelmi név) a 6. § szerinti használatának tilalmával ütközhet. A 6. § alkalmazásának együttes feltételei, hogy a felek versenytársak legyenek (azonos piacon fejtsenek ki gazdasági tevékenységet), a versenytárs szolgáltatása, áruja a piacon már ismert legyen (legalább olyan szinten, hogy az az összetéveszthetõséget megalapozza), a megjelölés olyan legyen, mely alapján a fogyasztók a versenytárs áruját, szolgáltatását „fel szokták ismerni” (azaz az elnevezés alapján döntõen a másik, „eredeti” árura, szolgáltatásra asszociálnak) s hogy az elnevezés használatára a versenytárs hozzájárulása hiányában kerüljön sor.

A rendelkezésre álló adatokból megállapítható, hogy az igénylõ és a panaszos is gazdálkodó szervezet, ebbõl és a domain igénylés körülményeibõl nyilvánvalóan levezethetõ a feleknek azon szándéka, hogy a domaineket a gazdasági tevékenységük körében használjak. Azt, hogy ez nem így lenne, azt beadványában az Igénylõ sem cáfolta. Az érintett cégek tevékenysége, cégkivonatukból megállapíthatóan azonos illetve hasonló, pl. mindkét cég tevékenykedik az „Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás” területén. A Tanácsadó Testület ennek alapján arra a következtetésre jutott, hogy ezen a területen a felek versenytársak.

A Tanácsadó Testület a fentiek alapján bár a két domain igénylést együtt vizsgálta, a delegálhatóság tekintetében a domainek vonatkozásában eltérõ következtetésre jutott, és az igénylõ részére történõ delegálást csak a www.kuponstart.hu domain tekintetében találta megengedhetõnek, a www.startkupon.hu domain tekintetében, a korábban bevezetett, a Sanomát illetõ www.startlapkupon.hu domainnal való összetéveszthetõ hasonlóság miatt a delegálást nem találta teljesíthetõnek, mivel álláspontja szerint ez utóbbi igénylés egyrészt a Tpvt. fenti szakaszaiba ütközik tehát jogellenes illetve a DRSZ 2.2.2.pontja alapján megtévesztõ.

A Tanácsadó Testület „A domain névre vonatkozó igénylés az üzleti tisztesség jogszabályi követelményére hivatkozással és a kereskedelmi nevek védelme érdekében történõ megtagadásával kapcsolatban tárgyában 4/2000. (V.10.) Elvi Állásfoglalásában” fektette le – azóta is következetesen alkalmazott – álláspontját. E szerint ahhoz, hogy egy magatartás az üzleti tisztesség, tisztességes verseny követelményébe (a Tpvt. 2.§-ba) ütközzön az egyik lényeges tényállási elem, hogy annak piaczavaró hatása legyen. A piaczavaró hatás két oldalról ragadható meg: ha létezõ, mûködõ vállalkozások piaci magatartását megzavarja, számukra versenyhátrányt okoz; illetve abban az esetben, ha megtévesztõ jellegû, és ezáltal párhuzamosan fogyasztói keresletet vonz és hódít el mindazoktól, akik az üzleti tisztesség követelményének megfelelõen viselkednek. A piaczavaró hatások azonban elõre és mindaddig nem becsülhetõk meg, ameddig az adott domain név megszerzõje használni nem kezdi; a használat és a megszerzés azonban szükségszerûen elválnak egymástól. Preventív jelleggel – kivéve azokat az eseteket, amikor a jogosultak illetve mások érdekeit sérti már a megszerzés is – senki sem tiltható el egy adott domain használatától.

Jelen esetben a TT úgy találja, hogy az igénylés benyújtásának szakaszában az Igénylõ a Sanoma www.startlapkupon.hu weboldalán folytatott üzleti tevékenységét érintõ, piaczavaró hatása, a vásárlók saját weblapra való „átirányítása”, a domainek nagyfokú hasonlósága miatt valószínûsített, így a névhasználat preventív jelleggel való megtiltása indokoltnak mondható.

A TT többször hangsúlyozta már, hogy a gyakorlatban visszaélésszerû domain használat („potyázás”, „farvizen hajózás”) egyik módja és megvalósulási formája: a domain nevet elsõsorban annak érdekében jegyzik be, hogy a hasonló domain neveket használni kívánó (de félregépelõ) felhasználókat saját oldalukra irányítsák a tartalomszolgáltatók. Ez már pusztán azért is sérelmes a hasonló domain jogosultja (általában versenytárs) számára, mert elvonja a forgalma egy részét, de a közvetített tartalomtól függõen akár a jogosult jóhírére is sérelmes lehet, illetve zavarhatja szakmai tevékenységét. Ez kiegészíthetõ azzal, hogy az is tisztességtelen, ha nem csak félregépeléssel törtéhet meg a weboldal tévesztés, hanem ha a domain nagyfokú hasonlóságával visszaélve éri el valamely versenytárs, hogy a potenciális vásárlók a már bevezetett konkurens weblapról az õ webszolgáltatására „tévedjenek”.

A DRSZ 2.2.1. pontja szerint: „A domain-igénylõ a delegálni kért domain nevét a jogszabályok és a Szabályzat keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor a lehetõ legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fûzõdõ jogát, személyiséghez fûzõdõ jogát, kegyeleti jogát, iparjogvédelmi vagy szerzõi jogát stb.) ne sértse.”

A TT többször foglalt állást (különösen a 7/2000. és 8/2000. sz. Elvi Állásfoglalások) arról, hogy a kereskedelmi nevek használata domain névként jogellenes és megtévesztõ. A Sanoma által a kuponok terjesztése területén használt www.startlapkupon.hu domain, kereskedelmi névnek tekinthetõ, a hasonló – www.startkupon.hu – elnevezés versenytárs általi használata a Tpvt hivatkozott szakaszaiba ütközik továbbá az internetes közönség és a fogyasztók számára a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontja alapján megtévesztõ is lehet.

A TT már korábban is  kifejtette, hogy a fenti szabályok abban az esetben is alkalmazhatóak, ha az igényelt domain nem teljesen azonos a védjeggyel illetve kereskedelmi névvel, hanem arra összetéveszthetõségig hasonlít.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint az Igénylõ nyilvánvalóan ismerhette az igénylésekor már bevezetett „www.startlapkupon.hu” kifejezést. Döntésekor a TT azt is figyelembe vette, hogy az Igénylõ semmilyen érvelést nem adott elõ arra vonatkozóan, hogy miért választaná éppen az „www.startkupon.hu” domain nevet. Megjegyzi ebbõl a szempontból a TT, hogy a két domain közötti betûkülönbség minimális, ez – osztva a panaszos álláspontját – megtévesztéshez vezethet.

Az elõzõekben jelzett jogellenes és megtévesztõ jelleg fennállását a TT a www.kuponstart.hu domain tekintetében már nem látta gyaníthatónak. Itt a félregépelés illetve a piaczavaró hatás veszélye sem éri el azt a szintet, amelyen túl vélelmezhetõ lenne: e domain használatával az Igénylõ a tisztességes üzleti verseny szabályait sértõ módon venne részt a kuponokkal való üzleti tevékenységben.

A fentiek alapján a Tanácsadó Testület a www.kuponstart.hu domainre szóló igénylés esetében már nem találta megállapíthatónak sem a jogellenességet, sem a gyaníthatóan megtévesztõ jelleget: az ügyben rendelkezésére álló adatok alapján álláspontja szerint nem vélelmezhetõ, hogy e domain névnek a General Média Publishing Kft igénylõ javára való delegálása a Szabályzat rendelkezéseibe ütközne, ezért álláspontja szerint ez az igény teljesíthetõ.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint ezzel szemben a www.startkupon.hu domain név vonatkozásában, a rendelkezésre álló adatok alapján – a felek szolgáltatásai és az általuk használt illetve használni kívánt domain nevek figyelembevételével – fennáll az összetévesztés lehetõsége, a jogellenesség gyanúja, és a domain gyaníthatóan megtévesztõ is lenne. A Tanácsadó Testület álláspontja szerint ezért a domain név delegálása és annak a Generál Média Publishing Kft általi használata a Szabályzat rendelkezéseibe ütközne, ezért álláspontja szerint az igény nem teljesíthetõ.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2011. április 11.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.