Eseti állásfoglalások

A starting.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz


Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 11/2009. (V. 20.) sz. Állásfoglalása

A starting.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(791/2009 sz. ügy)

 

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 791/2009. ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2009. május 20-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, 1 tag tartózkodása mellett 4 tag ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

 

A starting.hu domain delegálására vonatkozó igény a Start Ingatlan Kft. számára teljesíthetõ.

 

 

Indokolás:

 

 

A starting.hu domain nevet a Start Ingatlan Kft. (a továbbiakban: „Panaszolt”) igényelte prioritás nélkül 2009. február 16-án. Az igény ellen a Sanoma Budapest Zrt. („Panaszos”) emelt kifogást, és kérte a domain delegálásának megtagadását.

 

Panaszos elõadta, hogy üzemeltetõje a Startlap néven ismert, népszerû lapcsaládnak, amelynek ismertté tételére jelentõs mennyiségû anyagi és emberi erõforrást fordított. Mindennek folytán a „start-” elõtagú domain neveket a Panaszos álláspontja szerint az internetes látogatók nagy része az õ szolgáltatásaival azonosítja. Véleménye szerint az ehhez a linkgyûjteményhez kapcsolódó valamennyi szellemi alkotáshoz fûzõdõ jog kizárólagosan õt illeti meg. Panaszos elõadta továbbá, hogy rendelkezik a 165.499 lajstromszámú „Startlap” szóvédjeggyel.

 

Úgy vélte, hogy a Panaszolt igénye sérti a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt) 2. §-át, az üzleti tisztesség alapvetõ követelményébe ütközõnek ítélve meg a Start Ingatlan Kft. névválasztását és esetleges névhasználatát. A Panaszos szerint a startlap.hu domain névvel összetéveszthetõ starting.hu domain név Panaszolt általi használata sérelmes lenne a Sanoma Budapest Zrt. jogaira és jogos érdekeire.

 

Panaszos a Tpvt. 6. §-ának sérelmét is megállapíthatónak vélte, mely szerint tilos a szolgáltatásokat a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes megjelöléssel ellátni, amelyrõl a versenytársat vagy annak szolgáltatását szokták felismerni. Panaszos álláspontja szerint a starting.hu domain névrõl õt, vagy az általa üzemeltetett startlap.hu oldalt ismernék fel.

 

Panaszos kifejtette továbbá, hogy a választott domain név a védjegyek és földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 12. § (2) bekezdésének b) és c) pontjai alapján védjegybitorlást valósítana meg, tekintettel a domain név és a védjegy összetéveszthetõségére, valamint az érintett áruk és szolgáltatások azonosságára, továbbá arra, hogy a „Startlap” védjegyhez hasonló megjelölés engedély nélküli használata sértené és tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztetõ képességét és jó hírnevét még abban az esetben is, ha a domaint a védjegy áruosztályától különbözõ árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban használnák.

 

Végül a Panaszos szerint a domain név Panaszolt általi használata megtévesztést eredményezne, ugyanis az internethasználókban azt a látszatot keltheti, hogy a domain alatt a Sanoma Budapest Zrt. internetes tevékenységével, a Startlap lapcsaláddal kapcsolatos információk, vagy maga a startlap.hu oldal található.

 

Panaszos mindezek alapján a starting.hu domain név iránti igényt a Domainregisztrációs Szabályzat („DRSZ”) 2.2.2 pont a) és c) alpontjaiba ütközõnek, azaz jogellenesnek illetve megtévesztõnek vélte, és kérte az igény elutasítását, továbbá a Panaszos domain névre vonatkozó igényének teljesíthetõségét.

 

A Panaszolt válaszában kifejtette, hogy meglévõ startingatlan.hu domain neve mellé olyan domain név regisztrálását kezdeményezte, amely külföldi ügyfelei számára is könnyebben megjegyezhetõ és elbetûzhetõ. A domain név Panaszolt cégnevének – Start Ingatlan Kft. – rövidítését tartalmazza.

 

Panaszolt véleménye szerint a „start-” elõtagú cégek nagy számára tekintettel Panaszosnak nincs joga fellépni vele szemben a „Startlap” megjelöléshez fûzõdõ joga alapján. Panaszolt hangsúlyozta, hogy vállalkozása 1995 óta van az ingatlanpiacon, amely idõpont egyébként megelõzi a Startlap indulását.

 

A Tanácsadó Testület a névválasztás-és használat jogellenességét és megtévesztõ jellegét vizsgálta.

 

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Panaszos valóban rendelkezik védjegyoltalommal a „Startlap” megjelölés vonatkozásában a 38. (Távközlés) és 41. (Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport-és kulturális tevékenységek) áruosztályokra. Mind a „Startlap” mind a „starting” kifejezések továbbá tartalmazzák a „start-” elõtagot. A Tanácsadó Testület azonban úgy vélte, hogy ez a hasonlóság nem olyan mértékû, amely egyúttal Panaszosnak a tárgyi domain névhez fûzõdõ kizárólagos jogosultsága megállapíthatóságát eredményezné.

 

A Tanácsadó Testület fenntartja azt a véleményét, amelyet elõször a 3/2006 (II. 23.) számú egyedi állásfoglalásában a startportal.hu domain névvel kapcsolatos jogvitában hangsúlyozott, hogy „bizonyos karakterláncok kisajátítása az interneten – jelen esetben a “start” szó vonatkozásában -, nem engedhetõk meg, és ha egyébként az így képzett karakterláncok elkülöníthetõk, akkor azok megtévesztésre sem alkalmasak.”

 

A Tanácsadó Testület legutóbb a 4/2009 (II. 11.) valamint a 8/2009 (III. 20.) számú egyedi állásfoglalásaiban állapította meg, hogy a megastart.hu továbbá a startüzlet.hu domainek igénylése és használata nem sérti jelen ügy Panaszosának érdekeit. Ez utóbbi állásfoglalásában a Tanácsadó Testület továbbá kifejtette, hogy „a ’START’ megjelölés (tag), a köztudatban és az üzleti életben egyaránt ismert és széles körben alkalmazott szó, ennélfogva annak használata nem illethet kizárólag egy jogosultat.”

 

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy nem áll rendelkezésére olyan adat, amely valószínûsítené, hogy a Panaszos valamint a Panaszolt versenytársak lennének. Panaszolt saját elõadása szerint az igényelt domain név alatt ingatlanközvetítõi tevékenységet folytatna, amely eltér a Panaszos védjegyének árujegyzékébe tartozó szolgáltatásoktól. A fentiekben kifejtettek szerint továbbá önmagában a Startlap linkgyûjteményhez fûzõdõ jogosultságok nem eredményezhetik annak megállapítását, hogy a tárgyi domain név nem delegálható Panaszolt számára.

 

A Tanácsadó Testület elvetette a Panaszosnak azt az érvét is, mely szerint a jogsérelem bekövetkeztéhez elegendõ annak lehetõsége, hogy a Panaszolt a tárgyi domain név alatt piaci tevékenységet folytatna.

 

Mindezeknek megfelelõen a Tanácsadó Testület Panaszosnak a versenytörvényre történõ hivatkozását alaptalannak ítélte meg.

 

Fentiek alapján a domain delegációs kérelmek igénylési sorrendben történõ elbírálása indokolt. A Regisztrációs Szabályzat 1.3.2. pontja értelmében ezért a domain név a Start Ingatlan Kft. számára delegálandó.

 

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület 1 tag tartózkodása mellett 4 tag ‘igen’ szavazatával fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2009. május 20.

 

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.