Eseti állásfoglalások

A startalap.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  11/2005. (IX. 19.) sz. Állásfoglalása

A startalap.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(677/2005 sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 677/2005 számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2005. szeptember 19-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A Virtual Playground Kft. igénylése a startalap.hu domain név vonatkozásában nem teljesíthetõ, a domain a Sanoma Budapest Kiadói Rt. számára delegálandó.

 

Indokolás:

 

A tárgyi ügyben a Generál Média Kft. regisztrátor útján a Sanoma Budapest Kiadó Rt. igényelte a Tanácsadó Testület (TT) eljárását. A Sanoma Budapest Kiadó Rt. panaszos kifogásában elõadta, hogy „a tulajdonunkban lévõ STARTLAP védjegy bejegyzésünk alapján sérelmesnek” tartja a domain Virtual Playground Kft. számára történõ delegálását, egyben kérte a tárgyi domain saját részére történõ bejegyzését.

A kifogással kapcsolatos véleményében a Virtual Playground Kft. elõadta, hogy „a hivatkozott védjegy csak a távközlés és a nevelés (38. és 41.) nizzai áruosztályban biztosít kizárólagosságot”, míg saját felhasználási célja – a kockázati tõke megszerzésével kapcsolatos információs oldal indítása – e tevékenységi körökön kívül esik; a fogyasztó megtévesztésére sem kerülhet sor, mivel a startlap.hu által nyújtott szolgáltatás és a startalap.hu alatt nyújtani tervezett szolgáltatás nem is hasonlítana.

A STARTLAP megjelölés a fent hivatkozott áruosztályokban a Sanoma Budapest Kiadói Rt. mint jogosult számára lajstromozott védjegy (lajstromszám: 165499).

A védjegyek és földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 12. § (2) bekezdésének c) pontja szerint „[A kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ] a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést a védjegy árujegyzékében szereplõkkel nem azonos vagy azokhoz nem hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, hogy a védjegy belföldön jóhírnevet élvez, és a megjelölés alapos ok nélkül történõ használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztetõ képességét vagy jóhírnevét”.

A TT megítélése szerint a fenti tényállás adott esetben megvalósul, mivel

– a tárgyi domain hasonlít a STARTLAP megjelöléshez;

– a STARTLAP védjegy belföldön jóhírnevet élvez;

– a TT megítélése szerint az igénylõ személyébõl és nyilatkozatából valószínûsíthetõ, hogy a használat gazdasági tevékenység körében történne;

– a megjelölés alapos ok nélkül történõ használata tisztességtelenül kihasználná a STARTLAP megjelölés megkülönböztetõ képességét.

A fentiekhez kapcsolódóan a TT utal arra, hogy az írás és a hangalak hasonlósága mellett az internet közegében fokozott szerepet játszik az a tény, hogy a felhasználó véletlenül a népszerû keresõportál nevét elírva juthat a tárgyi domain alatt szereplõ tartalomhoz. Ez a tény a TT álláspontja szerint mind a megjelölés megkülönböztetõ képességének tisztességtelen kihasználása (és ezáltal a jogszerûtlenség), mind a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2. c) pontjában foglalt megtévesztõ jelleg megállapítása körében értékelhetõ.

A fentiek alapján a domain a Virtual Playground Kft. által nem választható, az igénylés teljesítése a domain jelentéstartalmára és használatára nézve Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2. a) pontja alapján gyaníthatóan jogellenes illetõleg 2.2.2. c) pontja alapján megtévesztõ lenne.

A védjegyjogosult Sanoma Budapest Kiadói Rt. igénylésének a Testület álláspontja szerint nincs akadálya.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2005. szeptember 19.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.