Eseti állásfoglalások

A sportfigyelo.hu, a tudomanyfigyelo.hu, a bulvarfigyelo.hu és a gazdasagifigyelo.hu domain regisztrációjával kapcsolatban bejelentett panaszok

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest,
Victor Hugo u. 18-22.

 

 

A Tanácsadó Testület 19/2009.  (IX. 03.) sz. Állásfoglalása

 

a sportfigyelo.hu, a tudomanyfigyelo.hu, a bulvarfigyelo.hu és a gazdasagifigyelo.hu domain regisztrációjával kapcsolatban bejelentett panaszok

 

(800/2009., 801/2009., 802/2009. és 803/2009. sz. ügyek)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 800/2009., 801/2009., 802/2009. és 803/2009. ügyszámokon bejelentett panaszokat a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2009. szeptember 3-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, 1 tag tartózkodása mellett 4 tag ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

 

A sportfigyelo.hu, a tudomanyfigyelo.hu, a bulvarfigyelo.hu és a gazdasagifigyelo.hu domain nevek delegálására vonatkozó igények a Plazmareklám Kft. számára nem teljesíthetõk.

 

 

Indokolás

 

A fenti domain neveket a Plazmareklám Kft. (a továbbiakban: „Panaszolt”) igényelte prioritás nélkül 2009. május 21-én. Az igények ellen a Sanoma Budapest Zrt. („Panaszos”) emelt kifogást, és kérte a domainek delegálásának megtagadását.

 

Panaszos elõadta, hogy több mint 50 éve gazdasági témájú közéleti hetilapot ad ki „Figyelõ” címmel, mely saját bevallása szerint 56 ezer emberhez jut el, valamint jogosultja a „Figyelõ” szóvédjegynek, melynek lajstromszáma 144534, és amelyet 1997-ben lajstromoztak. Egyéb konkrét adat megjelölése nélkül hivatkozott a „figyelõ” szóelemet tartalmazó más megjelölésekre fennálló „18 darab egyéb lajstromozott védjegyére”.

 

A Panaszos elõadta továbbá, hogy 2001 óta üzemelteti a figyelonet.hu domain alatt elérhetõ online magazint, melyet saját bevallása szerint naponta több mint 100 ezer fõ látogat, és a hírportálpiac harmadik legnagyobb szereplõje. Ezen az oldalon többek között az alábbi témákkal is foglalkozik:

– sporthírek (külön rovat alatt),

– tudományos hírek (külön rovat alatt),

– gazdasági hírek, elemzések.

 

A Panaszos arra is hivatkozott, hogy a „Figyelõ” márkanév alatt rendezvényeket is szervez, és a márka „Superbrand” címet nyert el 2008-ban és 2009-ben.

 

Véleménye szerint a Panaszolt igényének teljesítése sértené a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt) 2. §-át, az üzleti tisztesség alapvetõ követelményébe ütközõnek ítélve meg a Plazmareklám Kft. névválasztását és esetleges névhasználatát. A Panaszos e körben arra hivatkozott, hogy a törvény szankcionálni kívánja a versenytársak érdekeit veszélyeztetõ magatartásokat is, nem kizárólag a tényleges jogsérelmet.

Panaszos a Tpvt. 6. §-ának sérelmét is megállapíthatónak vélte, mely szerint tilos a szolgáltatásokat a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes megjelöléssel ellátni, amelyrõl a versenytársat vagy annak szolgáltatását szokták felismerni. Panaszos álláspontja szerint a fenti domain nevek alapján a Sanoma Figyelõ márkanév alatt futó szolgáltatásaira asszociálna a közönség.

Panaszos kifejtette továbbá, hogy a választott domain nevek használata a védjegyek és földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 12. § (2) bekezdésének b) és c) pontjai alapján védjegybitorlást valósítana meg, tekintettel a domain név és a védjegy összetéveszthetõségére, valamint az érintett áruk és szolgáltatások azonosságára, továbbá arra, hogy a „Figyelõ” védjegyhez hasonló megjelölés engedély nélküli használata sértené és tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztetõ képességét és jó hírnevét még abban az esetben is, ha a domaineket a védjegy áruosztályától különbözõ árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban használnák.

Végül a Panaszos szerint a domain név Panaszolt általi használata megtévesztést eredményezne, ugyanis az internethasználókban azt a látszatot keltheti, hogy a domain alatt a Sanoma Budapest Zrt. internetes tevékenységével, a Figyelõ magazinnal vagy a hasonló név alatt futó online szolgáltatással kapcsolatos információk találhatók.

 

Panaszos mindezek alapján a sportfigyelo.hu, a tudomanyfigyelo.hu, a bulvarfigyelo.hu és a gazdasagifigyelo.hu domain nevek iránti igényt a Domainregisztrációs Szabályzat („DRSZ”) 2.2.2 pont a) és c) alpontjaiba ütközõnek, azaz jogellenesnek illetve megtévesztõnek vélte, és kérte az igények elutasítását. Részletesen idézte továbbá a DRSZ 10.1.5. és 10.1.7. pontját, majd hivatkozott a Panaszolt rosszhiszemûségére: a karaktersorok felépítésébõl számára egyértelmû, hogy a Panaszolt a Sanoma felhasználóit kívánja saját oldalára irányítani.

 

Panaszolt válaszában kérte a panasz elutasítását.

 

A Panaszolt elõadta, hogy cége üzemelteti a netriport.hu és a bulvarvilag.hu domain név alatt elérhetõ hírportálokat, és további tematikus hírgyûjtõ portálok elindítását tervezi, a fenti négy domaint is ezzel a céllal igényelte.

  

A Panaszolt véleménye szerint a „Figyelõ” szó megkülönböztetõ jelleggel nem bíró kifejezés, és emiatt más szóösszetételekben való felhasználása esetén nem élvez oltalmat.

  

A Panaszolt szerint saját tervezett szolgáltatása a Nizzai osztályozás alapján a 35. osztályba (információk adatbázisba szerkesztése) és a 38. osztályba (hírügynökségi tevékenység) tartozna, ezekre azonban a Panaszos védjegyének oltalma nem terjed ki.

 

Hivatkozott a Panaszolt ezen túl más olyan internetes oldalakra, melyek címében szerepel a „figyelo” karaktersor, és véleménye szerint ezek sem hozhatók összefüggésbe a Panaszossal vagy szolgáltatásaival.

 

A versenytörvényre vonatkozó hivatkozásokkal kapcsolatban a Panaszoltnak az a véleménye, hogy cége a Panaszosétól eltérõ piacon kíván tevékenykedni és jelenleg sem versenytársak.

 

Hivatkozott továbbá azon elvre, miszerint bizonyos karaktersorozatok kisajátítása az Interneten nem megengedhetõ.

  

A Tanácsadó Testület a névválasztás és névhasználat jogellenességét és megtévesztõ jellegét vizsgálta. A Panaszos hivatkozása a Panaszolt rosszhiszemûségére és a DRSZ 10.1.5. és 10.1.7. pontjára téves és alaptalan: az adott rendelkezések kizárólag a delegálást követõ jogviták esetében irányadók, a delegálást megelõzõen a DRSZ 2.2.2. pontja alkalmazható. Logikailag sem lehetséges a DRSZ 10.1.5. és 10.1.7. pontjainak alkalmazása a delegálást megelõzõen, hiszen ott olyan tényállások vannak rögzítve, melyek mindegyike feltételezi, hogy a domain már legalább egy minimális idõre egy adott személy részére delegálásra került.

 

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Panaszos valóban rendelkezik védjegyoltalommal a „Figyelõ” megjelölés vonatkozásában, és ezen oltalom a Panaszos által megjelölt lajstromszám alatt a 16. (folyóiratok) és a 41. (könyvkiadás, szövegek kiadása, újságterjesztés) áruosztályokra terjed ki.  A Tanácsadó Testület megvizsgálta továbbá a védjegy árujegyzékébe tartozó szolgáltatások és Panaszolt tervezett szolgáltatásait és megállapította, hogy azok hasonlóak. Ez értelemszerûen azt is jelenti, hogy a TT szerint a felek azonos piacon tevékenykednek (versenytársak). Az összetéveszthetõség és a védjegyoltalom sérelmének veszélye megállapítható.

 

A Panaszolt kifogásai az osztályozással kapcsolatban elsõsorban azért nem megalapozottak, mert a védjegyjogban a szolgáltatások hasonlósága akkor is fennállhat, ha az érintett szolgáltatások eltérõ osztályba tartoznak. Másodsorban pedig a Panaszolt tervezett szolgáltatása inkább a szórakoztatás kategóriájába és a 41. áruosztályba tartozik.

 

A „Figyelõ” szó megkülönböztetõ jellegét vitató állásponttal a TT nem ért egyet, mindamellett a Panaszolt nincs elzárva attól, hogy erre vonatkozó esetleges igényét a védjegy ellen irányuló törlési eljárásban érvényesítse.

  

A Panaszos nem terjesztett elõ bizonyítékot a védjegy jóhírnevére vonatkozóan, így a TT az erre vonatkozó hivatkozását nem tudta elfogadni.

 

A Tpvt. 2. § és 6. § alkalmazásával összefüggésben a Tanácsadó Testület megállapította, hogy a versenyjog és a védjegyjog releváns szabályai (a jellegbitorlás és a védjegybitorlás) egymáshoz képest jelen ügyben az általános-speciális viszonyban vannak, így a versenyjogi alapú vizsgálat eredménye a védjegyjogi vizsgálat eredményétõl nem lehet eltérõ.

 

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint a tárgybeli domain név kapcsán a rendelkezésre álló adatok alapján – a felek szolgáltatásai és az általuk használt illetve használni kívánt domain nevek együttes figyelembevételével – fennáll az összetévesztés lehetõsége, de ez a jogellenesség tényállási elemei körében értékelhetõ, a domain a DRSZ értelmében megtévesztõ így sem lenne. A Panaszos arra hivatkozik, hogy azért lenne a domain megtévesztõ, mert az Internet használói esetleg „közvetlen összefüggésbe hoznák a Domaint és annak mögöttes jelentéstartalmát”. Ez önmagában nem lenne megtévesztõ, mivel a „figyelõ” kifejezés többjelentésû szó, és ezek közül csupán egyik az, mely a védjegyhez közvetlenül kapcsolódó asszociációs többlettel rendelkezik. Egyéb jelentéseivel összefüggésben a szó szabadon használható.

 

A TT álláspontja szerint a sportfigyelo.hu, a tudomanyfigyelo.hu, a bulvarfigyelo.hu és a gazdasagifigyelo.hu domain nevek delegálása és azoknak az igénylõ általi használata gyaníthatóan jogellenes lenne, a Szabályzat rendelkezéseibe ütközne, ezért a domain nevek a Plazmareklám Kft. számára nem delegálhatók.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2009. szeptember 3.

 

 A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 …………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.