Eseti állásfoglalások

A soterapia.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  20/2006. (X. 25.) sz. Állásfoglalása

a soterapia.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(721/2006. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 721/2006 számon bejelentett ügyet a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2006. október 25-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A Dr. Vincent Kft. igénylõ által a soterapia.hu domain vonatkozásában benyújtott igénylés prioritással nem rendelkezik, így a Domainregisztrációs Szabályzat 1.4. pontjában foglalt eljárás szerint nem teljesíthetõ.

 

Indokolás:

 

A tárgyi ügyben a BlazeArts Kft., mint a Dr. Vincent Sóterápiás Termékeket Elõállító és Forgalmazó Kft. (a továbbiakban: Dr. Vincent Kft.) igénylõ regisztrátora igényelte a Tanácsadó Testület eljárását, miután a Nyilvántartó az igénylõ 2006. augusztus 10-én prioritással benyújtott igénylését követõen a domain delegálását nem hajtotta végre. A Nyilvántartó a Tanácsadó Testület részére megküldött nyilatkozata szerint a delegálásra azért nem került sor, mert Nyilvántartó álláspontja szerint „a védjegy csak bejelentés alatt van, lajstromozva még nincs, de a védjegy egyébként sem önmagában a ’soterapia’ szóra vonatkozik”. A csatolt dokumentumok szerint a Dr. Vincent Kft. a „”Dr. Vincent” Sóterápiás Termékeket Elõállító és Forgalmazó Kft.” szóösszetételre vonatkozó védjegybejelentéssel élt 2006. július 19-én.

A Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 1.4.1. pontja szerint „Prioritással rendelkeznek azok az igények, amelyek a delegálást közvetlenül a .hu közdomain alá kérik, és amelyeknél a választott domain név:

a) a domain-igénylõ szervezet hivatalos hatósági (közigazgatási vagy bírósági) bejegyzését igazoló dokumentumban, illetve jogszabállyal létrehozott szervezet esetén a jogszabályban a szervezet teljes vagy rövidített neveként rögzített megnevezéssel azonos karaktersorozat, vagy

 

b) a domain-igénylõ számára vagy a domain igénylésre a domain-igénylõnek meghatalmazást adó számára, mint jogosult számára a lajstromozott védjegy (szöveges védjegy esetén a védjegyeztetett teljes szöveg, ábrás védjegy esetén az ábrán szereplõ teljes szöveg), mint karaktersorozat (szó, szavak).

A választott domain névnek és a prioritás alapját képezõ dokumentumban szereplõ elnevezésnek (az összes ékezet nélkül vagy az összes ékezettel) karakter szerint egyeznie kell. Több szóból álló nevek egybeírva, vagy kötõjelesen igényelhetõk. Szervezet teljes vagy rövidített nevébõl elhagyhatók:

i) a szervezeti formára (pl. kft, rt, bt, egyesület) vonatkozó szavak, jelölések,

ii) a Hungary, a Magyarország, illetve külföldi cégek magyarországi szervezete esetében az anyacég nyelvén Magyarországot jelölõ név,

iii) minden olyan karakter, ami nem szerepelhet a domain névben, valamint a kötõjel,

iv) a szervezet nevében szereplõ olyan karakter, amely nem szerepelhet domain névben, átírható a jelentésének megfelelõ latin betûs magyar vagy idegen nyelvû megfelelõnek, elhagyható vagy kötõjellel helyettesíthetõ.”

 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a Dr. Vincent Kft. igénylése sem a Szabályzat 1.4.1. pontjának a) alpontja szerint, sem a hivatkozott pont b) alpontja szerint nem minõsül prioritásosnak, mivel a választott domain név sem az igénylõ teljes vagy rövidített nevével, sem a számára mint jogosult számára lajstromozott védjeggyel nem egyezik meg karakter szerint, a Szabályzat által megengedett elhagyásokkal és átírásokkal sem. Az igényelt domain és az igénylõ által a prioritás alapjaként hivatkozott, de még nem lajtromozott védjegybejelentésben foglalt megjelölés eltérése miatt a Testület adott esetben szükségtelennek tartotta a prioritás alapjának idõpontjára vonatkozó vizsgálatot.

A fentiek alapján a Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Dr. Vincent Kft. igénylõ által a soterapia.hu domain vonatkozásában benyújtott igénylés prioritással nem rendelkezik, így a Szabályzat 1.4. pontjában foglalt eljárás szerint nem teljesíthetõ.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2006. október 25.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.