Eseti állásfoglalások

A sorstalansag.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igények teljesíthetõsége

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 01/2003. (I.07.) Állásfoglalása

a sorstalansag.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igények teljesíthetõsége

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 619/2002. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a
Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2003. január 7-i ülésén 5 tag
jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok “igen” szavazatával, ellenszavazat
nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A tárgybeli domain név nem delegálható sem az Adatnet Kft, sem az Magic Media Rt. részére, tekintve,
hogy az kizárólag a szerzõi jog jogosultja hozzájárulásával delegálható.

 

Indokolás:

1. 2002. október 15-én az Adatnet Kft. regisztrátora, a Port Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. útján
nem prioritásos igénylést nyújtott be a www.sorstalansag.hu domain név vonatkozásában. 2002. október 20.-án ugyanezen
név vonatkozásában a Magic Media Rt. képviseletében és eljárási meghatalmazásával a Centralnet Bt. regisztrátor útján
DVM Systems Kft. is igénylést nyújtott be, egyben a Magic Media Rt. az Adatnet Kft. igénylése ellen kifogással élt. A
kifogásban elõadta, hogy a társaság rendelkezik Kertész Imre író Sorstalanság c. regényének megfilmesítési jogával,
dolgoznak a film elõkészítésén, s a tárgybeli domain név használatba vételére a film további munkáihoz az érdeklõdõk
tájékoztatása végett elengedhetetlenül szükségük van. A kifogáshoz csatolták a Rowohlt Verlag GmbH (mint a Kertész
Imre regényének megfilmesítési jogával kizárólagosan rendelkezõ német kiadói vállalkozás), valamint az MTM Cineteve és
a Magic Media Rt., mint az e jogokat szerzõdés alapján megszerzõ felek közötti megállapodásokat és nyilatkozatokat.
2002. október 25-én a Centralnet Bt. a kifogást a TT elé terjesztette. A Tanácsadó Testület titkársága útján 2002.
november 4.-i keltezéssel tájékoztatta a Port Kft.-t, mint az igénylõ Adatnet Kft. regisztrátorát, hogy az igénylés
ellen kifogást jelentettek be, s felhívta a névhasználati jogosultságát igazoló dokumentumok becsatolására. Ilyen
dokumentumot az Adatnet Kft. nem tudott felmutatni, 2002. november 12.-én levelében arra hivatkozott, hogy
sorstalansag.hu, illetõleg hontalansag.hu domain nevek alatt egyes európai kisebbségekkel kapcsolatos honlapot kíván
elindítani. Álláspontjuk szerint a “sorstalanság” szó nem tulajdonnév, nem személynév, Kertész Imre
regényének címe az Szjt. 16. § (2) bekezdése alapján mint a mû sajátos címe sem rendelkezhet jogi oltalommal, miután a
törvényben meghatározott követelménynek, az eredetiségnek nem felel meg. Igénylése fenntartása mellett kérte a Magic
Media Rt. kifogásának elutasítását.

2.

A tárgybeli ügyben a Tanácsadó Testület elsõdlegesen azt vizsgálta, hogy a Sorstalanság c. regény címe megfelel-e
szerzõi jogi védelem sajátos követelményének. Az Szjt. 16. §  (1) értelmében a szerzõi jogi védelem
alapján a szerzõnek kizárólagos joga van a mû anyagi formában és nem anyagi formában történõ bármilyen felhasználására
és minden egyes felhasználás engedélyezésére. E törvény eltérõ rendelkezése hiányában a felhasználásra engedély
felhasználási szerzõdéssel szerezhetõ. Az Szjt. 16. § (2) szerint a szerzõ engedélye szükséges a mû sajátos címének
felhasználásához is. A Tanácsadó Testület álláspontja szerint annak megállapításakor, hogy valamely, a mû címéül
választott kifejezés megfelel-e a sajátosság követelményének a Szerzõi Jogi Szakértõ Testület irányadó szakvéleményei,
valamint a vonatkozó bírósági gyakorlat és a kialakult jogirodalmi értelmezés figyelembe vételével kell eljárni.

A mû címe: a mû gondolati üzenetének sûrítménye. Az Szjt. 16. § (2) bekezdésében megfogalmazott
rendelkezés a szerzõ és a mû kapcsolatának személyiségi jogi alapú védelmét szolgálja: az alkotónak a létre hozott
alkotáshoz (és az alkotás felhasználásának engedélyezéséhez) fûzõdõ sajátos és kizárólagos viszonyát ismeri el. A
jogirodalom irányadó álláspontja szerint a szerzõi jogvédelem csak a “sajátos” címeket illeti meg, ez a
kritérium összecseng a szerzõi jogvédelem alapját képezõ “egyéni, eredeti jelleg” meglétének
szükségességével, attól némiképp mégis különbözik. Egy mû címe ugyanis nem csak úgy válhat sajátossá, és így védetté,
hogy önmagában különösebben egyéni, eredeti jellege lenne. A mûcím és a szerzõ személye közötti, jogvédelmet kiváltó
sajátos kapcsolat adott esetben a TT. álláspontja szerint kétséget kizáróan megállapítható.

Ugyanakkor, a TT azt sem vitatja, hogy a regény sikerére illetve a filmmel kapcsolatos várakozásokra
tekintettel a ‘sorstalanság.hu’ domain név nemcsak a regénnyel hanem mindazokkal az alkotásokkal is összekapcsolódik,
amelyek a regénybõl készülnek. E kereskedelmi értékkel is bíró mûvek tekintetében a szerzõi jogi védelem mellett
párhuzamos jogi oltalmat biztosít a szerzõ illetve az általa meghatalmazott vállalkozások számára a versenyjog is. A
mû ugyanis olyan közismertséget szerzett, amely alapján a cím illetve a szerzõ említése önálló üzleti illetve reklám
értékkel bír.

A fentiek alapján, — és különös tekintettel a fogyasztók megtévesztésének és a jellegbitorlás
versenyjogi tilalmára — a regisztrátoroknak különleges figyelemmel kell eljárnia a domain név delegálásakor. A
szerzõ hozzájárulásának hiányában történõ delegálás esetén ugyanis nemcsak a szerzõ személyhez fûzõdõ joga sérülhet,
hanem a szerzõ (illetve az általa meghatalmazott üzleti vállalkozások) versenyjogi sérelmet is szenvedhetnek.

Ugyanakkor a megfilmesítés kizárólagos jogával rendelkezõ vállalkozás (Magic Media Rt) azonban nem
csatolt arra vonatkozó igazolást, hogy a szerzõi jog jogosultja, a domain név használatához is hozzájárult volna. A TT
álláspontja szerint a megfilmesítési jog kizárólagos megszerzése, önmagában nem jelenti a jogosult hozzájárulását a
mûve címének bármilyen célú (üzleti) használatához.

A fentiek alapján tehát a domain név delegálása jogszabályba (Szjt. 16. § (2) bekezdés; Tpvt. 6.§, 8.§
(2) bekezdés) ütközik, amennyiben az igénylõ nem csatolja a szerzõ kifejezett hozzájárulását a domain név
delegálására.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag
sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2003. január 07.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.