Eseti állásfoglalások

A sonoma.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet
Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 23/2007. (XI. 26.) sz. Állásfoglalása

A sonoma.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(758/2007. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 758/2007. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2007. november 26-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, 1 tag tartózkodása mellett 4 tag ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A sonoma.hu domain igénylõ számára delegálható.

 

Indokolás:

A sonoma.hu domain nevet igényelte prioritás nélkül 2007. július 24-én. Az igénylés ellen a Sanoma Budapest Kiadói Zrt. (a továbbiakban: Sanoma) panaszos élt kifogással törvényes képviselõje (Ruszkai Nóra vezérigazgató helyettes) útján, és – a névválasztás jogellenességére illetõleg megtévesztõ voltára tekintettel – kérte az igény teljesíthetetlenségének megállapítását.

Kifogásában a Sanoma elõadta, hogy a Sanoma márkanév 2001-ben jelent meg a magyar piacon, mikor a SanomaWSOY finn médiacsoport megvásárolta a VNU európai lap portfólióját, így a VNU Budapest Rt.-t is, mely azóta Sanoma Budapest Kiadói Zrt. néven mûködik. A Sanoma 2001-ben regisztrálta a sanoma.hu domain nevet, ahol azóta is corporate weboldalt tart fenn. A Sanoma márkanévre a SanomaWSOY közösségi védjegyoltalmat is szerzett (lajstromszám: 001103233). A Sanoma brand építésére fordított erõforrások révén a Sanoma márkanév nem csak a sajtópiacon, de az Internetes látogatók körében is széles körben ismertté vált.

A Sanoma álláspontja szerint igénylése sértené a Tpvt. 2. §-ban megfogalmazott, általános érvényû, a gazdasági tevékenység tisztességtelen folytatására vonatkozó tilalmat. E generálklauzula tiltja az üzleti tisztesség alapvetõ követelményébe ütközõ megtévesztõ névválasztást illetve névhasználatot. Az igénylõ a domain regisztrációjával „minden valószínûség szerint” maga is piaci szereplõvé válna, a névhasználat ezért versenyjogi értelemben véve sérelmes lenne ill. lehetne a Sanoma jogaira és jogos érdekeire. Tekintettel a Sanoma a magyar Internet-piacon való jelenlétére, az igénylés teljesítése a Sanoma álláspontja szerint a Tpvt. 6. §-ba ütközne (tilos a versenytárs hozzájárulása nélkül a szolgáltatásokat olyan jellegzetes megjelöléssel ellátni, illetve olyan megjelölést használni, amelyrõl a versenytársat vagy annak szolgáltatását szokták felismerni). A regisztráció egyébként is megtévesztést eredményezne, az Internet használóiban ugyanis azt a látszatot keltheti, hogy a domain és annak mögöttes jelentéstartalma közvetlenül összefüggésbe hozhatók, vagyis „a domain alatt a Sanoma Internetes tevékenységével kapcsolatos információk, vagy a Sanoma corporate weboldala található.”  Végezetül az igénylés teljesítése a Sanoma szerint azért is jogellenes lenne, mert sértené a SanomaWSOY, mint védjegyet a védjegyoltalom alapján járó kizárólagos jogokat, védjegybitorlást valósítana meg, amely magatartások ellen a Sanoma a Vt. 12. § (2) bekezdés a/-c/ pontjai ellen jogosult fellépni és azt megakadályozni. Mindezekre tekintettel a Sanoma a Domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontja alapján a választott domain jogellenességére illetõleg megtévesztõ voltára tekintettel kérte az igénylés elutasítását.

A TT regisztrátora útján felhívta az igénylõt a kifogással szembeni észrevételei elõterjesztésére. 2007. szeptember 18-án érkezett levelében elõadta, hogy a névválasztással nem kívánta sérteni a Sanoma kizárólagos jogait. Az igényléssel a célja az volt, hogy – magánemberként – a Sonoma-diéta néven ismert módszerrõl információs weboldalt hozzon létre. Elõadta, hogy a Sonoma kifejezés más összefüggésben is meglehetõsen széles körben használatos: az USA-ban egy – a diéta névválasztását is meghatározó – borvidék nevét is jelöli. Álláspontja szerint – egyéb tényezõk hiányában – pusztán az összetéveszthetõség az igénylés teljesítésének akadályát nem képezheti.

A Tanácsadó Testület a tárgybeli kifogás alapján elsõdlegesen azt vizsgálta, hogy az igénylés sértheti e a Tpvt. 2. ill. 6. §-ban foglaltakat, illetõleg a névhasználat eredményezhetne-e megtévesztõ helyzetet. A Tpvt. 2. §-a általános jelleggel mondja ki, hogy tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül – különösen a versenytársak, a fogyasztók törvényes érdekeit sértõ vagy veszélyeztetõ módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközõen folytatni:  e rendelkezés az „üzleti tisztesség” és a „tisztességes verseny” követelményeivel ellentétes versenyjogi helyzetekre is vonatkozik. A Tpvt. a jellegbitorlás tilalmára vonatkozó 6. §-nak értelmében tilos az árut, szolgáltatást (a továbbiakban együtt: áru) a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsõvel, csomagolással, megjelöléssel – ideértve az eredetmegjelölést is – vagy elnevezéssel elõállítani vagy forgalomba hozni, reklámozni, továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzõt használni, amelyrõl a versenytársat, illetõleg annak áruját szokták felismerni. A domain-név választhatósága konkrétan valamely (áruhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódó) név, megjelölés (kereskedelmi név) a 6. § szerinti használatának tilalmával ütközhet. A 6. § alkalmazásának együttes feltételei, hogy a felek versenytársak legyenek (azonos piacon fejtsenek ki gazdasági tevékenységet), a versenytárs szolgáltatása, áruja a piacon már ismert legyen (legalább olyan szinten, hogy az az összetéveszthetõséget megalapozza), a megjelölés olyan legyen, mely alapján a fogyasztók a versenytárs áruját, szolgáltatását „fel szokták ismerni” (azaz az elnevezés alapján döntõen a másik, „eredeti” árura, szolgáltatásra asszociálnak) s hogy az elnevezés használatára a versenytárs hozzájárulása hiányában kerüljön sor.  A TT álláspontja szerint a tárgybeli domain és a sanoma.hu összetéveszthetõségének lehetõsége ugyan nem zárható ki, de a rendelkezésre álló információk alapján a névválasztás tisztességtelen volta sem vélelmezhetõ. A Tpvt. 6. §-nak alkalmazásának lényeges elõfeltételei is hiányzik: igénylõ és panaszos ugyanis versenytársnak nem minõsíthetõk. Bár a Sanoma cégnévként, kereskedelmi névként Magyarországon is jól ismert, a Sonoma név is sajátos jelentéstartalommal bír, használata önmagában megtévesztõ, illetõleg megtévesztést eredményezõ helyzethez nem vezet.

Ezt követõen a TT azt vizsgálta, hogy a kifogásolt névválasztás a SanomaWSOY-t megilletõ védjegyoltalmon alapuló kizárólagossággal ellentétes lehet-e. A TT megállapította, hogy a kifogásban hivatkozott, CTM 001103233 számú közösségi védjegy (SanomaWSOY) jogosultja nem a panaszos, hanem a SanomaWSOY OyjA, Helsinki. A panaszos a TT elõtti eljárásban a védjegyjogosult meghatalmazását nem csatolta. A védjegy a nizzai osztályozás szerinti 9, 16, 18, 25, 35, 38, 39, 41, 42 osztályokban védett, nem védett azonban az élelmiszerek, higiéniai, diétás szolgáltatások terén. Tárgyi ügyben a Tanácsadó Testület megállapította, hogy a domain név igénylõ általi használatba vétele a védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény alapján fennálló kizárólagos jogokat önmagában nem sérti.

A fentiek alapján a Tanácsadó Testület az igénylést nem találta sem jogellenesnek, sem megtévesztõnek. A Tanácsadó Testület álláspontja szerint nem vélelmezhetõ, hogy a domain név delegálása és annak az igénylõ általi használata a Szabályzat rendelkezéseibe ütközne, ezért álláspontja szerint az igény teljesíthetõ. Felhívja ugyanakkor igénylõ figyelmét arra, hogy a vonatkozó jogszabályok és a Domainregisztrációs Szabályzat 2.3. alpontja értelmében felelõsséggel tartozik a domain használat jogszerûségéért és a domain név használattal harmadik személynek okozott kárért.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület 1 tag tartózkodása mellett 4 tag ‘igen’ szavazatával fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2007. november 26.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.