Eseti állásfoglalások

A sonnevent.hu és a lukács.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 31/2000. (IX. 27.)
Állásfoglalása

A sonnevent.hu és a lukács.hu domain nevek
regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 217. és 238/2000.
ügyszámon bejelentett panaszokat a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a
Szervezeti és Eljárási Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd
2000. szeptember 27-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti
szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A sonnevent.hu és a lukács.hu domain nevek
vonatkozásába olyan személyek emeltek a nevek delegálása ellen panaszt,
akik a fenti domain neveknek megfelelõ családi nevet viselnek. A
Tanácsadó Testület megállapítja, hogy ezen domain nevek delegálása
sértené az illetõ személyek névviseléshez való jogát, így a domain nevek
jelen ügyekben más igénylõk számára nem delegálhatóak.

Megjegyzi azonban a Tanácsadó Testület, hogy ha a
panaszt bejelentõk a domain nevek delegálását a maguk részére nem kérik
úgy azok más, jogszerû névazonossággal rendelkezõ igénylõk részére
delegálhatóak.

Indokolás:

A Tanácsadó Testület a 9/2000. (VIII.23.)
elvi állásfoglalásában foglalkozott a magánszemélyek
névkizárólagosságához fûzõdõ jogok érvényesülésének biztosításával. A
fent hivatkozott két panasz ügyben a döntés indokai a hivatkozott elvi
állásfoglalásban megfogalmazott indokokkal azonosak.

A Ptk 77. § 1. bekezdés szerint mindenkinek joga van
a névviseléshez. A Ptk. 75. §-a értelmében a személyhez fûzõdõ jogokat
mindenki köteles tiszteletben tartani, e jogok a törvény védelme alatt
állnak. A névviselési jog védelme magánszemélyeket és jogi személyeket
egyaránt megilleti.

Mindezen törvényi elõírásokra figyelemmel,
függetlenül attól, hogy a Regisztrációs Szabályzat a névhasználati jogot
prioritásos jogként nem ismeri el, a névviselési jog védelmének
kötelezettsége alapján a magánszemélyek és jogi személyek panaszát, ha
nevük domain névként, más részére történõ delegálása ellen tiltakoznak
figyelembe kell venni.

A panasz bejelentése során a név jogosultja kérheti a
név részére, domain névként történõ kiadását, illetve a delegálás
igénylése nélkül kérheti a nevével azonos domain név más részére történõ
delegálásának megtagadását.

Abban az esetben amikor a név domain névként történõ
delegálását a név jogosultja a maga számára nem kérte és azt így
használatba nem vette, akkor a jogszerû névazonosság alapján történõ
delegálásnak nincs akadálya azaz ha más olyan igénylõ aki, jogszerû
névazonosság alapján maga is rendelkezik névhasználati joggal (pl.azonos
családi név), a domain névre igényt jelent be, részére a nevével azonos
domain név delegálható.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. szeptember 27.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.