Eseti állásfoglalások

A smartcarinsurance.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív
Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR
Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó
Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 12/2015.
(VIII. 31.) sz. Állásfoglalása

 

A smartcarinsurance.hu
domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(976/2015 sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon
bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási
Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti
szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét
kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A smartcarinsurance.hu
domain név az EuroCable Magyarország Kft. részére nem delegálható.

 

Indokolás:

 

A smartcarinsurance.hu domain nevet az EuroCable Magyarország
Kft.
(továbbiakban
Igénylõ”) igényelte 2015. július 19. napján.

 

Az igénylés ellen megfelelõen felhatalmazott
jogi képviselõje útján a Daimler AG (Stuttgart, Mercedesstrasse 137,
70327, Németország) Panaszos nyújtott be eseti állásfoglalás iránti kérelmet,
amelyben kérte az igénylés elutasítását.

 

A Panaszos kérelmét a Domain Regisztrációs
Szabályzat (DRSZ) 2.2.1. pontjára, valamint a Panaszos alábbiakban részletezett
lajstromszámú védjegyeihez fûzõdõ jogaira alapította.

 

Elõadta, hogy a 000140186 és a 000140236
lajstromszámú közösségi, valamint a 831815 lajstromszámú nemzetközi védjegyei
alapján kizárólagos joga van a „SMART” megjelölés használatára. A 000140186 sz.
közösségi védjegybejelentést a Panaszos 1996. április 1. napján nyújtotta be a
12., 36., 37., 39., 41. és 42. áru- illetve szolgáltatási osztályok
vonatkozásában, amely alapján Magyarországon 2004. május 1. napja óta
kizárólagos joga van a „SMART” szó használatára. E védjegyek mellett a Panaszos
hivatkozott a „SMART” megjelölést védelmezõ kiterjedt védjegycsaládra, amelyek
szintén oltalmazzák annak Panaszos általi kizárólagos használatát (1070322,
753410, 000514034, 002086577, 005382916, 1113813 lajstromszámú ábrás- illetve
szóvédjegyek). A Panaszos elõadta azt is, hogy a védjegyekkel oltalmazott „SMART”
típusú személygépkocsikat 1998-ban kezdte el gyártani, amelyek a városi vezetõk
között népszerû, közismert típusok.

 

A Panaszos álláspontja szerint a „smart”
kifejezésnek a magyar nyelvben nincsen semmilyen jelentése, ezért az igényelt
Domain név arra enged következtetni, hogy a Panaszos közismert szolgáltatásai
találhatóak az igényelt domain alatt. Álláspontja szerint az Igénylõ a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala, illetve a Belsõ Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM)
nyilvánosan hozzáférhetõ védjegy adatbázisaiból maga is meggyõzõdhetett volna,
hogy a Panaszos érvényes védjegyekkel rendelkezik a „SMART” megjelölésre.

 

A Panaszos védjegyei használatára az
Igénylõnek engedélyt nem adott. A Panaszos álláspontja szerint az Igénylõ
gazdasági társaság nyilvánvalóan gazdasági tevékenység folytatása körében
kívánja a Domain nevet felhasználni, amellyel védjegybitorlást valósítana meg
és a Panaszos „SMART” védjegyét sértené, mivel az összetéveszthetõségig hasonló
a smartcarinsurance.hu domain névhez.

 

Védjegyjogi hivatkozása kapcsán a Panaszos
részletesen elõadta, hogy az Igénylõ által választott Domain név teljes
mértékben tartalmazza a védett „SMART” kifejezést, amely egyben a Panaszos
álláspontja szerint a domain név domináns és megkülönböztetõ képességgel
rendelkezõ eleme, míg „carinsurance” toldatnak önmagában nincs megkülönböztetõ
képessége és pusztán leíró jellegû, hiszen e toldat angol nyelven
autóbiztosítást jelent.  A Panaszos jogi érvelése szerint a leíró jellegû
toldat a domináns „SMART” szóelem után helyezve a fogyasztóban azt a benyomást
kelti, hogy a Domain név alatt a Panaszos jármûire köthetõ biztosítási
szolgáltatás.

 

A Panaszos hivatkozott a WIPO Arbitrációs és
Mediációs Központja D2009-0018 sz. jogesetében (Deutsche Lufthansa AG v. Miguel
Casajuana) megjelenõ joggyakorlatára is, amelybõl a Panaszos értelmezése
szerint azon elbírálási elv tûnik ki, mely szerint a pusztán termékfajtára,
jellegre vagy más hasonló kiegészítõ információra utaló utótag csekély, de
inkább semmiféle megkülönböztetõ szerepet nem tölt be az összetéveszthetõség
vizsgálata során. A Panaszos álláspontja szerint a hivatkozott
lufthansaairlines.com domain névre vonatkozó WIPO ügy analógiája alapján a
jelen esetre is megállapítható tehát, hogy a carinsurance kifejezés (i)
kiegészítõ jellegû és (ii) a fogyasztókban azt a téves képzetet kelti, hogy a
smartcarinsurance.hu domain név alatt elérhetõ honlapon a Panaszos
szolgáltatásai és termékei érhetõek el.

 

A Panaszos a versenyjogi szabályok
megsértésére és tisztességtelen piaci magatartásra is hivatkozott. Jogi
álláspontja szerint a Domain név használatával és „esetleges további
magatartásaival” az Igénylõ a Tpvt. 2. §-ban foglalt általános tilalmat
sértené, továbbá a 6. §-ban tilalmazott jellegbitorlást is megvalósítaná, mivel
a Panaszos cég és védjegyei a releváns fogyasztói körben világszintû
ismertségét, korábbi marketing tevékenységét jogtalanul és rosszhiszemûen
használná ki.

 

A Panaszos üzleti érdekei védelmében
hivatkozott annak veszélyére és lehetõségére is, hogy védjegyeit az Igénylõ
rosszhiszemûen, vagy félrevezetõen is használhatja, és ennek következtében a
Panaszos termékeit és szolgáltatásait keresõ fogyasztók az Igénylõ oldalára
érkezhetnek.

 

A Panaszos hivatkozott a Tanácsadó Testület
korábbi 7/2000. (V.31.) sz., valamint a jóhiszemû igénylés más
névkizárólagossági és egyéb jogainak tiszteletben tartását is érintõ, 8/2000.
(VIII.9.) sz. elvi állásfoglalásaira, amelyek értelmezése szerint szintén az
igénylés teljesíthetõsége ellen hatnak.

 

Mindezekre figyelemmel a Panaszos álláspontja
szerint az igénylés sérti a DRSZ 2.2.2. a) és c) pontját, azaz a Domain név EuroCable
Magyarország Kft. igénylõ általi választása illetve használata gyaníthatóan
jogellenesnek és megtévesztõnek minõsül.

 

A Panaszos a smartcarinsurance.hu domain
névnek saját nevére delegálását igényelte.

 

 

Az Igénylõ EuroCable Magyarország Kft
(Igénylõ) védekezésében elõadta, hogy a „SMART” szó hétköznapi jelentése az „okos”
jelentéstartalmat hordozza, amelyet széleskörûen használnak fel különbözõ
termékek és szolgáltatások intelligens funkcióinak jelzésére, ezért az Igénylõ
vitatja a Panaszos álláspontját, hogy a SMART kifejezésnek egyéb jelentése
nincsen.

 

Az Igénylõ álláspontja szerint az igényelt
smartcarinsurance.hu domain és a Panaszos SMART gépjármûve között hasonlóság
nem áll fenn, mert a „smartcarinsurance” angol kifejezés a magyar nyelvben
„okos autóbiztosítást” jelent, míg a Panaszos egy általa gyártott gépjármú
típust jelöl meg hasonlóságként, amely transzparensen elkülönül egymástól, így
a megtévesztésre sem adhat okot. Kifogásolta a Panaszos érdemi álláspontját
abban is, hogy az smartcarinsurance domain név alatt a Panaszos társaság még székhelyén,
Németországban sem üzemeltet .de, vagy akár .eu domain alatti weblapot.

 

Az Igénylõ továbbá elõadta, hogy társasága
kábeltelevízió és távközlési szolgáltató, hálózatokat és TV szolgáltatásokat
üzemeltet, tevékenységét az NMHH által kiadott engedély alapján végzi.
Fejlesztései alapján több SMART, vagy okos szolgáltatása is van, melyekhez
szeretné a smartcarinsurance.hu domain nevet is használni.

 

Mindezekre tekintettel az Igénylõ kérte a Panaszos
kérelmének elutasítását és az Igénylõ társaság számára a delegálás engedélyezését.

 

 

 

A Tanácsadó Testület eljárása során, a
Panaszos védjegyjogi hivatkozására tekintettel megvizsgálta az igénylés
esetleges jogellenességét illetve esetleges megtévesztõ jellegét, különös
tekintettel a Panaszos által hivatkozott védjegyeknek a domain névvel való
kapcsolatára, a Védjegy- és versenytörvény szabályaira és a TT korábbi elvi
állásfoglalásaira.

 

A Panaszos által hivatkozott, a TT korábbi
7/2000. (V.31.), Elvi állásfoglalása szerint a Vt. 12. és 27. §-a alapján
önmagában valamely domain igénylése is megvalósíthat védjegybitorlást. Az elvi
állásfoglalás szerint, ha a más védjegyével ütközõ domain igénylése a
körülmények alapján nyilvánvalóan párosul a domain gazdasági tevékenység
körében való használatára irányuló szándékkal, a regisztrátornak a
regisztrációs szabályzat 5.6 pontja értelmében (a korábbi, prioritásos domain
igénylési szabályok hatálya alatt) a delegálást meg kell tagadnia, az
igénylõnek pedig másik nevet kell választania domainje azonosítására.

 

A rendelkezésre álló bizonyítékok szerint az
ügy tárgyát képezõ domain nevet gazdasági társaság igényelte, amely körülményt
az Igénylõ védekezésében is elismerte, és hogy a domain nevet gazdasági
tevékenység folytatása céljából igényelte. Az Igénylõ a domain regisztrációs
eljárást idõrendben elsõként indította meg; a DSZ 1.2.1.5 pontja értelmében a
Regisztrátor a domain névre elõterjesztett kérelmeket a benyújtás idejének
sorrendjében köteles ellátni, a DSZ 1.2.3.2 pontja értelmében azok
nyilvántartásba vétele is az igénylés sorrendjében történik („first comes –
first served” elve), e tekintetben tehát az igénylési eljárás nem volt
kifogásolható.

 

Az eset vizsgálata során a Tanácsadó Testület
elfogadta a Panaszos azon álláspontját, hogy a Panaszos által európai szinten
1996-ban bejelentett SMART védjegymegjelölés a személygépjármû piacon a
fogyasztók által nemzetközileg és a magyarországi piacon is egyaránt jól ismert
és jó hírnévnek örvendõ védjegy, amelyet az Igénylõ sem vitatott. A felek jogi
értékelése között tehát döntõen abban volt eltérés, hogy a domain névben a védett
„smart” (magyarul okos, intelligens) kifejezés a „carinsurance”
(autóbiztosítás) kifejezéssel kiegészülve azonos-e vagy összetévesztésig
hasonló-e a Panaszos védjegyeivel.

 

A Tanácsadó Testület csak részlegesen tudta
elfogadni a Panaszos azon álláspontját, amely szerint a smart kifejezés
önmagában domináns eleme, míg a hozzá kapcsolódó további elemeknek nincsen
megkülönböztetõ képességük és csak leíró jellegûek. Helyesen hivatkozik az
Igénylõ ugyanis arra a körülményre, hogy a Panaszos védjegy eredeti 1996-os
megjelenése óta a piacon megjelentek és a fogyasztók körében tömegesen
elterjedtek olyan, a hétköznapi szóhasználatban smart avagy okos jelzõvel
illetett, jellemzõen elektronikai eszközök (okostelefonok, smarttv-k), amelyek
a hasonló nevû hagyományos eszközökhöz képest általában informatikai többletszolgáltatást
nyújtanak, illetve az olyan közismert „smart” megjelölésû szolgáltatások, mint
a smartklub vagy a smartpont.

 

Figyelembe kell venni azt is, hogy a
védjegynyilvántartásban a „smart” kifejezés több ezer érvényesen bejegyzett
védjegy egyedüli vagy domináns szóeleme, így a kifejezés jelenleg igen
elterjedtnek és népszerûnek tekinthetõ a legkülönfélébb termékek és
szolgáltatások leírására és népszerûsítésére. Közkeletû használatának
megfelelõen csak esetrõl esetre és szigorúan a védett termékek és szolgáltatások
kontextusának vizsgálata alapján megállapított korlátok között érvényesülhet e
kifejezés megkülönböztetõ képessége és alapítható arra védjegyoltalmi igény. A
Tanácsadó Testület ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az erre feljogosított szervek
és hatóságok megfelelõ eljárásban már elbírált, bejegyzett védjegyoltalom
érvényesülése a védjegyoltalom korlátai között a TT elõtti eljárásban már nem
kérdõjelezhetõ meg és azt a védjegytörvény vonatkozó rendelkezései szerint mindenki
köteles tiszteletben tartani.

 

A TT a védjegybitorlással, mint jogellenességgel
és így a DSZ-ba ütközõ körülménnyel kapcsolatban rámutat arra is, hogy a
Védjegytörvény 12. § (2) bek. a védjegyjogosultra bízza az esetleges
védjegybitorlókkal szembeni fellépést. A jelen eljárásban a közösségi
védjegyjogosult az Igénylõvel szemben Magyarországon fel kívánt lépni, ezért az
Igénylõ által ismertetett, pl. a németországi domain regisztrációk elmaradását
ismertetõ körülmények a jelen eljárás szempontjából irrelevánsak: a
védjegyjogosult saját jogán döntheti el, hogy más országokban fel kíván-e lépni
a védjegyéhez hasonló megjelölések (domain nevek) használata érdekében, vagy
éppen azok más általi használata ellen.

 

A Panaszos által hivatkozott jogellenesség
kapcsán a védjegytörvény 12. §-a kimondja, hogy a védjegyoltalom alapján a
védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára, és e használati
jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül
gazdasági tevékenység körében használ a) a védjeggyel azonos megjelölést olyan
árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy
árujegyzékében szereplõkkel; b) olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a
védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy
hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy
hasonlósága miatt; vagy c) a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést a
védjegy árujegyzékében szereplõkkel nem azonos vagy azokhoz nem hasonló
árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, hogy a védjegy
belföldön jó hírnevet élvez, és a megjelölés alapos ok nélkül történõ
használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztetõ
képességét vagy jó hírnevét.

 

Mivel a smartcarinsurance.hu egyértelmûen nem
azonos teljes mértékben a Panaszos bejegyzett SMART védjegyével (Vt. 12. § (2)
a) pont esete), ezért a Tanácsadó Testület álláspontja szerint a jelen ügyben a
jogellenesség lehetõsége kapcsán azt kellett megvizsgálni, hogy a Domain
igénylése sérti-e a Panaszosnak a Vt. 12. § (2) bek. b) pontjában
megfogalmazott védjegyoltalmi jogait, azaz hogy a smartcarinsurance.hu olyan
megjelölés-e, amelyet a fogyasztók a Panaszos SMART védjegyével
összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága,
valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága
miatt.

 

A Tanácsadó Testület a Panaszos által
hivatkozott 000140186 lajstromszámú közösségi szóvédjegyével kapcsolatban
megállapította, hogy az kiterjed a Nizzai Megállapodás szerinti 12., 36., 37.,
39., 41. és 42. osztályba sorolt árukra és szolgáltatásokra. A jelen ügyben
ezek közül a 12. (személygépjármûvek és alkatrészeik) és a 36. (Biztosítás;
pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.) különösen relevánsnak
tekinthetõ, mivel az Igénylõ által igényelt smartcarinsurance.hu domain név a
védett SMART megjelölésen túl másik két szóelembõl, az áru- illetve
szolgáltatási osztályok angol nyelvû megjelölésével azonos szóelemekbõl, azaz a
személygépjármû és biztosítás értelmû angol kifejezésekbõl áll össze.

 

A Tanácsadó Testület véleménye szerint ezért
fennáll annak veszélye, hogy a fogyasztók a domain névként igényelt „smartcarinsurance”
kifejezés kapcsán összetéveszthetik a Panaszos SMART védjegyével, valamint az e
védjeggyel védett személygépjármû áru- illetve az azokhoz kapcsolódó
biztosítási szolgáltatásokkal hasonlóságuk miatt. A Tanácsadó Testület
álláspontja kialakítása során figyelemmel volt a Panaszos által hivatkozott, a
WIPO Arbitrációs és Mediációs Központja D2009-0018 sz. jogesetében (Deutsche
Lufthansa AG v. Miguel Casajuana) megjelenõ joggyakorlatra is. A hivatkozott
jogesetben megállapított tényállás több lényeges elemében eltért ugyan a jelen
esettõl és ezért nem tekintetõ teljes értékû analógiának: a hivatkozott esetben
ugyanis a panaszolt védekezést sem terjesztett elõ és rosszhiszemûsége a nevére
regisztrált több ezer domain alapján alappal volt vélelmezhetõ, a Lufthansa
védjegy pedig egyedi, erõs megkülönböztetõ erõvel bíró védett kifejezésnek tekinthetõ.
Mindazonáltal a fenti jogesetben figyelemre érdemes indokolásként jelent meg az
az érvelés, amely szerint a rosszhiszemûség és az összetéveszthetõség irányába
hat, ha az igényelt domain névben a védjegyoltalomban részesített kifejezés
kiegészítése azzal a szolgáltatásra utaló kifejezéssel történik, amelynek
körében a védjegy a jogvédelmet biztosítja, illetve amely szolgáltatás
megjelölés a védjegyjogosult fõ szolgáltatását nevezi meg.

 

A jelen ügyben a Tanácsadó Testült megvizsgálta
azt is, hogy az igénylés, illetõleg annak teljesítése sértheti-e a
tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996.
évi LVII. törvény („Tpvt.”) 2. ill. 6. §-ban foglaltakat, illetõleg a
névhasználat eredményezhetne-e megtévesztõ helyzetet. A Tpvt. 2. §-a általános
jelleggel mondja ki, hogy tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül –
különösen a versenytársak, a fogyasztók törvényes érdekeit sértõ vagy
veszélyeztetõ módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközõen
folytatni. A Tpvt. a jellegbitorlás tilalmára vonatkozó 6. §-nak értelmében
tilos az árut, szolgáltatást a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan
jellegzetes külsõvel, csomagolással, megjelöléssel – ideértve az eredet
megjelölést is – vagy elnevezéssel elõállítani vagy forgalomba hozni,
reklámozni, továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzõt használni, amelyrõl
a versenytársat, illetõleg annak áruját szokták felismerni. A jelen esetben az
Igénylõ nyilatkozatai illetve tevékenységi köre alapján azonban semmilyen olyan
körülmény nem merült fel, amely arra utalna, hogy az Igénylõ és a
védjegyjogosult egymásnak versenytársai lennének, illetve hogy az Igénylõ
tisztességtelen piaci magatartást folytatott volna.

 

Mindezekre figyelemmel a Tanácsadó Testület
megállapítja, hogy bár a jelen ügyben az Igénylõ rosszhiszemû domain igénylését
a bizonyítékok nem támasztották alá, és azt sem, hogy az Igénylõ és a Panaszos
egymás versenytársai lennének, így a tisztességtelen piaci verseny szabályainak
megsértése nem volt megállapítható. Ugyanakkor azonban megállapítást nyert,
hogy az igénylés gyaníthatóan sérti a Vt. 12. § (2) bek. b) pontjában
részletezett védjegyjogi szabályokat és ezért jogellenes, következésképpen
pedig az igénylés a DRSZ 2.2.2. a) pontjába ütközik és nem teljesíthetõ.

 

A Tanácsadó Testület
felhívja a Panaszos figyelmét a DSZ 9.7. pontjára, amely alapján a Tanácsadó
Testület eseti állásfoglalásában csak abban a kérdésben foglalt állást, hogy az
adott domain az adott Igénylõ számára delegálható vagy nem delegálható. Amennyiben
az eseti állásfoglalás alapján a feltételes használatba adott domain törlésére
kerül sor, a törlés napjától számított 60 napig az adott domainre csak a
Panaszos jogosult új igényt benyújtani, feltéve, hogy az ilyen irányú szándékot
a panasz benyújtásánál a Panaszos Regisztrátora a Nyilvántartásban jelezte.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag
fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az
Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (
www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2015. augusztus 31. 

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 


…………………………………………………

dr. Verebics János

Elnök

Sk.

 

…………………………………………………

Dombi Gábor

Titkár

Sk.