Eseti állásfoglalások

A skodaportal.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív
Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR
Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó
Testülete

 

 

A Tanácsadó
Testület 11/2016 (VI. 02.) sz. Állásfoglalása

 

A skodaportal.hu
domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(993/2016 sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti
ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti
és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ
szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’
szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi
véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A skodaportal.hu
domain a Porsche Hungaria Kft. részére nem delegálható.

 

Indokolás:

 

skodaportal.hu domain
nevet a Porsche Hungaria Kft. (továbbiakban „Igénylõ”)
igényelte 2016. március 31. napján.

 

Az igénylés ellen megfelelõen
felhatalmazott jogi képviselõje útján a ©KODA INVESTMENT a.s. (CZ-110 00
Praha 1 Václavské nám. 837/11 – CZ) Panaszos nyújtott be eseti állásfoglalás
iránti kérelmet, amelyben kérte az igénylés elutasítását.

 

A Panaszos az igénylés elutasításán túl kérelmezte,
hogy a Domainregisztrációs Szabályzat 9.7. pontjában foglaltaknak megfelelõen a
szíveskedjen részére delegálni a <skodaportal.hu> domain nevet
hivatkozással a Domainregisztrációs Szabályzat 1.1.1. pontjában, különösen
annak d) alpontjában foglaltakra.

 

A Panaszos kérelmét a Domain
Regisztrációs Szabályzat (DRSZ) 2.2.1. pontjára, a 2.2.2. a) és c) pontjaira
alapította (jogellenes, megtévesztõ igénylés), valamint a Panaszos alábbiakban
részletezett védjegyeihez fûzõdõ jogaira, azzal az indokolással, hogy az
Internet-felhasználók a „SKODA” védjegyet tartalmazó domain nevet nyilvánvalóan
a Panaszos cégcsoporttal és annak termékeivel kapcsolják össze.

 

 

A Panaszos elõadta, hogy a ©KODA
cseh cégcsoport egyik tagja, amely társaság a 19. századbeli alapítása óta
különbözõ tömegközlekedési eszközöket állít elõ és forgalmaz világszerte.
Álláspontja szerint a „SKODA” kifejezésnek a magyar nyelvben semmilyen
jelentése nincs. Az igényelt domain név tehát egyértelmûen arra enged
következtetni, hogy Társaságuk világszínvonalú és közismert termékei találhatók
az igényelt domain név alatt.

 

A Panaszos álláspontja szerint jogos
üzleti érdeke fûzõdik ahhoz, hogy a fogyasztók érdekében védjegyeinek
félrevezetõ használatát megakadályozza. Véleménye szerint, ha a
<skodaportal.hu> domain név az Igénylõ részére kiosztásra kerülne, ez
megteremtené annak a lehetõségét, hogy az Internet-használó fogyasztók akár úgy
jussanak el más honlapjára, hogy ez fel sem tûnik nekik, ezért álláspontja
szerint nagy a kockázta annak, hogy a Panaszost, illetve annak termékeit keresõ
megtévesztett Internet-felhasználók érkeznének az Igénylõ oldalára.

 

A Panaszos elõadta, hogy a 686538A lajstromszámú
nemzetközi szóvédjegye alapján kizárólagos joga van a „SKODA” megjelölés
használatára a 6., 7., 11., 12., 35., 37., 39., 41., 42. áruosztályokban, amely
megjelölés 1997. augusztus 15. napjától Magyarországon is oltalmat élvez. A
Panaszos ennek alátámasztására védjegylajstrom-kivonatot csatolt. A Panaszos
ezen felül hivatkozott arra is, hogy a fenti védjegy mellett kiterjedt, a
„©KODA” kifejezést grafikusan megjelenítõ ábrás védjegycsaláddal oltalmazza a
„©KODA” megjelölésének használatát.

 

A Panaszos hangsúlyozta, hogy az Igénylõ
részére a fentebb megjelölt védjegye használatára engedélyt nem adott.
Tekintettel arra, hogy az Igénylõ az igényelt domain nevet nyilvánvalóan nem
gazdasági tevékenység körén kívüli tevékenység folytatása céljából igényelte,
védjegybitorlás gyanúját veti fel a „©KODA” megjelölésre vonatkozó védjegyeket
tartalmazó <skodaportal.hu> domain név választásával, illetve
használatával. Az Igénylõ által választott domain név teljes egészében
tartalmazza a hivatkozott védjegyekkel oltalmazott, hangsúlyos és megkülönböztetõ
képességgel rendelkezõ „©KODA” megjelölést, amely szóhoz a „portal” toldat
járul, amelynek önmagában nincsen megkülönböztetõ képessége.

 

A Panaszos e körben hivatkozott a
Szellemi Tulajdonvédelmi Szervezet (WIPO) Arbitrációs és Mediációs Központjának
a lufthansaairlines.com domain névvel kapcsolatos, D2009-0003 számú ügyben
megjelenõ gyakorlatára, amely szerint a pusztán termékfajtára, -jellegre vagy
más hasonló kiegészítõ információra utaló utótag csekély, de inkább semmiféle
megkülönböztetõ szerepet nem tölt be az összetéveszthetõség vizsgálata során. A
döntés a

Panaszos álláspontja szerint j
elen esettel analógiát mutat és ennek megfelelõen a kiegészítõ
„portal” szóelem a fogyasztókban pusztán azt a megtévesztõ képzetet kelti, hogy
a skodaportal.hu domain név alatt elérhetõ honlapon „SKODA” védjeggyel ellátott
árukat, így gépjármûveket és ezek különbözõ alkatrészeit lehet kapni és ezzel
felveti a megtévesztés gyanúját.

 

A Panaszos álláspontja szerint az
igénylés sérti a Védjegytörvény és a Versenytörvény rendelkezéseit, ezért
gyaníthatóan jogellenes. Álláspontja szerint az Igénylõ a domain név
használatával és az ehhez kapcsolódó esetleges további magatartásaival a Tpvt.
2. §-ban foglalt általános versenyjogi tilalmat sértené, valamint a 6. §-ában
tilalmazott jellegbitorlást is megvalósítaná, mivel a cégnév és védjegyei
világszerte elért közismertségét jogtalanul és rosszhiszemûen használná ki.

 

A Panaszos hivatkozott arra is, hogy a
külföldi domain nevek alatt honlapokat üzemeltet, amely
weboldalak
fenntartása,
a cég és a védjegyek arculatának kialakítása, valamint a termékekhez kapcsolódó
promóciós tevékenység folyamatos beruházásokat követelt meg.
A
választott
domain névvel az Igénylõ a Panaszos több éves munkáját, befektetését és védjegyeinek
releváns fogyasztói kör általi ismertségét kihasználva igyekszik
tisztességtelen elõnyre szert tenni, azzal hogy az ismertség és elismertség
mögött álló, Panaszos marketingtevékenységet használja fel.

 

A Panaszos továbbá hivatkozott a
Tanácsadó Testület korábbi gyakorlatára, így a 7/2000. (V.31.) sz. („ha a
más védjegyével ütközõ domain igénylése a körülmények alapján nyilvánvalóan
párosul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló
szándékkal, a regisztrátornak a Domainregisztrációs Szabályzat 5.6 pontja
értelmében a delegálást meg kell tagadnia, az igénylõnek pedig másik nevet kell
választania domainje azonosítására.”
), valamint az Igénylõ jóhiszemû
eljárásának követelményével kapcsolatban a 8/2000. (VIII. 9.) sz. elvi
állásfoglalása.

 

A Panaszos álláspontja szerint tehát a
domain név Igénylõ általi választása megtévesztõ és jogellenes, ez utóbbi
vizsgálódási körben azért, mert a domain használatával sértené a
tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996.
évi LVII. törvény elõírásait, valamint a védjegyek és a földrajzi árujelzõk
oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvényt.

 

 

Az Igénylõ Porsche Hungaria Kft. (1139
Budapest, Fáy u. 27) védekezésében vitatta és visszautasította a Panaszos
védjegybitorlásra és versenytörvényi rendelkezésbe ütközésre, jogellenes
igénylésre vonatkozó elõadását, kérte a panasz elutasítását, továbbá hogy a
skodaportal.hu domain név delegálást a Tanácsadó Testület engedélyezze az
Igénylõ részére.

 

Elõadta, hogy az Igénylõ és a ©KODA AUTO
a.s. (Tr. Václava Klementa 869, 29360 Mladá Boleslav, Csehország) között
korábban létrejött, hatályban lévõ szerzõdés alapján jogosult a ©koda
gépjármûvek, eredeti alkatrészek magyarországi nagykereskedelmi forgalmazására,
márkakereskedõi és márkaszervíz hálózat szervezésére, továbbá, hogy a vonatkozó
szerzõdéses feltételek szerint jogosult a ©KODA szó- és ábrás védjegy
használatára. A ©KODA AUTO a.s. ugyanis szintén jogosultja számos, a ©KODA
kifejezést tartalmazó védjegynek, ideértve a 1110655 lajstromszámú ©KODA
közösségi (ábrás) védjegyet, valamint 833523 lajstromszámú „Simply Clever”
©koda (ábrás) nemzetközi védjegyet. Az Igénylõ ennek igazolására csatolta a
vonatkozó lajstromkivonatokat.

Az Igénylõ elõadta továbbá, hogy 1999
óta használja a skoda.hu domain nevet szerzõdéses kötelezettségei teljesítése
és a márka népszerûsítése céljából. Ezért álláspontja szerint a ©koda márka a
fogyasztók körében fennálló hazai ismertsége az Igénylõ
marketingtevékenységéhez és nem a Panaszoshoz fûzõdik. Ennek igazolását látja
abban, hogy az internetes keresõmotorok a „skoda” keresõszóra az Igénylõ már
meglévõ skoda.hu honlapját jelenítik meg elsõ találatként, illetve az is, hogy
a márka népszerûsítésére jelenleg is több rádiós, televíziós és online
reklámkampánya van folyamatban.

 

Az Igénylõ állította, hogy a szerzõdés
felhatalmazza a ©koda védjegy illetve név internetes domain névben történõ
használatára. Ennek igazolásra csatolta a szerzõdés vonatkozó kivonatát és
ígéretet tett arra, hogy a ©KODA AUTO a.s. megerõsítõ nyilatkozatát rövid
határidõvel csatolja az iratokhoz. Az eljárási iratokban azonban nincsen annak
nyoma, hogy a ©KODA AUTO a.s. engedélyét megadta volna a védett kifejezés
domain névben történõ használatára, és ilyen iratot az Igénylõ a késõbbiekben
sem csatolt.

 

Az Igénylõ álláspontja szerint a fenti
körülményekre tekintettel nem alapos a Versenytörvény rendelkezéseibe való
ütközés és a jogelleneség Panaszos általi hivatkozása sem, figyelemmel arra,
hogy a Panaszos csak külföldi marketingtevékenységre, illetve domain nevekre
hivatkozott, magyarországira pedig nem. A jellegbitorlás vádja sem alapos,
hiszen a fentiek szerint a védjegyet nem jogtalanul és nem is rosszhiszemûen,
hanem hosszú ideje fennálló üzleti együttmûködés keretében használja. Mivel a
.hu honlapokat jellemzõen magyar fogyasztók látogatják, nem pedig pl. cseh vagy
német illetõségûek, az Igénylõ álláspontja szerint nem állhat fenn a
megtévesztés gyanúja sem, különösen, mivel a skodaportal.hu-t elsõsorban belsõ
használatra, üzleti hálózatának koordinálására kívánja felhasználni, a
fogyasztók részére nem hirdetnék és nem is valószínû, hogy a honlapot a
fogyasztók látogassák.

 

Mindezekre figyelemmel az Igénylõ kérte,
hogy skodaportal.hu domain a részére kerüljön delegálásra.

 

 

A Tanácsadó Testület eljárása során,
a Panaszos védjegyjogi hivatkozására tekintettel megvizsgálta az igénylés
esetleges jogellenességét illetve esetleges megtévesztõ jellegét, különös
tekintettel a Panaszos által hivatkozott védjegyeknek a domain névvel való
kapcsolatára, a Védjegy- és versenytörvény szabályaira és a TT korábbi elvi
állásfoglalásaira.

 

A Panaszos által hivatkozott, a TT
korábbi 7/2000. (V.31.), Elvi állásfoglalása szerint a Vt. 12. és 27. §-a
alapján önmagában valamely domain igénylése is megvalósíthat védjegybitorlást.
Az elvi állásfoglalás szerint, ha a más védjegyével ütközõ domain igénylése a
körülmények alapján nyilvánvalóan párosul a domain gazdasági tevékenység
körében való használatára irányuló szándékkal, a regisztrátornak a
regisztrációs szabályzat 5.6 pontja értelmében (a korábbi, prioritásos domain
igénylési szabályok hatálya alatt) a delegálást meg kell tagadnia, az
igénylõnek pedig másik nevet kell választania domainje azonosítására.

 

A rendelkezésre álló bizonyítékok
szerint az ügy tárgyát képezõ domain-t gazdasági társaság igényelte, amely
körülményt az Igénylõ védekezésében is elismerte azzal a fenntartással, hogy a
domain alatt csak nagykereskedelmi tevékenység koordinálása céljára kívánja
használni. Az Igénylõ a domain regisztrációs eljárást idõrendben elsõként
indította meg; a DSZ 1.2.1.5 pontja értelmében a Regisztrátor a domain névre
elõterjesztett kérelmeket a benyújtás idejének sorrendjében köteles ellátni, a
DSZ 1.2.3.2 pontja értelmében azok nyilvántartásba vétele is az igénylés
sorrendjében történik („first comes – first served” elve), az igénylési eljárás
tehát nem volt kifogásolható.

 

Az eset vizsgálata során a Tanácsadó
Testület elfogadta a Panaszos azon álláspontját, hogy a hivatkozott védjegy a
személygépjármû piacon a fogyasztók által nemzetközileg és a magyarországi
piacon is egyaránt közismert védjegy, amelyet az Igénylõ maga sem vitatott. Az
Igénylõ által hivatkozott védjegyek tekintetében egyrészt megállapítható volt,
hogy azok ábrás védjegyek, a ©koda kifejezésnek a (szöveges) domain névben
történõ felhasználására nem jogosíthatják fel az Igénylõt a szóvédjegyjogosult
engedélye nélkül. Az Igénylõ által csatolt szerzõdéses kivonat rendelkezései
szintén megerõsítették ezt, mivel annak a TT számára ismertté vált
rendelkezései a ©koda védjegyek vagy márkanév domain névben történõ felhasználásának
feltételül szabják a ©koda társaság elõzetes, írásos jóváhagyását.

Az Igénylõ az írásos jóváhagyás
becsatolását ugyan kilátásba helyezte, de végül ilyen tartalmú iratot az
eljárásba nem csatolt, így nem nyerhetett igazolást az, hogy az érintett
védjegyet az Igénylõ a jelen domain igénylés során jogszerûen használta.

 

A védjegyjogi megítélés szempontjából
ezért közömbös, hogy az Igénylõ milyen más domain nevet regisztrált korábban,
vagy tart fenn, mivel a védjegyhasználat engedélyezésének joga a védjegytörvény
rendelkezései, valamint a csatolt szerzõdés szerint is a védjegyjogosult
kizárólagos jogosultsága, amelyet az Igénylõnek esetrõl-esetre és elõzetesen
kell beszereznie, mielõtt jogszerûen regisztrációs igénnyel lépne fel.

 

A felek jogi értékelése között abban is volt
eltérés, hogy a domain névben a védett „©koda” kifejezés a „portal” kifejezéssel
kiegészülve azonos-e vagy összetévesztésig hasonló-e a Panaszos védjegyeivel.

 

A Tanácsadó Testület egyetértett a
Panaszos azon álláspontjával, a Magyarországon már a több évtizede közismert
©koda kifejezés önmagában domináns eleme az igényelt domain névnek, míg a hozzá
kapcsolódó portal elemeknek nincsen megkülönböztetõ képessége vagy attól
elhatároló, a jogszerû védjegyhasználatot megalapozó többletjelentése, arról a
©koda védjegyhez fûzõdõ „hivatalos” internetes gyûjtõoldalra lehet asszociálni.

 

A Panaszos által hivatkozott jogellenesség
kapcsán a védjegytörvény 12. §-a kimondja, hogy a védjegyoltalom alapján a
védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára, és e használati
jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül
gazdasági tevékenység körében használ a) a védjeggyel azonos megjelölést olyan
árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy
árujegyzékében szereplõkkel; b) olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a
védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy
hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy
hasonlósága miatt; vagy c) a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést a
védjegy árujegyzékében szereplõkkel nem azonos vagy azokhoz nem hasonló
árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, hogy a védjegy
belföldön jó hírnevet élvez, és a megjelölés alapos ok nélkül történõ
használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztetõ
képességét vagy jó hírnevét.

 

Mivel a skodaportal.hu egyértelmûen nem
azonos teljes mértékben a Panaszos bejegyzett ©koda védjegyével, az érintett
árujegyzék viszont nem tér el (a Vt. fenti 12. § (2) a) és c) pont esetei),
ezért a Tanácsadó Testület álláspontja szerint a jelen ügyben a jogellenesség
lehetõsége kapcsán azt kellett megvizsgálni, hogy a Domain igénylése sérti-e a
Panaszosnak a fent idézett Vt. 12. § (2) bek. b) pontjában megfogalmazott
védjegyoltalmi jogait.

 

A védjegytörvény 12. § alapján a védjegy
a tulajdonjoghoz hasonló, ú.n. abszolút szerkezetû jogot biztosít a
védjegyjogosultnak, aki  a védjegyoltalom körében belátása szerint dönt a
védjegy mos általi használatának megengedésérõl. A Panaszos által hivatkozott
686538A lajstromszámú nemzetközi szóvédjegy kapcsán a nyilvántartás adatai és a
csatolt bizonyítékok alapján megállapítható volt, hogy az valóban a Panaszost
illeti, és hogy e védjegy alapján a Panaszosnak joga van a „SKODA” kifejezés használatából
a 6., 7., 11., 12., 35., 37., 39., 41., 42. áruosztályokban az Igénylõt
kizárni. Az Igénylõ elõadása szerint a skodaportal.hu domain nevet a
márkakereskedések illetve márkaszervizek közötti gazdasági tevékenység
koordinálására hasznosítaná, ezért alappal gyanítható, hogy – a védjegyjogosult
hozzájárulása hiányában – több áruosztályban is sértheti a védjegyjogosult
kizárólagos jogait.

 

A jelen ügyben a – Panaszos az
igényléssel konkrétan sérthetõ áru-, illetve szolgáltatási osztályokra
vonatkozó elõadása hiányában – a TT álláspontja a védett szolgáltatási
osztályok közül a 35. Osztály (Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi
adminisztráció; irodai munkák) és a 37. Osztály (Építkezés; javítás; szerelési
szolgáltatások), 39. Osztály (Szállítás; áruk csomagolása és raktározása)
különösen relevánsnak tekinthetõ, mivel az igényelt skodaportal.hu domain név
felhasználása gyaníthatóan a fentiekhez hasonló szolgáltatások nyújtása érdekében
történne, figyelemmel az Igénylõ tevékenységi körére és felhasználásra
vonatkozó nyilatkozatára is.

 

A TT mérlegelte azt a körülményt is,
hogy az Igénylõ akként nyilatkozott, hogy az igényelt domain nevet csak belsõ
felhasználása, üzleti partnereivel való koordináció céljára kívánja
regisztrálni, és nem kívánja azt a fogyasztóknak kifejezetten
népszerûsíteni. Az Igénylõ ezen kijelentését alátámasztja a honlapon a jelen
döntés idejében fellelhetõ tartalom (zártkörû, jelszóval védett belépési
rendszer) is. A weboldal azonban elérhetõ publikusan, és maga az Igénylõ is
elismeri, hogy azzal a fogyasztók is találkozni fognak.

 

A Tanácsadó Testület véleménye szerint
ezért fennáll annak veszélye, hogy a fogyasztók a domain névként igényelt „skodaportal”
kifejezés kapcsán valamint az érintett személygépjármû áruk illetve szolgáltatások
hasonlósága miatt összetéveszthetik a Panaszos ©koda védjegyével – és ezáltal
az igénylõt a Panaszossal. Így az igénylés a Védjegytörvény 12. § (2) b)
pontjába ütközhet, tekintve, hogy az említett jogszabályhely szerint a
jogsérelem bekövetkezhet a összetéveszthetõség veszélye esetén is, így az
igénylés a TT álláspontja szerint gyaníthatóan jogellenes.

 

 A Tanácsadó Testület álláspontja
kialakítása során figyelemmel volt a Panaszos által hivatkozott, a WIPO
Arbitrációs és Mediációs Központja D2009-0018 sz. jogesetében (Deutsche
Lufthansa AG v. Miguel Casajuana) megjelenõ joggyakorlatra is. A hivatkozott
jogesetben megállapított tényállás több lényeges elemeiben eltért azonban a
jelen esettõl és ezért nem tekinthetõ teljes értékû analógiának. Lényeges
eltérés ugyanis, hogy a hivatkozott nemzetközi esetben a panaszolt védekezést
sem terjesztett elõ és rosszhiszemûsége a nevére regisztrált több ezer domain
alapján alappal volt vélelmezhetõ. Az analógia fennál viszont a tekintetben, hogy
a Lufthansa védjegy szintén egyedi, erõs megkülönböztetõ erõvel bíró, védett
kifejezésnek tekinthetõ.

 

A Lufthansa esettel szemben a jelen
ügyben egyértelmûen megállapítható volt az Igénylõ és a ©koda vállalatcsoport
egyik (szintén számos ©koda
védjeggyel rendelkezõ) tagja közötti hosszú távú
üzleti együttmûködés és kapcsolat, valamint hogy a köztük létrejött szerzõdés
alapján a szintén ©koda védjegyekkel rendelkezõ másik védjegyjogosult nem
zárkózott el a ©koda név használatának megengedésétõl, azonban azt bizonyos
feltétel teljesüléséhez kötötte, amelynek teljesülése a jelen eljárásban nem
került igazolásra.

 

A Panaszos által sem vitatottan megállapítható
volt az is, hogy az Igénylõ maga is hosszú ideje fontos üzleti szereplõje a
©koda gépjármûvek magyarországi forgalmazásának, népszerûsítésének a ©koda
vállaltcsoporttal kötött szerzõdéses együttmûködés alapján és hosszú ideje az
egyik jelentõsebb, ©koda gépjármûvek forgalmazásával foglalkozó .hu honlapot, a
skoda.hu-t mûködteti üzleti tevékenysége körében. A TT álláspontja szerint sem
ez utóbbi, sem az igényelt domain nem összetéveszthetõ a hasonló elnevezésû, de
külföldi országdomain alatt található domainekkel, amelyek eredendõen más
ország fogyasztói csoportjait célozzák, továbbá az azokkal való
összetéveszthetõség vizsgálata a DRSZ alapján is eleve kizárt. Az eljárásban
megismert körülményekbõl inkább az tûnik valószínûsíthetõnek, hogy az Igénylõ
által delegálásra kért domain elsõsorban saját korábbi, régóta használatban
lévõ skoda.hu domain nevével állna versenyben a fogyasztók körében.

 

A Tanácsadó Testült megvizsgálta, hogy
az igénylés, illetõleg annak teljesítése sértheti-e a tisztességtelen piaci
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény
(„Tpvt.”) 2. ill. 6. §-ban foglaltakat, illetõleg a névhasználat
eredményezhetne-e megtévesztõ helyzetet. Azonban a megtévesztéssel kapcsolatban
elõadottakkal hasonló elvi megfontolás alapján a TT nem látta bizonyítottnak,
hogy a versenytörvény rendelkezéseinek alkalmazhatóságát a jelen esetre.

 

A Tpvt. 2. §-a általános jelleggel
mondja ki, hogy tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül – különösen a
versenytársak, a fogyasztók törvényes érdekeit sértõ vagy veszélyeztetõ módon vagy
az üzleti tisztesség követelményeibe ütközõen folytatni. A Tpvt. a
jellegbitorlás tilalmára vonatkozó 6. §-nak értelmében tilos az árut,
szolgáltatást a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsõvel,
csomagolással, megjelöléssel – ideértve az eredet megjelölést is – vagy
elnevezéssel elõállítani vagy forgalomba hozni, reklámozni, továbbá olyan
nevet, megjelölést vagy árujelzõt használni, amelyrõl a versenytársat,
illetõleg annak áruját szokták felismerni.

 

A felek által rendelkezésre bocsájtott
információk alapján nem volt megállapítható, hogy a vizsgálandó piacon (amely a
.hu domain nevek kapcsán ellenkezõ bizonyítás hiányában a magyar nyelvet ismerõ
fogyasztóknak, így elsõsorban Magyarország területének feleltethetõ meg), az
Igénylõ és a Panaszos egymás versenytársai lennének. Az ismertetett
körülmények, csatolt együttmûködési szerzõdés kivonat, valamint a Panaszos
nyilatkozatai alapján inkább ennek ellentétére lehet következtetni. A TT ezért
elfogadta az Igénylõ azon érvelését, hogy a domain név igénylése kapcsán nem
valószínûsíthetõ a Versenytörvény megsértése.

 

A Versenyjogi szabályok megsértése
alapján megállapítható jogellenesség hiánya azonban nem menti fel az Igénylõt a
védjegyjogi szabályok betartásának kötelezettsége alól, azaz hogy a Panaszos
védjegyét annak védjegyoltalmának körében csak a védjegyjogosult(ak) megfelelõ
hozzájárulása esetén használhatja a domain regisztráció során. A TT továbbá
felhívja az Igénylõ figyelmét, hogy a DRSZ rendelkezései alapján az igénylés
során körültekintõen köteles eljárni, ideértve a védjegynyilvántartás
ellenõrzését és a védjegyjogosultak engedélyének elõzetes beszerzését is.

 

 

Mindezekre figyelemmel a Tanácsadó
Testület megállapítja, hogy a jelen ügyben az Igénylõ rosszhiszemû domain igénylését
a bizonyítékok nem támasztották alá, és azt sem, hogy az Igénylõ és a Panaszos
egymás versenytársai lennének, így a tisztességtelen piaci verseny szabályainak
megsértése nem gyanítható. Ugyanakkor azonban megállapítást nyert, hogy az
igénylés sértheti a Vt. 12. § (2) bek. b) pontjában részletezett védjegyjogi
szabályokat, a védjegy használatára a védjegyjogosult engedélye nélkül került
sor és ezért gyaníthatóan jogellenes, következésképpen pedig az igénylés a DRSZ
2.2.2. a) pontjába ütközik és nem teljesíthetõ.

 

A Tanácsadó
Testület felhívja a Panaszos figyelmét a DSZ 9.7. pontjára, amely alapján a
Tanácsadó Testület eseti állásfoglalásában csak abban a kérdésben foglalt
állást, hogy az adott domain az adott Igénylõ számára delegálható vagy nem
delegálható. Amennyiben az eseti állásfoglalás alapján a feltételes használatba
adott domain törlésére kerül sor, a törlés napjától számított 60 napig az adott
domainre csak a Panaszos jogosult új igényt benyújtani, feltéve, hogy az ilyen
irányú szándékot a panasz benyújtásánál a Panaszos Regisztrátora a
Nyilvántartásban jelezte.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó
Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (
www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2016. június 02.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.