Eseti állásfoglalások

A sikeruzlet.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz


Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület   02/2010. (II. 01.) sz. Állásfoglalása

A sikeruzlet.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(815/2009. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 815/2009. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2010. február 1-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, 1 tag tartózkodása mellett 4 tag ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

 

A domain név a Generál Média Kft részére delegálandó.

 

 

Indokolás:

 

A sikeruzlet.hu domain név iránt az Generál Média Kft 2009. 10. 11. napján nyújtott be prioritás nélküli igénylést. Az igényléssel szemben a Sanoma Budapest Zrt (a továbbiakban: Sanoma), élt panasszal, és az igény jogellenességére illetõleg megtévesztõ voltára tekintettel kérte az igény elutasítását. Illetve a Sanoma domain névre vonatkozó regisztrációs igénye teljesíthetõségének megállapítását.

 

Kifogásában a Sanoma elõadta, hogy a Sanoma kiadásában korábban önálló kiadványként ma pedig a FIGYELÕ hetilap mellékleteként jelenik meg az Üzlet & Siker kiadvány. Hasonló tartalom található a Sanoma által üzemeltetett www.uzletessiker.hu weboldalon is.

 

A Sanoma továbbá 2002. június 27-i hatállyal rendelkezik „Üzlet & Siker” szóvédjeggyel.

 

A Sanoma álláspontja szerint a Generál Média Kft domain névre benyújtott igénye, illetve az igény teljesítése

 

a./ sérti, illetve sértené a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. Törvény (Tpvt.) 2. §-ában megfogalmazott általános érvényû, a gazdasági tevékenység tisztességtelen folytatására vonatkozó tilalmat, azaz tisztességtelen piaci magatartást valósít, valósítana meg, mivel a Tpvt. 2-§-ában foglalt generálklauzula tiltja az üzleti tisztesség alapvetõ követelményébe ütközõ, megtévesztõ névválasztást, illetve névhasználatot akkor is, ha a tanúsított piaci magatartás veszélyeztetõ jellegû, azaz a jogsérelemre csak lehetõséget teremt.

 

b./ különös tekintettel arra, hogy mind az Üzlet & Siker a magyar nyomtatott, illetve Internetes piacon széles körben ismert, és évek óta jelen lévõ márkanév, a domain regisztrációja sérti, illetve sértené a Tpvt. 6.§-át is, amelynek értelmében tilos a szolgáltatásokat a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes megjelöléssel ellátni, illetve olyan megjelölést használni, amelyrõl – akárcsak asszociáció útján is – a versenytársat, vagy annak szolgáltatását (jelen esetben az Üzlet & Siker elnevezésû médiaterméket) szokták felismerni;

 

c./ sérti, illetve sértené a Sanoma-t a „Üzlet & Siker” védjegyre tekintettel megilletõ védjegyoltalomból eredõ kizárólagos jogait, és védjegybitorlást valósít, illetve valósítana meg, mivel a domaint a fogyasztók az „Üzlet & Siker” védjeggyel összetéveszthetik a domain és a védjegy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága miatt. A fenti magatartások ellen a Sanoma a védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 12.§ (2) (b) és (c) pontjai alapján jogosult fellépni és azt megakadályozni;

 

d./ megtévesztõ, illetve megtévesztést eredményezne, tekintettel arra, hogy az Internet használóiban azt a látszatot keltheti, hogy a domain és annak mögöttes jelentéstartalma egymással közvetlen összefüggésbe hozható, vagyis a domain alatt a Sanoma tevékenységével, vagyis az Üzlet & Siker médiatermékkel kapcsolatos információk, vagy maga az Üzlet & Siker online szolgáltatás található.

 

A fentieket összefoglalva, a Generál Média Kft domain nevekre vonatkozó igénye jogellenes és megtévesztõ, ami ellentétben áll a Domain Regisztrációs Szabályzat {Szabályzat) 2.2.2 pontjával, amely szerint:

Nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

c) megtévesztõ. ‘

 

A panaszos beadványához csatolta a hivatkozott védjegyre vonatkozó bejegyzõ lenyomatot.

 

 

A panaszolt Generál Média Kft a panaszra vonatkozó észrevételében kérte, hogy a Sanoma, Tpvt 6.§-ra mint speciális szabályra való hivatkozására figyelemmel, a Tpvt 2.§-ára mint generálklauzulára történõ hivatkozást a TT a jogellenesség megítélése során hagyja figyelmen kívül. Kifejtette, hogy jelenleg nem versenytársa a Sanomának, ez csupán feltételezés, és Tpvt 6. §-a pedig kizárólag versenytársak vonatkozásában használható. Álláspontja szerint a bírói gyakorlat és a Magyar Szabadalmi Hivatal módszertani útmutatójában foglaltak szerint a sikeruzlet.hu nem olyan megjelölés amelyet a fogyasztók összetéveszthetnek a Sanoma „Üzlet & Siker” megjelölésével. Ennek kapcsán nemcsak a védjegy hasonlóságát, hanem az érintett áruk és szolgáltatások hasonlóságát is vizsgálni kell. Mivel a Generál Média Kft a sikeruzlet.hu vonatkozásában még nem kezdte meg gazdasági tevékenységét, a domain igénylés jogellenessége a Vt. 4. /1/ bek. b.) pontja értelmében nem állapítható meg. Végezetül kérte, hogy a TT eljárása során vegye figyelembe, hogy az uzletessiker.hu alatt tartalom közvetlenül nem található, hanem az egy másik weboldalra, az fn.hu egyik oldalára mutat.

 

 

A Tanácsadó Testület (TT) eljárása során azt vizsgálta, van-e akadálya a Generál Média Kft által benyújtott domain név-igénylés teljesítésének. A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint ‘nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltõ, vagy

c) megtévesztõ.

 

A megjelölés a TT álláspontja szerint nyilvánvalóan nem kelt megbotránkozást vagy félelmet, így adott esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztõ jelleg igényel részletesebb vizsgálatot.

 

A Tanácsadó Testület a jogellenesség körében elsõdlegesen azt a kérdést vizsgálta, hogy menyiben sértené a delegálás a Sanoma védjegyjogosultságát.

 

A Vt. 12. § (2) bek. szerint kizárólagos használati joga alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ a) a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplõkkel; b) olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt.

 

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint a „sikeruzlet” megjelölés az adott kontextusban, karaktersorozatként, a szóösszetétel tagjainak felcserélése miatt, az „es” szó kihagyása miatt, az átlagos felhasználó számára nem téveszthetõ össze a „uzletessiker” megjelöléssel. A védjegy vonatkozásában pedig az „&” jel használata vizuálisan is jól megkülönbözteti a megjelenést.

 

Tárgyi ügyben a Tanácsadó Testület tehát megállapította, hogy a domain név, igénylõ általi használatba vétele a védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény alapján fennálló kizárólagos jogokat önmagában nem sérti.

 

A Tanácsadó Testület a tárgybeli kifogás alapján vizsgálta továbbá, hogy az igénylés sértheti e a Tpvt. 2. illetve 6. §-ban foglaltakat, illetõleg a névhasználat eredményezhetne-e megtévesztõ helyzetet. A Tpvt. 2. §-a általános jelleggel mondja ki, hogy tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül – különösen a versenytársak, a fogyasztók törvényes érdekeit sértõ vagy veszélyeztetõ módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközõen folytatni: e rendelkezés az „üzleti tisztesség” és a „tisztességes verseny” követelményeivel ellentétes versenyjogi helyzetekre is vonatkozik.

 

A Tpvt. a jellegbitorlás tilalmára vonatkozó 6. §-nak értelmében tilos az árut, szolgáltatást (a továbbiakban együtt: áru) a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsõvel, csomagolással, megjelöléssel – ideértve az eredetmegjelölést is – vagy elnevezéssel elõállítani vagy forgalomba hozni, reklámozni, továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzõt használni, amelyrõl a versenytársat, illetõleg annak áruját szokták felismerni.

 

A domain név választása konkrétan valamely (áruhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódó) név, megjelölés (kereskedelmi név) a 6. § szerinti használatának tilalmával ütközhet. A 6. § alkalmazásának együttes feltételei, hogy a felek versenytársak legyenek (azonos piacon fejtsenek ki gazdasági tevékenységet), a versenytárs szolgáltatása, áruja a piacon már ismert legyen (legalább olyan szinten, hogy az az összetéveszthetõséget megalapozza), a megjelölés olyan legyen, mely alapján a fogyasztók a versenytárs áruját, szolgáltatását „fel szokták ismerni” (azaz az elnevezés alapján döntõen a másik, „eredeti” árura, szolgáltatásra asszociálnak) s hogy az elnevezés használatára a versenytárs hozzájárulása hiányában kerüljön sor.

 

A TT álláspontja szerint a tárgybeli domain kapcsán, a rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg sem az azonosság, sem az összetéveszthetõség lehetõsége, sem a felek, sem szolgáltatásaik sem az általuk használt illetve használni kívánt domain nevek vonatkozásában, és a rendelkezésre álló információk alapján a névválasztás tisztességtelen volta sem vélelmezhetõ.

 

A fentiek alapján a Tanácsadó Testület az igénylést nem találta sem jogellenesnek, sem megtévesztõnek. A Tanácsadó Testület álláspontja szerint nem vélelmezhetõ, hogy a domain név delegálása és annak a Generál Média Kft igénylõ általi használata a Szabályzat rendelkezéseibe ütközne, ezért álláspontja szerint az igény teljesíthetõ.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület 1 tag tartózkodása mellett 4 tag ‘igen’ szavazatával fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2010. február 1.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.