Eseti állásfoglalások

A shopadidas.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 41/2011 (XII. 15.) sz. Állásfoglalása

A shopadidas.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(886/2011. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A shopadidas.hu domain név a Domain Registrar Kft javára nem delegálható.

 

Indokolás

 

A shopadidas.hu domain nevet Domain Registrar Kft. (a továbbiakban: Panaszolt) igényelte 2011. november 8-án. Az igénylés ellen – jogi képviselõje útján – az Adidas AG (a továbbiakban: Panaszos) élt kifogással, és kérte a delegálás megtagadását.

 

A Panaszos kifogásában elõadta, hogy jogosultja – többek között – a 386444 lajstromszámú adidas szóvédjegynek, az igénylõ pedig anélkül nyújtott be regisztrációs igényt az shopadidas.hu domain névre, hogy elõzõleg az adidas védjegy használatára engedélyt kért és kapott volna.

 

Álláspontja szerint az igénylõ magatartása ellentétes a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2. pontjával, amely kimondja, hogy nem választható olyan domain név, amely jelentés tartalmára nézve gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztõ. A domain igénylés pedig egyrészt jogellenes, mert sérti a védjegy kizárólagos használatához fûzõdõ jogokat, illetve a Panaszos kereskedelmi partnerei versenytörvényben biztosított jogait, másrészt megtévesztõ, hiszen – az adidas védjegy jóhíre és ismertsége miatt – a fogyasztó bármely, az „adidas’ szavat tartalmazó szókapcsolat hallatán a védjegytulajdonos társaságra asszociál.

 

Jogalapként a Panaszos hivatkozott a védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 12. §, és 27. § (1) bekezdésére, amelyek közül az utóbbi bekezdés kimondja, hogy „védjegybitorlást követ el, aki a 12. §-ban foglalt rendelkezések megsértésével a védjegyet jogosulatlanul használja.” Panasza alátámasztására megjelölte továbbá a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 2. §-t is, amely leszögezi, hogy „Tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül – különösen a versenytársak, a fogyasztók törvényes érdekeit sértõ vagy veszélyeztetõ módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközõen folytatni.”

 

Az igénylés jogellenességének és megtévesztõ jellegének bizonyítására a Panaszos elõadta, hogy a védjegyoltalom – azaz a kizárólagos használati jog – nem csak az azonos megjelölésekkel szemben illeti meg a védjegy tulajdonosát, hanem a védjegyéhez hasonló megjelölésekkel szemben is, ha azt a fogyasztók összetéveszthetik a védjeggyel. Több évtizedre nyúlik vissza az a konzekvensen alkalmazott bírói gyakorlat, amely szerint a védjegy használata nem megengedett valamely új szókapcsolat – akár szlogen – egyik elemeként sem, hiszen az összetévesztés veszélye ebben az esetben is fennáll. Jóhírü védjegyek esetében – amilyennek az adidas védjegy is minõsül – a védelem szélesebb, az oltalom minden áru- és szolgáltatási osztályra kiterjed.

 

A fenti domain név – szó szerinti tartalma alapján – egyértelmûen olyan látszatot kelt,
mintha a cím alatti honlapon a Panaszos társaság, az adidas védjegy jogosultja mûködtetne internetes szolgáltatást.

 

A fenti szókapcsolat ugyanis semmi másból nem áll, mint a fenti védjegybõl, valamint a védjegy elõtagjaként megjelenõ „shop’ szóelembõl. A regisztráltatni kívánt domain név egyértelmûen az adidas védjegyre épül rá. A domain „shop’ elõtagja az utótaghoz viszonyítva szignifikáns megkülönböztetõ képességgel nem rendelkezik. Az internethasználó célközönség körében jól ismert elõtag általános jelentéstartalmára tekintettel nem alkalmas arra, hogy a nyilvánvalóan jelentõsebb megkülönböztetõ képességgel bíró adidas szóelem dominanciáját tompítsa.

 

Az elõbbiekre tekintettel, az igénylõ nyilvánvalóan kihasználja a védjegy megkülönböztetõ képességét, és jogosulatlan elõnyt szerez a kedvelt márkanév használatával. Az ugyanis, hogy a sérelmesnek tartott domain név elõtagja szó szerinti tartalma alapján a hivatkozott védjegy alatt elõállított termékek értékesítési helyére utal, egyértelmûen jelzi, hogy az igénylõ a jogsértõ domaint kereskedelmi és haszonszerzési célzattal kívánja igényelni és mûködtetni.

 

Panaszolttól az üggyel kapcsolatban beadvány nem érkezett.

 

A Tanácsadó Testület (TT) eljárása során – teljes mértékben osztva a Panaszos okfejtését és jogszabályi hivatkozásait – a shopadidas.hu domain név Panaszoltnak történõ delegálását gyaníthatóan megtévesztõnek és jogellenesnek találta.

 

A TT szerint a Panaszolt vélhetõen gazdasági tevékenységet kíván a domain név alatt folytatni, kihasználva ezzel az adidas védjegy népszerûségét és jó hírnevét. Amennyiben a Panaszolt számára kerülne delegálásra a domain név, az sértené a Panaszos által megjelölt jogszabályi rendelkezéseket és megtévesztõ is lenne, hiszen a domain név alapján a felhasználók (fogyasztók) joggal tételezhetnék fel, hogy a honlap az Adidas AG céghez tartozik.

 

A Panaszolt az eljárásban felhívás ellenére semmiféle nyilatkozatot nem tett (és bizonyítékot sem terjesztett elõ), így arra utaló elõadást sem, hogy milyen céllal kívánná használni a domain nevet. Mindezt a TT a jelen ügyben a fentiek szerint kifejezetten a Panaszolt terhére értékelte, mert maga a domain név is üzleti jellegû használatot valószínûsít.

 

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület szerint az igényelt shopadidas.hu domain név a Panaszolt részére nem kerülhet delegálásra.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2011. 12. 15.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

  

 

 

………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.