Eseti állásfoglalások

A sexshopexpress.hu és sexshopexpressz.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

 

A Tanácsadó Testület 21/2007. (X. 04.) sz. Állásfoglalása

A sexshopexpress.hu és sexshopexpressz.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok

(746-747/2007 sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 746/2007 és 747/2007 számon bejelentett panaszokat a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben egyenként megtárgyalta, majd 2007. október 4-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A TT álláspontja szerint a sexshopexpress.hu és sexshopexpressz.hu domain nevek igénylõ részére delegálhatók.

 

Indokolás:

A 746/2007 és 747/2007. sz. alatti ügyben az Express Magyarország Zrt. jogi képviselõje útján igénylõnek a sexshopexpress.hu és sexshopexpressz.hu domain nevek vonatkozásában az Integrity Kft., mint regisztrátor útján 2007. június 19. napján benyújtott, prioritás nélküli igényléseivel szemben lépett fel kifogással. A két kifogásban elõadottak szerint a panaszos azért kívánt fellépni igényléseivel szemben, mert álláspontja szerint védjegyjogosultként kizárólagos joggal rendelkezik az Expressz szóvédjegyre, maga a szó – mint a magyar hirdetési piacon több, mint húsz éve jelen lévõ szolgáltatáshoz kapcsolódó kifejezés – oly mértékben közismert, és a panaszoshoz kapcsolható, hogy a fogyasztók „az ’expressz’ szó és a hirdetés típusának kombinációjával képzett domainekrõl, megjelölésekrõl az Expresszre asszociálnak”. A Panaszos álláspontja szerint az igénylés teljesítése esetén – a Szabályzat 2.2.2.a illetve 2.2.2.c pontjaiba ütközõ módon – kizárólagos jogai sérülnének, illetõleg a névhasználat megtévesztõ lenne.

 

Igénylõ regisztrátora, az Integrity Kft. törvényes képviselõje útján a két kifogásra tett észrevételeiben elõadta, hogy álláspontja szerint „teljesen komolytalan a kifogásban megfogalmazott azon állítás, hogy az ’expressz’  szó kapcsán az ’Expressz’-re, az Expressz Magyarország Zrt.-re vagy védjegyére asszociálnak fogyasztók.” A Regisztrátor álláspontja szerint az Expressz Magyarország Zrt. és az igénylõ tevékenysége, céljai eltérnek egymástól, az „expressz” kifejezésnek, mint az igényelt domain név egyik szóelemének az igénylõ általi használata a kifogást tevõ névkizárólagosságába, illetõleg a védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 12. §-a alapján fennálló kizárólagos jogába nem ütközik. A Regisztrátor álláspontja szerint az „express”, „expressz” szóelemkénti használatával az Igénylõ által nyújtott szolgáltatás (szexuális segédeszközök Internetes árusítása és a fogyasztóhoz való express, azonnali eljuttatása) lényeges tulajdonságára, a gyorsaságra kíván utalni. Hétköznapi magyar szavak használatát korlátlanul pedig a védjegyjogosult sem korlátozhatja.

 

A Tanácsadó Testület 7/2000. (V. 31.) számú Elvi Állásfoglalásában, illetõleg számos egyedi állásfoglalásában foglalkozott azzal kérdéssel, hogy mennyiben valósulhat meg védjegyhasználat az interneten folytatott tevékenységgel, illetõleg a lehetséges a használati módokról – szintén nem taxatív – felsorolást is adott. Több ügyben (17/2007. /IX. 07./ ill. 18/2007. /IX. 07./ Állásfoglalások) a TT kifejezetten az expressz kifejezés valamely domain név szóelemként való használata, illetve az ilyen domain nevek delegálhatósága tárgyában foglalt állást. 

 

Tárgyi ügyben a TT a tényállás alapján arra a következtetésre jutott, hogy a sexshopexpress.hu és sexshopexpressz.hu domain nevek igénylõ általi használatba vétele az Express Magyarország Zrt. a védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény alapján fennálló kizárólagos jogait nem sértheti, miután a 166680 lajstromszámú védjegy jogosultját kizárólagosság az árujegyzék szerinti tevékenységek vonatkozásában illeti meg, ezek között pedig a szexuális eszközök forgalmazása nem szerepel.

 

Tekintettel arra, hogy az igényelt nevek nem azonosak a védjegyoltalmat élvezõ kifejezéssel, csupán tartalmazzák azt, a TT azt is vizsgálta, hogy megtévesztõ lehet-e az „expressz” kifejezés a szexuális eszközök forgalmazására való utalással történõ használata. Igénylõ – a Regisztrátor által elõadottak szerint – a domain nevek használatba vételét nem azzal a céllal kérte, hogy reklámozást vagy hirdetési tevékenységet folytasson, s a két, domain névként használni kívánt kifejezés sem kelt ilyen látszatot. A TT álláspontja szerint a „sexshop” kifejezés alkalmas arra, hogy – egy, egyébként általánosan használt, a sebességre, gyorsaságra utaló kifejezéssel összekapcsolva – egy, meghatározott tevékenységi formára engedjen következtetni, ezzel a megtévesztés lehetõségét is kizárja. Mindezekre tekintettel a TT az igénylések teljesítésének jogi akadályát nem látja.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (http://www.domain.hu/domain/tt/) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2007. október 4.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.