Eseti állásfoglalások

A scooter.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz (531/2000. sz. ügy)

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 73/2001.
(VIII. 8.) Állásfoglalása

A scooter.hu domain név
regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz
(531/2000. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt az
alábbi ügyszámon bejelentett panaszokat a
Tanácsadó Testület a Szervezeti és
Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben
megtárgyalta, majd 2001. augusztus 8-i ülésén
4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’
szavazatával, különvélemény
csatolásának igénye nélkül
elfogadta a Testület többségi
véleményét kifejezõ
jelen eseti
Állásfoglalást.

A scooter.hu domain delegálható a
Scooter Trading Kereskedelmi Bt. számára. A TT
felhívja az Igénylõ és a Regisztrátor
figyelmét arra, hogy a domain gazdasági
tevékenység körében meghatározott (a
nizzai osztályozás szerinti 25. áruosztályba
tartozó ruhák, cipõk, kalapáruk) ill. azokhoz
hasonló árukkal kapcsolatban történõ
jogosulatlan használata védjegybitorlást
valósít meg, amely esetben a domain
felfüggesztésére ill. visszavonására
kerülhet sor.

Indokolás:

 

Az 531/2000. sz. ügyben a
Nyilvántartó a Scooter Trading Bt-nek a scooter.hu domain
név vonatkozásában benyújtott igénye
került a Tanácsadó Testület elé.

A SCOOTER az A+S 96 Kft. mint jogosult
számára az MSZH által lajstromozott védjegy,
árujegyzékében a nizzai osztályozás
szerinti 25. áruosztályba tartozó ruhák,
cipõk, kalapáruk szerepelnek.

A 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi
Állásfoglalás szerint ‘a Regisztrátor
kizárólag abban az esetben köteles a
prioritással nem rendelkezõ igénylõ számára
a Magyar Szabadalmi Hivatal által lajstromozott védjegybõl
a szabályzatnak megfelelõen képezhetõ domainnév
delegálását megtagadni azon az alapon, hogy az
sérti az MSZH által lajstromozott védjegy
jogosultjának a jogait, ha a domain
igényléséhez a körülmények
alapján nyilvánvalóan társul a domain
gazdasági tevékenység körében
való használatára irányuló
szándék’. Ugyanakkor, mivel a Regisztrátort
szerzõdéskötési kötelezettség nem
terheli, a jelen ügy során irányadó
Regisztrációs Szabályzat 5.6 pontja alapján
nem köteles, de jogosult megtagadni a választott domain
delegálását abban az esetben is, ha a domain
jelentéstartalma és/vagy használata
gyaníthatóan megtévesztõ helyzetet
eredményezne – ez jelenti a polgári jog által
megkívánt adott helyzetben elvárható
magatartást.

Az MSZH által – annak online adatbázisa
alapján ellenõrizhetõen – lajstromozott védjegyekkel
megegyezõ vagy azokhoz hasonló megjelölések
igénylése során gyanítható, hogy az
igénylés helyzete jogellenes/megtévesztõ helyzetet
eredményez. Amennyiben a domaint gazdasági
tevékenység keretein kívül ill. a
belföldön nem jóhírnevet élvezõ
védjegy esetén az árujegyzékben nem szereplõ
ill. azokhoz nem hasonló árukkal,
szolgáltatásokkal kapcsolatos gazdasági
tevékenység körében használják,
akkor a domain használata nem feltétlenül
ütközik a védjegyjog szabályaiba. A
Regisztrátortól azonban elvárható, hogy
általa felismerten lajstromozott védjegy
igénylésekor meggyõzõdjék a használat ezen
kereteirõl, ill. Igénylõként felhívásra
nyilatkozzék azokról a Nyilvántartó
számára.

Jelen esetben – a Scooter Trading Bt.
cégnevében szereplõ vezérszóra tekintettel –
a TT annak ellenére nem tartja a
névválasztást gyaníthatóan
megtévesztõnek ill. jogellenes helyzetet eredményezõnek,
hogy az igénylõ névhasználati jogot nem igazolt – a
név jogszerû használatához fûzõdõ érdek
ugyanis önmagában következik a társaság
cégnevébõl. Így a TT nem látja
akadályát annak, hogy a domain a Scooter Trading Bt.
számára delegálásra kerüljön,
ám felhívja a figyelmet arra, hogy a domain
meghatározott (a nizzai osztályozás szerinti 25.
áruosztályba tartozó ill. azokhoz hasonló)
árukkal kapcsolatban gazdasági tevékenység
körében való jogosulatlan használata
védjegybitorlást valósít meg, amely esetben
a domain felfüggesztésére ill.
visszavonására kerülhet sor.

Jelen döntés a 6/2000. (V.24.) és
a 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglaláson
alapul.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem
kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. 08. 08.

A Tanácsadó Testület
nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.