Eseti állásfoglalások

A sándorpalota.hu és a sándor-palota.hu domainek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó
Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 13/2004. (IX. 27.) sz. Állásfoglalása

A sándorpalota.hu és a sándor-palota.hu domainek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(647 és 648 /2004. sz. ügyek)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 647/2004. és 648/2004. számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2004. szeptember 27-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A sándorpalota.hu és a sándor-palota.hu domainek a Köztársasági Elnöki Hivatal számára delegálandók.

 

Indokolás:

 

A 647/2004. és 648/2004. ügyekben a „sándorpalota.hu” és a „sándor-palota.hu” domainek igénylõje az Adatnet Kft., Budapest (regisztrátora: Port Kft.), prioritás nélkül, elsõbbséggel. Az igények ellen a Köztársasági Elnöki Hivatal nyújtott be regisztrátora (Axelero Rt.) útján kifogást, és magának igényelte a domaineket. A Tanácsadó Testület összevontan tárgyalta a két panaszt.

A panaszt tevõ kifogásában elõadta, hogy a Sándor-palotát a 2002. évi XII. törvény a köztársasági elnök kizárólagos székhelyévé tette. E tény nagy nyilvánosságot kapott, és közismert lett. Az Internet használói okkal feltételezhetik, hogy a Sándor-palota domain kapcsán a Köztársasági Elnöki Hivatal honlapjára csatlakoznak.

 Igénylõ elõkészítõ iratban fejtette ki, hogy az ékezet nélküli domain változatoknak már a Köztársasági Elnöknek a fenti hivatalba való költözése elõtt fél évvel az igénylõ javára kerültek delegálásra. A honlapon tartalomszolgáltatás is folyik. Álláspontja szerint az ékezetes domainen történõ – az ékezet nélküli változattól eltérõ – tartalomszolgáltatás sérti az igénylõ üzleti érdekeit.

A Tanácsadó Testület döntésénél abból indul ki, hogy a Sándor-palota a döntés idõpontjában közismert név, és fogalmilag kizárólagosan egybefonódik a Köztársasági Elnök hivatalával. Az épület vagyonkezelõje is kizárólagosan a Köztársasági Elnöki Hivatal. A Tanácsadó Testület 8/2000. (VIII. 9.) Elvi állásfoglalása szerint közismert nevek szervezethez kötõdnek, a névhasználatra a polgári jog alapján e szervezetek jogosultak. Az Internetes használók is okkal feltételezhetik, hogy a Köztársasági Elnöki Hivatal, illetve a magyar Sándor-palota honlapjára csatlakoznak, ezért az ezzel ellentétes tartalom megtévesztõ lehet.

A Köztársasági Elnöki Hivatal országszerte nagy visszhangot és publicitást kapott döntés alapján költözött a Sándor palotába. Az akkori vagyonkezelõ lehetõvé tette a széles közönség számára is a már berendezett épület megtekintését. A fogalmi összekapcsolódás nem egy statikus állapot, ezért a Tanácsadó Testületnek a jelenlegi helyzetbõl kell kiindulnia, amikor is a Sándor-palota név és a köztársasági elnöki funkció – álláspontja szerint – már összekapcsolódott az Internetezõk tudatában. A 2003. évi CII. törvény 6. § (2) is utal arra, hogy összetéveszthetõ két megjelölés, amelyet a fogyasztók asszociáció útján kapcsolhatnak össze. Emiatt a korábbi (ékezet nélküli) delegálásra való hivatkozást a Tanácsadó Testület nem tudja figyelembe venni.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint azokban az esetekben, ahol az ékezet nélküli domain alatt már mûködik webszolgáltatás, az ékezetes változat igénylése során fellépõ jogvitáknál nem elégséges a további domaint igénylõ nyilatkozata a tervezett webtartalomra vonatkozóan, mert nyilvánvaló, hogy célkitûzését az ékezet nélküli változattal kapcsolatban megvalósíthatja, vagy megvalósíthatta volna. A Tanácsadó Testület azt is több állásfoglalásában kifejtette, hogy a közismert elnevezések esetében fokozott védelem illeti meg a név használóját.

Igénylõ jelenlegi – ékezet nélküli domain alatti – tartalomszolgáltatása arra terjed ki, hogy az orosz Sándor palota honlapjára irányítja az érdeklõdõt. A honlapon jelenleg az internetes érdeklõdõ nem a Magyar Köztársasággal vagy a magyar Sándor-palotával kapcsolatos információt talál, hanem a Romanov család képét és egykori birtokát bemutató fényképet, továbblépve pedig az „Alexander Palace Time Machine, Everyday life in a Romanov Palace” (www.alexanderpalace.org) lapot. Az ékezet nélküli domain delegálásának idõpontjából megállapítható, hogy az igénylõnek kellõ idõ állt rendelkezésére a magyar Sándor-palotát bemutató honlap elkészítésére, ezzel a lehetõséggel azonban nem élt. Az Internetes érdeklõdõ a honlapra csatlakozva nyilvánvalóan nem a Romanov családdal kíván megismerkedni (bár ezt az ékezet nélküli változat esetén továbbra is megteheti), hanem elsõsorban – az idõközben fogalmilag összekapcsolódott – magyar Sándor-palotával, illetve a Köztársasági Elnök hivatalával.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy Domainregisztrációs Szabályzat 2.2 pontja alapján a domain név használata az igénylõ részérõl gyaníthatóan jogszabályellenes, illetve a magyar fogyasztók számára megtévesztõ. Ennek alapján sándorpalota.hu és a sándor-palota.hu domainek a Köztársasági Elnöki Hivatal számára delegálandók.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2004. szeptember 27.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.