Eseti állásfoglalások

A samsungharman.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

Alternatív
Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR
Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó
Testülete

 

A Tanácsadó Testület 07/2017. (V. 26.)
sz. Állásfoglalása

 

A samsungharman.hu domain név regisztrációjával
kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1023/2017. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A
Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó
Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok
egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti
Állásfoglalást.

 

A samsungharman.hu
domain név, az igénylõ részére nem
delegálható.

 

Indokolás:

 

A
samsungharman.hu domain név delegálását
(„Panaszolt”)
kérte, amely ellen, jogi képviselõje útján, a
Samsung Electronics Co. Ltd. („Panaszos”)
nyújtott be kifogást.

 

A
Panaszos elõadta, hogy jogosultja – többek között – a 001877901 lajstromszám
alatti, „SAMSUNG” megjelölésû, európai uniós védjegynek. Álláspontja szerint a
Panaszolt által benyújtott igénylés jogellenes, mert sérti a védjegy
kizárólagos használatához fûzõdõ, illetve a versenytörvényben biztosított
jogait. A Panaszolt a domain névre anélkül nyújtott be igényt, hogy elõzõleg a
SAMSUNG védjegy használatára, a jogosulttól engedélyt kért és kapott volna.

 

Panaszos
hangsúlyozta, hogy a védjegyoltalom – azaz a kizárólagos használati jog – nem
csak az azonos megjelölésekkel szemben illeti meg a védjegy tulajdonosát, hanem
a védjegyéhez hasonló megjelölésekkel szemben is, ha azt a fogyasztók
összetéveszthetik a védjeggyel. Több évtizedre nyúlik vissza az a konzekvensen
alkalmazott bírói gyakorlat, amely szerint a védjegy használata nem megengedett
valamely új szókapcsolat – akár szlogen – egyik elemeként sem, hiszen az
összetévesztés veszélye ebben az esetben is fennáll. Jóhírû védjegyek esetében
– amilyennek a SAMSUNG védjegy is minõsül – a védelem kiterjedtebb.

 

Álláspontja
szerint a SAMSUNG védjegy használatára kizárólag azok jogosultak, akik a
jogosulttól erre használati engedélyt kapnak. A Panaszos szerint a Panaszolt
igénylõ tisztességtelen versenyelõnyre tesz szert – amennyiben a domain neveket
regisztráltatni tudja – hiszen a jól csengõ és vonzó SAMSUNG védjegy
használatáért nem fizet semmit. Erre tekintettel Panaszolt domain igénylése
nemcsak a védjegytörvény rendelkezéseit sérti, hanem a tisztességtelen piaci
magatartás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 2. §-ban meghatározott
alapelvét is, amely leszögezi, hogy „Tilos gazdasági tevékenységet
tisztességtelenül – különösen a versenytársak, a fogyasztók törvényes érdekeit
sértõ vagy veszélyeztetõ módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe
ütközõen – folytatni”.

 

A
Panaszos hivatkozott továbbá a Tanácsadó Testület 7/2000 (V.31.) Elvi
Állásfoglalásában foglaltakra, amelyben a Testület a lajstromozott védjegyek
domain névként való választhatóságával kapcsolatban megállapította, hogy
önmagában valamely domain igénylése is megvalósíthat védjegybitorlást, azaz
jogellenes lehet.

 

A
Panaszos kifejtette, hogy a hivatkozott jogellenességen túl megtévesztõ is az igénylés,
hiszen – a SAMSUNG védjegy jó híre és ismertsége miatt a fogyasztók bármely a
„SAMSUNG” szót tartalmazó szókapcsolat hallatán Panaszos társaságra
asszociálnak, illetve mert a domain név egyértelmûen olyan látszatot kelt,
mintha a cím alatti honlapon a Samsung Electronics Co. Ltd, mint a SAMSUNG
védjegy jogosultja, illetõleg a védjegy használatára feljogosított kereskedelmi
partnere mûködtetne internetes szolgáltatást. A fenti szókapcsolatok ugyanis
semmi másból nem állnak, mint a fenti védjegybõl, valamint a védjegyhez
kapcsolt „harman” kifejezésbõl.

 

Megjegyzi
a Panaszos, hogy a „harman” kifejezés szintén egy jól ismert márka, és egyben
szintén védjegyoltalom alatt áll. A Harman csoport 1980. óta az audio világ
egyik meghatározó résztvevõje és számos nagy márkanév birtokosa. 2016. végén
látott napvilágot a hír, miszerint a Samsung Electronics Co. Ltd. felvásárolja
a Harman csoport részvényeit 8 milliárd dollár értékben, így elõreláthatólag a
2017-es év folyamán a „harman” védjegyek is a Samsung Electronics Co. Ltd.
tulajdonába kerülnek.

 

A
fentiekre tekintettel a fogyasztók számára megtévesztõ lenne, ha a jövõben a
fenti oldalakon olyan, a Panaszos védjegyjogosult által ellenõrizetlen
tartalmak jelenhetnének meg, amelyek a címek alapján egyértelmûen a Panaszos
termékeire vagy szolgáltatásaira utalnak, annak ellenére, hogy a Panaszolt
igénylõ a SAMSUNG védjegyet tartalmazó domain név használatára engedélyt nem
szerzett.

 

Panasza
alátámasztására a Panaszos hivatkozott a Védjegyek és a földrajzi árujelzõk
oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 12. §-ra, a Domainregisztrációs
Szabályzat 2.2.2. pontjára, továbbá álláspontja szerint a Panaszolt eljárása
sérti a Ptk. 1:3. § (1) bekezdésében foglalt, a jóhiszemû és tisztességes
joggyakorlás követelményeit is.

 

A
Panaszolt válaszában elõadta, hogy a tulajdonában álló Terminal Data
Service S.r.o. tevékenységét, szórakoztató elektronikai termékek – konkrétan
kizárólag a Harman cég által gyártott berendezések – kiskereskedelmi
árusításával kívánja kibõvíteni.

 

Tudomására
jutott, hogy a Samsung tervezi a Harman cég megvásárlását, így az általa
gyártott termékek a továbbiakban várhatólag a Harman és a Samsung nevek
valamely összetételébõl kialakított névvel kerülnek forgalomba. Tekintve, hogy
Panaszolt elemi érdeke a cége sikeres mûködése, véleménye szerint
elengedhetetlen, hogy az igényelt domain nevet használja.

 

Álláspontja
szerint mivel a tárgyi fúzió még nem jött létre, jelenleg a domain névvel
egyezõ nevû cég nem létezik, ilyen néven termékek gyártása illetve forgalmazása
még nem történik, az igényelt domain név nem európai védjegy, ezért a domain
név használatára sem a Samsung, sem a Harman cég nem jogosult, arra mint elsõ
igénylõ, jogszerûen tarthat igényt.

 

A
Panaszolt szerint az igényelt domain névhasználatával jogsértést nem követ el,
a használat nem megtévesztõ, a domainnal nem a Panaszos cégnevét illetve
védjegyét használja, csak tájékoztatni kívánja a vásárlókat arról, hogy cége
milyen termékek értékesítésével foglalkozik.

 

Utalt
arra, hogy a Vt. 15. §-a alapján a védjegyjogosult jogai korlátozhatók,
véleményének alátámasztására hivatkozott a védjegy korlátaival kapcsolatban
született jogi szakirodalomra is.

 

Álláspontja
szerint a Panaszos által védjegyként megjelölt a „Samsung” jelzést, üzleti
tevékenysége körében, a domain neve részeként – annak egyértelmû
megkülönböztethetõsége mellett, azzal össze nem keverhetõen – kívánja használni,
ez a használat az üzleti tisztesség körülményeit nem sérti, piaczavaró hatása
nincs, így a Vt 12.§ /2/ bek c) pontjában leírt feltételek sem valósulnak meg.

 

Az
igényelt domain név alatt a Panaszolt kizárólag Harman/Samsung termékeket kíván
árusítani, mivel a honlap még nem üzemel, disclaimer sem volt eddig
felhelyezhetõ a honlapra, de e feltétel teljesítésének akadálya a jövõre nézve
nem látható. A forgalmazó nem a védjeggyel azonos, hanem a termék potenciális
nevét tartalmazó domaint igényelt, a védjeggyel azonos domain megszerzésétõl a
Panaszost nem zárta el.

 

A
Tanácsadó Testület (TT) megállapítja, hogy a Panaszolt nem vitatta a
Panaszos által hivatkozott védjegy létezését azt, hogy a védjegynek a Panaszos
a jogosultja azt, hogy használatára engedéllyel nem rendelkezik illetve, hogy
vállalkozói tevékenysége a védjegy árujegyzékében szereplõ termékek
forgalmazására irányulna. Azt is elismerte, hogy a hivatkozott védjegyet
tartalmazó domain nevet gazdasági tevékenysége keretében, kereskedelmi forgalmának
növelése érdekében igényelte és kívánja használni az árujegyzék területén.

 

Védekezésében
egyrészt arra hivatkozott, hogy az igényelt domain nem teljesen azonos a
védjegy „Samsung” szavával másrészt, hogy a Vt. 15. § /1/ a.) és b.) pont
alapján a védjegyjogosult nem tilthat el mást attól, hogy gazdasági
tevékenysége körében – az üzleti tisztesség követelményeivel összhangban –
használja az áru vagy a szolgáltatás fajtájára, minõségére, mennyiségére,
rendeltetésére, értékére, földrajzi eredetére, elõállítási, illetve teljesítési
idejére vagy egyéb jellemzõjére vonatkozó jelzést, illetve használja a
védjegyet, ha az szükséges az áru vagy a szolgáltatás rendeltetésének
jelzésére, különösen tartozékok vagy alkatrészek esetében.

 

A
TT megállapítja, hogy a Samsung cégnév illetve kereskedelmi név világszerte
ismert, a Samsung Electronics Co. Ltd, a tevékenyégi területén a piac
meghatározó szereplõje, a „SAMSUNG” védjegy pedig széles körben ismert,
nemzetközileg is bejegyzett, a védjegy megkülönböztetõ képessége vitathatatlan.
Megjegyzi a TT, hogy a SAMSUNG kifejezés internetes keresése is több ezer
hivatkozást tartalmaz, amelyek a „SAMSUNG” márkára, és az alatta forgalmazott
termékekre utalnak.

 

A
TT álláspontja szerint az a tény, hogy az igényelt domain, a magyar nyelv
szabályai szerint hangsúlyos elsõ részében tartalmazza a „Samsung” védjegyet,
és ennek folytán a domain hasonlóvá vált a Panaszos védjegyéhez, alkalmas az
összetéveszthetõség megállapítására, illetve arra, hogy a domain használata
megtévessze a Panaszos termékeit az interneten keresõket. Az
összetéveszthetõség erõsödni fog akkor, amikor a gazdasági hírekben már ismert
akvizíció megvalósul, és a „HARMAN” megnevezés és a kapcsolódó védjegyek is a
Panaszos rendelkezése alá kerülnek.

 

A
TT osztja azt a panaszosi véleményt, hogy a domain Panaszolt általi használata
azt a téves képzetet keltheti az internetes közönségben, hogy a tárgyi domain
név alatti honlap mûködtetõje a Panaszos cég vagy ahhoz valamilyen hivatalos
módon kapcsolódó partnere. Alátámaszthatja e téves vélekedést, hogy a Panaszos
a világ számos táján rendelkezik a „Samsung” szót tartalmazó domain nevekkel,
amelyek egyértelmûen a Panaszos cég gazdasági tevékenységével hozhatók
összefüggésbe.

 

A
megállapított összetéveszthetõség, a TT véleménye szerint piaczavaró hatású is
lehet, hiszen a hivatkozott védjegyet tartalmazó és így összetéveszthetõ domain
nevet a Panaszolt elismerten, a védjegy árujegyzékében szereplõ – feltehetõen
elsõsorban a 9. osztályba tartozó termékek körébe sorolható – termékek
forgalmazásához, saját gazdasági tevékenységéhez igényelte.

 

Mindezen
körülmények azt is valószínûvé teszik, hogy a védjegy használatára jogot nem
szerzett Panaszolt tisztességtelenül használná ki a hivatkozott SAMSUNG védjegy
világszerte és belföldön is fennálló közismertségét, jó hírnevét.

 

A
TT vizsgálta azt is, hogy az adott esetben érvényesül-e a védjegyoltalomnak a
Vt. 15. §-ának (1) bekezdése szerinti korlátozása, figyelemmel arra, hogy a
védjegy használata a jogosult engedélye nélkül is jogszerû lehet, ha a Panaszos
által hivatkozott, a Vt. 15. §-ba foglalt korlátozások feltételei
megvalósulnak.

 

A
TT megjegyzi, hogy az a tény hogy a Panaszolt, – saját elõadása szerint
kizárólag – Harman termékek értékesítésével kíván foglalkozni, semmiképpen sem indokolja
a SAMSUNG védjegy szerepeltetését az általa igényelt domain névben. Ez még
akkor sem lenne indokolt, ha most vagy a jövõben Samsung termékek
értékesítésével (is) foglalkozna, ugyanis önmagában a védjegyjogosult,
védjeggyel védett termékeinek forgalmazása nem jogosítja fel – erre vonatkozó
engedély hiányában – a forgalmazót a védjegy használatára.

 

Ahogy
a Legfelsõbb Bíróság EH 2009.1962. sz. döntésében kifejtette, „A
védjegyjogosult kizárólagos joga magában foglalja azt is, hogy a védjegyével
nyújtott árukkal vagy szolgáltatásokkal az Interneten megjelenjen, és ennek
érdekében a védjegyet domain névként is használja. A domain név ezáltal nem
csupán az internetes elérhetõséget biztosítja, hanem általában annak
tulajdonosát (árujelzõjét) is azonosítja. Ezért a felperes védjegyével azonos
domain névvel elérhetõ internetes oldalon megjelenõ tartalom is rendszerint
közvetlen kapcsolatba hozható a védjegyjogosulttal, illetve annak gazdasági
tevékenységével.”

 

Bár
ebben az ügyben nem teljesen azonos az igényelt domain illetve a védjegy
szövege, erre az ügyre is vonatkoztatható a Fõvárosi Ítélõtábla
Pf.20493/2011/4. számú határozata indoklásának alábbi része: „Emellett a
felperes határozott engedélye nélkül az alperes részérõl nem is tekinthetõ az
elvárható tisztességes piaci magatartás követelményével összeegyeztethetõnek,
hogy olyan szót épített be a saját domain nevébe és ezzel egy olyan névként,
azonosítóként funkcionáló megjelölést hozott létre, amit a piaci szereplõk és a
jól informált, figyelmes átlagos fogyasztók, illetve adott esetben internet
használók máshoz, nevezetesen a felpereshez vagy a védjegyéhez köthetnek. A
kialakult domain névképzési gyakorlat szerint leggyakrabban a honlapot
üzemeltetõ gazdasági társaság cégneve szolgál az internetes kereskedelem
körében az elérhetõséget biztosító azonosító alapjául. Az adott esetben
hangsúlyosan kell értékelni azt is, hogy a kereskedelmi kapcsolat révén az
alperes tisztában volt azzal, hogy a védjegy kihez köthetõ….”

 

Ugyanígy
a BH 2005.145. is megállapítja, hogy „ A védjegyjogosultnak a védjegy
kizárólagos használatára való joga a gazdasági tevékenység minden területén,
így az internetes használat vonat­kozásában is érvényesül, ezért a védjeggyel
azonos, vagy azzal összetéveszthetõ megjelölést domain névként a védjegy
jogosultja használhat [1997. évi XI. tv. 12. § és 27. §].”

 

Téves
a Panaszolt azon érvelése is, hogy a domain használatával csak potenciális
vásárlói körét kívánja tájékoztatni. A védjegy és a domain összeütközése esetén
ugyanis nem a termékeket, hanem a védjegy lajstrom szerinti képét és a
kifogásolt domain nevet kell összevetni. Maga a Panaszos sem kifogásolta, hogy
a Panaszolt, a Samsung termékekkel kapcsolatban e nevet, védjegyet használja, a
panasz a domain névvel illetve az ezen a domain név alatt mûködtetni kívánt
honlappal kapcsolatos.

 

Forgalmazóként
tehát a Panaszolt – az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása
mellett – használhatja a védjegyet, az általa értékesített áruk vonatkozásában,
a fogyasztók megfelelõ tájékoztatása érdekében, ezt azonban csak úgy végezheti,
hogy a SAMSUNG védjegyet különleges gazdasági, kereskedelmi kapcsolat
sejtetésével illetve a védjeggyel összetéveszthetõ domain használatával ne
sértse. A szükséges mértéket meghaladó védjegyhasználat, illetve a jelen ügyben
a védjegyszerû használatnak minõsülõ domain név használat, a TT véleménye
szerint, túllép Vt. 15. §-ban elõírt üzleti tisztesség követelményein.

 

A
kifejtettekre figyelemmel, a TT döntése szerint, a samsungharman.hu domain név
részére nem delegálható.

 

Jelen
Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt
egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó
Testület weboldalán
(www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest,
2017. május 26.

 

A Tanácsadó
Testület nevében:

 

 

 

 

……………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.