Eseti állásfoglalások

A rosengrens.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz (475/2000. sz. ügy)

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 72/2001.
(VIII. 8.) Állásfoglalása

A rosengrens.hu domain név
regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz
(475/2000. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt az
alábbi ügyszámon bejelentett panaszokat a
Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti
és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd 2001. augusztus 8-i
ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ
szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok
egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának
igénye nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét
kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A rosengrens.hu domain az igénylõ SMP
Számítás- Bank és Biztonságtechnikai
Kft. számára nem adható használatba.

Indokolás:

 

A 475. sz. ügyben a Nyilvántartó
az SMP Kft-nek (regisztrátor: Integrity Kft.) a rosengrens.hu
domainnév vonatkozásában benyújtott
igényét terjesztette
állásfoglaláskérés végett a
Tanácsadó Testület elé. A TT
Titkársága révén kiküldött
levelében ezt megelõzõen az igénylõ
Regisztrátorát hiánypótlásra
kérte fel azzal, hogy az igénylõlap
másolatát, az igényléshez
kapcsolódó dokumentumokat csatolja,
értesítse Igénylõt a
TT-eljárásról s küldje meg az Igénylõ
esetleges véleményét, az azt
alátámasztó dokumentumokat. Ez a megadott
határidõn belül nem történt meg.

A ROSENGRENS megjelölés az E.A.
Rosengrens AB mint jogosult számára az MSZH által
lajstromozott védjegy. A védjegy
árujegyzékében a nizzai osztályozás
szerinti 6., 9. és 20. osztályba tartozó
áruk szerepelnek.

A 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi
Állásfoglalás szerint ‘a Regisztrátor
kizárólag abban az esetben köteles a
prioritással nem rendelkezõ igénylõ számára
a Magyar Szabadalmi Hivatal által lajstromozott védjegybõl
a szabályzatnak megfelelõen képezhetõ domainnév
delegálását megtagadni azon az alapon, hogy az
sérti az MSZH által lajstromozott védjegy
jogosultjának a jogait, ha a domain
igényléséhez a körülmények
alapján nyilvánvalóan társul a domain
gazdasági tevékenység körében
való használatára irányuló
szándék’. Ugyanakkor, mivel a Regisztrátort
szerzõdéskötési kötelezettség nem
terheli, a jelen ügy során irányadó
Regisztrációs Szabályzat 5.6 pontja alapján
nem köteles, de jogosult megtagadni a választott domain
delegálását abban az esetben is, ha a domain
jelentéstartalma és/vagy használata
gyaníthatóan megtévesztõ helyzetet
eredményezne – ez jelenti a polgári jog által
megkívánt adott helyzetben elvárható
magatartást.

Az MSZH által – annak online adatbázisa
alapján ellenõrizhetõen – lajstromozott védjegyek
igénylése során gyanítható, hogy az
igénylés helyzete jogellenes/megtévesztõ helyzetet
eredményez – épp e gyanú
eloszlatására lett volna lehetõsége az
Igénylõnek a TT Titkárságának
levelére küldött válaszában. Amennyiben a
domaint gazdasági tevékenység keretein
kívül ill. a belföldön nem
jóhírnevet élvezõ védjegy esetén az
árujegyzékben nem szereplõ árukkal kapcsolatos
gazdasági tevékenység körében
használják, akkor a domain használata nem
feltétlenül ütközik a védjegyjog
szabályaiba. A Regisztrátortól azonban
elvárható, hogy általa felismerten lajstromozott
védjegy igénylésekor meggyõzõdjék a
használat ezen kereteirõl, ill. Igénylõként
felhívásra nyilatkozzék azokról a
Nyilvántartó számára.

Mivel jelen esetben az igényelt domain
delegálása annak jelentéstartalmára
nézve gyaníthatóan jogellenes és
megtévesztõ lenne, ezért a TT álláspontja
szerint a delegálás az Igénylõ
részére nem történhet meg.

Jelen döntés a Testület 6/2000.
(V.24.) és 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi
Állásfoglalásán alapul.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem
kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. 08. 08.

A Tanácsadó Testület
nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.