Eseti állásfoglalások

A roltex.hu domainnév regisztrációjával kapcsolatos igény (497/2000. és 498/2000. sz. ügy)

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 80/2001.
(VIII. 15.) Állásfoglalása

A roltex.hu domainnév
regisztrációjával kapcsolatos igény
(497/2000. és 498/2000. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt az
alábbi ügyszámon bejelentett panaszokat a
Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti
és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd 2001. augusztus 15-i
ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ
szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok
egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának
igénye nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét
kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A roltex.hu domain a rendelkezésre
álló adatok alapján nem adható
használatba az azt igénylõ Satellit & Communication Kft. ill. 11 Kft.
számára.

Indokolás:

 

Az 497/2000. sz. ügyben a
Nyilvántartó a Satellit & Communication Kft-nek, a
498/2000. sz. ügyben ugyancsak a Nyilvántartó a 11
Kft-nek a roltex.hu domainnév vonatkozásában
benyújtott igényét terjesztette
állásfoglaláskérés végett a
Tanácsadó Testület elé. A TT
Titkársága révén kiküldött
levelében felkérte Igénylõk
regisztrátorát (mindkét esetben a Kibernet Kft-t),
hogy küldje meg az igényléshez
kapcsolódó dokumentumokat a titkárság
címére, valamint tájékoztassa az
Igénylõt a TT elé utalásról, s amennyiben az
Igénylõ véleményezni kívánja az
ügyet, ill. rendelkezik a véleményét
alátámasztó dokumentumokkal, küldje meg azokat
is. A rendelkezésre álló határidõn
belül ilyen dokumentumok megküldésére nem
került sor.

A RÖLTEX karaktersorozatból
különbözõ tipográfia ill. színek
használatával kialakított három
megjelölés a Röltex Kereskedelmi Rt. mint jogosult
számára az MSZH által lajstromozott védjegy.
A védjegyek árujegyzékében a nizzai
osztályozás szerinti 20., 22., 23., 24., 25., 26., 27.
osztályokba tartozó áruk ill.
szolgáltatások szerepelnek.

A 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi
Állásfoglalás szerint ‘a Regisztrátor
kizárólag abban az esetben köteles a
prioritással nem rendelkezõ igénylõ számára
a Magyar Szabadalmi Hivatal által lajstromozott védjegybõl
a szabályzatnak megfelelõen képezhetõ domainnév
delegálását megtagadni azon az alapon, hogy az
sérti az MSZH által lajstromozott védjegy
jogosultjának a jogait, ha a domain
igényléséhez a körülmények
alapján nyilvánvalóan társul a domain
gazdasági tevékenység körében
való használatára irányuló
szándék’. Ugyanakkor, mivel a Regisztrátort
szerzõdéskötési kötelezettség nem
terheli, a jelen ügy során irányadó
Regisztrációs Szabályzat 5.6 pontja alapján
nem köteles, de jogosult megtagadni a választott domain
delegálását abban az esetben is, ha a domain
jelentéstartalma és/vagy használata
gyaníthatóan megtévesztõ helyzetet
eredményezne – ez jelenti a polgári jog által
megkívánt adott helyzetben elvárható
magatartást.

Az MSZH által – annak online adatbázisa
alapján ellenõrizhetõen – lajstromozott védjegyekkel
azonos vagy azokhoz hasonló megjelölések
igénylése során gyanítható, hogy az
igénylés teljesítése
jogellenes/megtévesztõ helyzetet eredményez – épp e
gyanú eloszlatására lett volna lehetõsége az
Igénylõknek a TT Titkárságának
levelére küldött válaszában. Amennyiben a
védjegyként lajstromozott megjelöléshez
hasonló domaint gazdasági tevékenység
keretein kívül ill. a belföldön nem
jóhírnevet élvezõ védjegy esetén az
árujegyzékben nem szereplõ ill. azokhoz nem hasonló
árukkal kapcsolatos gazdasági tevékenység
körében használják, akkor a domain
használata nem feltétlenül ütközik a
védjegyjog szabályaiba. A Regisztrátortól
azonban elvárható, hogy általa felismerten
lajstromozott védjegy igénylésekor
meggyõzõdjék a használat ezen kereteirõl.

Mivel jelen esetben az igényelt domain
delegálása az igénylõ Satellit & Communication
Kft. ill. 11 Kft. részére gyaníthatóan
jogellenes helyzetet eredményezne, ezért a TT
megállapította, hogy a roltex.hu domainnév a
Satellit & Communication Kft. ill. 11 Kft. részére nem
regisztrálható.

Jelen döntés a 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi
Állásfoglalásán alapul.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem
kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(


www.nic.hu/tt
) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. augusztus 15.

A Tanácsadó Testület
nevében:

 

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.