Eseti állásfoglalások

A rfid.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet
Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Tanácsadó Testület 02/2005. (II. 09.) sz. Állásfoglalása

A rfid.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(667/2005. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület (TT) elõtt 667/2005. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2005. február 09-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

Az rfid.hu domaint a Regisztrációs Szabályzat 1.3.2. pontja alapján, az elsõként nyilvántartásba vett igénnyel rendelkezõ SC-SCAN Kft számára kell delegálni.

Indokolás:

A 667/2005. sz. ügyben a regisztrátor (Big Fish Kft.) a panaszos Vonalkód Rendszerház Kft megbízásából kérte a Tanácsadó Testület állásfoglalását.

 

Az igénylõ SC-SCAN Kft. által az rfid.hu domain vonatkozásában az Axelero Rt. regisztrátornál benyújtott prioritás nélküli igénylés 2004. 11. 25-én  12:14-kor, míg a Vonalkód Rendszerház Kft.-nek a Big Fish Kft. regisztrátornál ugyanerre a domainra kért bejegyzési kérelme 2004. 11. 25-én 12:45-kor került nyilvántartásba.

 

A Vonalkód Rendszerház Kft panaszában kifejtette, hogy a korábban foglalt rfid.hu domain névre, annak 2004. novemberében történt felszabadítása után haladéktalanul igényt jelentett be, ennek nyilvántartásba vétele azonban a regisztráló cég adminisztrátorának hibájából, minimális idõkülönbséggel csak másodiknak történt meg.

 

A panaszához mellékelt szakcikkekbõl kiderült, hogy az „rfid” az angol nyelvû Radio Frequency Identification mûszaki kifejezés rövidítése, amely egy rádiós (termék) azonosítási és adatgyûjtési technológiát jelöl. A panaszos elõadta, hogy cégük ezen új technológia hazai terjesztése érdekében elõadások, cikkek, szeminárium formájában jelentõs ismeretterjesztõ tevékenységet fejtett és fejt ki. A világon meghatározó szerepet játszó fejlesztési helyekkel való kapcsolataik révén is az rfid újdonságok elõfutára a cég, és álláspontja szerint nem közömbös, hogy egy ilyen direkt technológiai név megadással történt keresés esetén milyen tartalmi háttér érhetõ el, ezért indokoltnak tartja azt, hogy bejegyzési kérelmét a TT elsõbbségben részesítse.

 

Az SC-SCAN Kft az üggyel kapcsolatban kifejtette, hogy a domain név felszabadítása után azonnal bejelentették arra szóló igényüket az Axelero Rt regisztrátornál. Cégük, illetve cégcsoportjuk fõ tevékenységi területe az ipari és kereskedelmi automatikus azonosító rendszerek értékesítése, fejlesztése, telepítése és karbantartása. A portfólió tartalmazza a vonalkód és rfid technika, a mobil adatgyûjtõk, a vezetõk nélküli LAN/WAN/TAN projekt specifikus termékeit csakúgy, mint a projekt tervezést és az implementációt. Csatolták a szakembereik által megszerzett diplomák másolatait bizonyítva, hogy maguk is mindent megtettek a forradalmian újnak tartott technológiák hazai alkalmazásának méltó elõkészítésére. Elõadták még, hogy betartották a domain bejegyzési szabályokat, és annak alapján, mint elsõbbségi igénylõ, úgy gondolják, hogy joguk van a tárgyi domain név megszerzéséhez és használatához.

 

Az iratok áttekintése után a Tanácsadó Testület úgy találta, hogy a tárgyi ügyben prioritás egyik felet sem illeti, prioritásos igényre, okra egyébként a felek maguk sem hivatkoztak.

 

Ezt követõen a kérdés az volt, hogy van-e olyan indok, amely a Regisztrációs Szabályzatban is érvényesülõ, nemzetközileg is elfogadott „First come, first served” szabály mellõzését indokolná. A Regisztrációs Szabályzat 1.3.2. pontja ugyanis kimondja, hogy ‘az egyes igények teljesítése általában azok nyilvántartásba vételének sorrendjében történik.” Megállapítható továbbá, hogy a Szabályzat ezen pontjába foglalt kivételek a tárgyi ügyben nem álltak fenn.

 

Ennek alapján a Testület álláspontja az, hogy önmagában az – az egyébként elismerésre méltó a tény -, hogy valamely személy vagy szervezet egy adott szakterület kiváló mûvelõje, nem elegendõ indok arra, hogy a jogszabályi illetve regisztrációs szabályzati rendelkezéseket a TT vagy bármely más szerv mellõzze, éppen ezért a TT a rendelkezõ részben foglaltaknak megfelelõen, a Regisztrációs Szabályzat 1. 3. 2. pontja alapján, az idõbeli elsõbbséggel rendelkezõ SC-SCAN Kft számára tartotta csak lehetségesnek az rfid.hu domain név regisztrációját.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2005. február 09.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.