Eseti állásfoglalások

A retro-burger.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 28/2011. (IX. 09.) sz. Állásfoglalása

 

A retro-burger.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(872/2011. sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes tag ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A retro-burger.hu domain név a Retro Burger Kft részére delegálható.

 

 

Indokolás

 

A retro-burger.hu domain nevet a Retro Burger Kft (a továbbiakban: Panaszolt) igényelte 2011. augusztus 12-én. Az igény ellen a McDonald’s Kft (a továbbiakban: Panaszos) élt kifogással, és kérte a delegálás megtagadását.

 

A Panaszos kifogásában elõadta, hogy a Panaszolt által választott ‘retro-burger.hu’ domain név használata jellegbitorló és megtéveszti a fogyasztókat. A ‘retro-burger’ elnevezés ugyanis az összetéveszthetõségig hasonló – egy kötõjel eltéréssel – a Panaszos „Hazai ízek’ reklámkampányában 2011. március 31. napja óta széles körben használt és hirdetett „retroburger’ megjelölésû terméke nevével. Panaszos jelentõs összegeket fordított e név promóciójára, ezért „retroburger’ kereskedelmi névrõl, a kereskedelemi forgalomban a McDonald’s Kft által forgalmazott terméket ismeri fel az átlagos fogyasztó.

 

Álláspontja szerint, a Panaszolt a delegálási igényével McDonald’s Kft reklám befektetéseit kívánja tisztességtelenül meglovagolni, és ezzel sérti többek között a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény, továbbá a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló jogszabály vonatkozó rendelkezéseit is.

 

Hivatkozott a versenytörvény 6. §-ra, amely kimondja, hogy „Tilos az árut, szolgáltatást (a továbbiakban együtt: áru) a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsõvel, csomagolással, megjelöléssel — ideértve az eredet megjelölést is — vagy elnevezéssel elõállítani vagy forgalomba hozni, reklámozni, továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzõt használni, amelyrõl a versenytársat, illetõleg annak áruját szokták felismerni.’

 

Elõadta továbbá, hogy a Panaszos jogosultja a retroburger.hu domain névnek, amely domain bejelentése szintén korábbi a panaszolt delegálási igénynél. Álláspontja szerint a késõbbi domain bejelentés alkalmas az internet felhasználók megtévesztésére, mivel egy kötõjelet meghaladóan a domain nevek betûelemei között terjes azonosság áll fenn. A Panaszolt rosszhiszemûségére utal továbbá létesítõ okiratának kelte, ugyanis a cégnév elsõ megjelenésének idõpontja a cégjegyzék tanúsága szerint 2011. május 18., azaz majdnem két hónappal a McDonald’s Kft reklámkampányának megindítása utáni idõpont, amely szintén arra utal, hogy Panaszos kifejezetten rosszhiszemûen jár el a Panaszos által népszerûsített kereskedelmi név vonatkozásában, tekintettel arra is, hogy a mellékelt cégkivonat szerint az Igénylõ kizárólagos tevékenysége éttermi, mozgó vendéglátásra terjed ki.

 

Véleménye szerint a ‘retro-burger.hu’ domain név Panaszolt általi igénylése és használata jogsértõ, következõleg a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2,2. a) és c) pontja szerint a domain nem választható és nem delegálható részére.

 

A Panaszolt igényét a panasz ismeretében fenntartotta, a kifogást jogtalannak tartotta és hivatkozott arra, hogy az igényelt domain cégnév.

 

A Tanácsadó Testület (TT) eljárása során a delegálás esetleges jogellenességét és a kérdéses domain név megtévesztõ voltát vizsgálta.

 

A jogellenességnek, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 2. és 6. §-ára alapozott megállapításának feltétele, hogy a Panaszolt a domain nevet gazdasági tevékenysége körében használja, hogy a felek versenytársak legyenek (azonos piacon fejtsenek ki gazdasági tevékenységet), a versenytárs szolgáltatása, áruja a piacon már ismert legyen (legalább olyan szinten, hogy az az összetéveszthetõséget megalapozza), a megjelölés olyan legyen, mely alapján a fogyasztók a versenytárs áruját, szolgáltatását „fel szokták ismerni” (azaz az elnevezés alapján döntõen a másik, „eredeti” árura, szolgáltatásra asszociálnak) s hogy az elnevezés használatára a versenytárs hozzájárulása hiányában kerüljön sor.

 

A Tanácsadó Testület „A domain névre vonatkozó igénylés az üzleti tisztesség jogszabályi követelményére hivatkozással és a kereskedelmi nevek védelme érdekében történõ megtagadásával kapcsolatban tárgyában 4/2000. (V.10.) Elvi Állásfoglalásában” fektette le – azóta is következetesen alkalmazott – álláspontját. E szerint ahhoz, hogy egy magatartás az üzleti tisztesség, tisztességes verseny követelményébe (a Tpvt. 2.§-ba) ütközzön az egyik lényeges tényállási elem, hogy annak piaczavaró hatása legyen. A piaczavaró hatás két oldalról ragadható meg: ha létezõ, mûködõ vállalkozások piaci magatartását megzavarja, számukra versenyhátrányt okoz; illetve abban az esetben, ha megtévesztõ jellegû, és ezáltal párhuzamosan fogyasztói keresletet vonz és hódít el mindazoktól, akik az üzleti tisztesség követelményének megfelelõen viselkednek. A piaczavaró hatások azonban elõre és mindaddig nem becsülhetõk meg, ameddig az adott domain név megszerzõje használni nem kezdi; a használat és a megszerzés azonban szükségszerûen elválnak egymástól. Preventív jelleggel – kivéve azokat az eseteket, amikor a jogosultak illetve mások érdekeit sérti már a megszerzés is – senki sem tiltható el egy adott domain használatától.

 

A TT állandó gyakorlata szerint a Panaszost terheli a bizonyítási teher atekintetben, hogy legalább „valószínûsítse” a sérelmét, azaz a megtévesztésre hivatkozó ügyekben okiratokkal vagy egyéb módon alátámassza azt az állítását, hogy a domain delegálása esetén a fogyasztók megtévesztésének lehetõsége felmerül.

 

Jelen esetben a TT az interneten végzett keresés alapján megállapítja, hogy a „retroburger” termék elnevezés meglehetõsen elterjedt mind nemzetközi, mind magyarországi szinten és nem kötõdik kizárólag a Panaszos tevékenységéhez.

 

A Panaszos nem csatolt arra vonatkozóan információt, hogy fellépett volna más szervezetek ellen, a magának igényelt „retro burger” kereskedelmi név védelmében. A név mások általi használata miatt a TT arról sincs meggyõzõdve, hogy a név alapján a fogyasztók valóban (csak) a Panaszos által forgalmazott termékre asszociálnának. A Panaszosnak ezt legalább a valószínûsítés szintjén igazolnia kellett volna.

 

A TT figyelembe vette, hogy az igényelt domain a Panaszolt cégneve. A korábbi domain regisztrációs gyakorlat alapján nem kifogásolható a cégnév és a domain név között, egy kötõjel miatt fennálló különbség, emiatt megállapítható, hogy az igényelt domain név a Panaszos cégneve vezérszavával azonos. A domain igénylése tehát a Panaszolt által alapított cég neve alapján jogszerû, hiszen a cégnév – szemben a kereskedelmi névvel – faktikusan (a bejegyzés tényénél fogva) névkizárólagosságot teremt, tehát a domain névnek a Panaszos vagy más részére történõ kiadása ebbe a névkizárólagosságba ütközne.

 

A Tanácsadó Testület több korábbi állásfoglalásában kifejtette már, hogy a cégkizárólagosság elve alapján a vezérszó is prioritásos igényt alapoz meg, és bár idõközben a domain igénylés rendszerébõl a prioritásos igény fogalma kikerült, a Ptk-ban is rögzített névviselés és névkizárólagosság joga alapján, a cégnév alapján történõ domainigénylés csak különlegesen alapos indokok és bizonyítékok alapján utasítható vissza.

 

Megjegyzi a TT, hogy önmagában a névkizárólagosságra alapozott domain név igénylése és delegálása nem jelenti azt, hogy egy cég vezérszavával azonos kifejezés .hu alatti delegálása ne vetne fel aggályokat a jogszerû használat szempontjából, mit ahogy ezt a TT jelen eljárás kapcsán is látja, de a domain regisztrációs eljárás nem nyújt lehetõséget az egymásnak ellentmondó jogosultságok (névkizárólagosság és esetleges kereskedelmi név ütközése, ill. versenytörvény sértés) teljes körû vizsgálatára és értékelésére – már csak a bizonyítás korlátozott lehetõségei és a panaszolt (frissen regisztrált) domain név gyakorlati használatának igen rövid idõtartama ill. hiánya miatt is. Ezért a jelen konkrét esetben a TT az egyértelmûen fennálló és bizonyított névkizárólagossági elv alapján volt kénytelen dönteni.

 

A Panaszos azonban nincs elzárva attól, hogy a kifogásában is említett módon a Panaszolt névigénylése és a domain használata ellen egyéb jogi utat vegyen igénybe.

 

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása, hogy a domain név a Panaszolt részére delegálható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2011. 09. 09.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.