Eseti állásfoglalások

A refurbished.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz (1027/2017. sz. ügy) tárgyában

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai
Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A
Tanácsadó Testület 14/2017. (VIII. 31.) sz. Állásfoglalása

 

A
refurbished.hu domain regisztrációjával
kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1027/2017.
sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a
fenti ügyszámon bejelentett angol nyelvû panaszt a Tanácsadó Testület
megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben
megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes
„igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti
Állásfoglalást.

 

A refurbished.hu domain részére nem delegálható.

 

Indokolás:

 

A refurbished.hu domain delegálását
magánszemély Panaszolt igényelte a
Blazearts
Kft.  Regisztrátortól, amely ellen angol nyelvû e-mail útján a R3BORN Holding
B.V. (Arthur van Schendelstraat 550, 3511 MH Utrecht) holland társaság („Panaszos”)
nyújtott be kifogást.

A rövid, angol nyelvû
elektronikus üzenetében a
Panaszos az alábbiakat fejtette ki: 2017 januárjában a szóban
forgó domain nevet és egy másik nevet (computeroutlet.info) a Computer Outlet
Kft.tõl „vásárolta meg”. A vásárlást igazoló számlát csatolta. A tranzakciót
követõen számtalanszor megpróbálta regisztrálni a nevet, de a „Forpsi” nem
mûködött együtt vele. Utólagos tájékoztatás nyomán tudta meg, hogy
regisztrálnia is kell a domain név érdekében a „Forpsi”-nál, amit 2017. június
12-én tett meg. Ezt követõen észlelte, hogy a domain idõközben szabaddá vált,
és az már egy új tulajdonos feltételes használatában van. Ennek megfelelõen
kéri a domain név számára történõ delegálását, amelynek szerinte a szerzõdés
alapján meg kellett volna történnie.

 

A Panaszolt is rövid
nyilatkozatot tett és elõadta az alábbiakat: az, hogy a domain név felszabadult,
az kizárólag a Panaszos felelõssége, álláspontja szerint sem a Computer Outlet
Kft. sem a BlazeArts mint Regisztrátor  nem vonható felelõsségre, álláspontja
szerint a delegálás minden tekintetben jogszerû, és a „first comes first served”
elvének megfelelõ, mert ebben a körben azt kell vizsgálni, hogy ki nyújtott be
elõször igénylést, és ez jogszerûen õ volt.

 

A TT elsõként a Panaszos
jogosultságát vizsgálta. Megállapítható a csatolt dokumentumokból, hogy a Panaszos
valóban fizetett a domain nevekért a Compuet Outlet Kft.-nek (legalábbis számla
került kiállításra), ugyanakkor nem tett mindenben eleget a Regisztrátorral
kötött megállapodásban foglaltaknak, így igénylése feldolgozása a Regisztrátornak
fel nem róható okból késedelmet szenvedett.

 

A Panaszos által említett
„Forpsi.hu” a Blazarts Kft. mint Regisztrátor honlapja. A honlapon külön
általános szerzõdési feltétel szerepel. Az általános szerzõdési feltételek 3.
pontja szerint: Ügyfél tudomásul veszi, hogy az
általa megrendelt domain név regisztrációjának lehetõsége a megszabott ár
idõben történõ kifizetésétõl és a szükséges dokumentumok Szolgáltatónak való
átadásától függ, és Ügyfél egyetért azzal, hogy Szolgáltató nem felelõs
Ügyféllel szemben abban az esetben, ha az Ügyfél által kiválasztott domain
nevet más regisztrálja, azért, mert a regisztráció feltételeit gyorsabban
teljesítette (elsõsorban az összes szükséges dokumentum átadásáról, a szükséges
dokumentumok elfogadásáról vagy Ügyfél idõben történõ befizetésének Szolgáltató
folyószámlájára történõ beérkezésérõl van szó). A domain név regisztrációs
igénylések idõrendben kerülnek feldolgozásra, abban a sorrendben, ahogy a
domain név regisztrációjához szükséges összes feltétel teljesítésre kerül
(elsõsorban Ügyfél átadja a dokumentumokat, kifejezi jóváhagyását és
Szolgáltatóhoz beérkezik a befizetés)”.

 

Bár ténylegesen a Panaszos a név
átruházásáért való díjfizetési kötelezettségének már korábban eleget tett, e
szerzõdési feltételeknek regisztrálása után, 2017. június 12-én teljesültek: a
TT álláspontja szerint azonban korábban olyan függõ jogi helyzet állt elõ, mely
a technikailag szabaddá vált domain név harmadik személyek általi használatba
adásának akadályává vált.

 

Az ügyben Panaszolt felelõssége
vagy rosszhiszemûsége, vagy a Regisztrátor eljárási mulasztása nem állapítható
meg. Tényszerûen a Panaszolt névválasztás tekintetében olyan nevet választott,
amely technikai értelemben szabad volt, azonban egy másik kötelmi jogi
megállapodás szerint már „elkelt”. A Domainregisztrációs szabályzat 2.3.4 pontja
alapján sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel azért, hogy a domain
név választásának és használatának jogszerûségét vagy a Domainregisztrációs
Szabályzatnak történõ megfelelését az igényléskor, illetve a használat során ellenõrzik-e,
így a Regisztrátor Panaszolt igénylését jogszerûen fogadta be, tekintettel
azonban a név körül kialakult függõ helyzetre (mely rövidesen meg is szûnt), a
név a Panaszolt általi használata a Szabályzatba ütközõ helyzetet eredményezett
volna.

 

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag
sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(www.nic.hu/tt)
teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2017.  augusztus
31.

 

A Tanácsadó Testület
nevében:

 

 

 

 

………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.