Eseti állásfoglalások

A raid.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Tanácsadó Testület 90/2001.
(VIII. 29.) Állásfoglalása

A raid.hu domain név
regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett
panasz

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt az
alábbi ügyszámon bejelentett panaszokat a
Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti
és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd 2001. augusztus 29-i
ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ
szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok 4 ‘igen’
szavazatával, egy ellenszavazattal,
különvélemény csatolásának
igénye nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét
kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A raid.hu domain használatba adható
a HunNet Bt. számára.

Indokolás:

 

A 323. sz. ügyben a
Nyilvántartó a HunNet Hungarian Networks
Számítástechnikai, Oktatási és
Kereskedelmi Bt. (Budapest) raid.hu domain név
vonatkozásában benyújtott igényét
terjesztette állásfoglalás
kérésére a Tanácsadó Testület
elé.

A ‘Raid’ ábrás
védjegyként az 5. áruosztályban
gyomirtók, rovarirtók és ehhez hasonló
termékek kapcsán kétféle
ábrával is a Magyar Szabadalmi Hivatal által
159.039 és 156.364 szám alatt lajstromozott
védjegy. A két védjegy jogosultja az SC. Johnson
& Son, Inc. (US).

Egy a védjegyjogosulthoz hasonló nevû
SC Johnson Kft. tiltakozott a domain igénylõ javára
történõ delegálása ellen, ugyanakkor
delegálási igényt nem terjesztett elõ.

A 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi
Állásfoglalás szerint ‘a Regisztrátor
kizárólag abban az esetben köteles a
prioritással nem rendelkezõ igénylõ számára
a Magyar Szabadalmi Hivatal által lajstromozott védjegybõl
a szabályzatnak megfelelõen képezhetõ domainnév
delegálását megtagadni azon az alapon, hogy az
sérti az MSZH által lajstromozott védjegy
jogosultjának a jogait, ha a domain
igényléséhez a körülmények
alapján nyilvánvalóan társul a domain
gazdasági tevékenység körében
való használatára irányuló
szándék’. Ugyanakkor, mivel a Regisztrátort
szerzõdéskötési kötelezettség nem
terheli, a Regisztrációs Szabályzat 5.6 pontja
alapján nem köteles, de jogosult megtagadni a
válaszott domain delegálását abban az
esetben is, ha a domain jelentéstartalma és/vagy
használata gyaníthatóan megtévesztõ
helyzetet eredményezne.

A HunNet Bt. gazdálkodó szervezet
lévén a megjelölést gyaníthatóan
gazdasági tevékenység körében
használná. Védjegybitorlást és
megtévesztõ helyzetet azonban csak akkor idéz elõ a
használat, ha azt az 5. áruosztályban a fentebb
említett árukkal vagy azokkal összetéveszthetõ
árukkal kapcsolatosan használja. A HunNet Bt.
tevékenységi köre nem utal a jelzett termékek
gyártására, forgalmazására,
hasznosítására.

Figyelembe vette a TT azt is, hogy a ‘raid’
jelentése sokféle az angol nyelvben. Katonai,
pénzügyi jelentésen túl az igénylõ
tevékenységi körébe esõ
számítástechnikai, informatikai jelentése is
van (vö. Raid-System: redundáns biztonsági
másolatok készítésére
szolgáló merevlemez egység). Amennyiben a domain
használata például az említett
értelemben történik, úgy az nem
sértené a hivatkozott védjegyek
jogosultjának jogait mindaddig, amíg a domain-nel
összefüggõ tevékenység nem érinti a
megjelölt áruosztályokat.

Csökkenti a megtévesztés
lehetõségét az is, hogy az oltalmazott védjegyek
ábrásak, és az ábrás elemek
domain-kénti használata kizárt. A védjegyek
ismertsége nem olyan mértékû, amely a
védjegyjogosult által igényelt oltalmi
körön, illetve az azzal való
összetéveszthetõ termékeken túlmutató
védelmet indokolna.

Jelen esetben az igényelt domain
delegálása az egyetlen igénylõ
számára gyaníthatóan nem eredményez
jogellenes helyzetet, ezért az használatba adható.
A Testület felhívja a Regisztrátort, figyelmeztesse
igénylõt arra, hogy a domaint gyomirtók,
rovarirtók, ill. a védjegyek
árujegyzékében felsorolt egyéb vagy ezekhez
hasonló termékekkel kapcsolatosan nem használhatja.
Ezzel, illetve a Védjegyekrõl szóló 1997.
évi XI. törvény 12. § (3) bekezdésében
felsorolt tevékenységekkel igénylõ
védjegybitorlást valósítana meg, amely a
törvényi következményeken túl a
Regisztrációs Szabályzat 5.4 pontja alapján
a domain delegáció visszavonásával is
jár.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület többségi szavazattal
fogadta el, különvéleményt egyik Testületi
Tag sem kívánt csatolni. Az
Állásfoglalás szövege a
Tanácsadó Testület weboldalán (

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. augusztus 29.

A Tanácsadó Testület
nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.