Eseti állásfoglalások

A q10viz.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó
Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.


 

A Tanácsadó Testület 08/2011. (V. 09.) sz. Állásfoglalása

A q10viz.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(849/2011. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 849/2011. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben, megtárgyalta, majd 2011. május 9-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület egyhangú véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A q10viz.hu domain delegálására vonatkozó igény az Impervius Trade Kft. számára nem teljesíthetõ.

 

Indokolás:

A. q10viz.hu domain nevet az Impervius Trade Kft. (a továbbiakban „Panaszolt”) igényelte prioritás nélkül 2011. február 8-án.

Az igénylés ellen a Q10 VÍZ Hungary Kft. (a továbbiakban „Panaszos”) élt kifogással jogi képviselõje útján, és kérte egyrészt a domain delegálásának megtagadását, másrészt a domain saját részére történõ delegálását.

Kifogásában (és viszontválaszában) a Panaszos elõadta, hogy a Panaszolt által bejegyeztetni kívánt domain név delegálása „olyan helyzetet eredményezne, amelyben a Panaszolt a domain nevet gyaníthatóan megtévesztõ valamint az üzleti tisztesség követelményeibe ütközõ módon használná”. Állításainak alátámasztására elõadta, hogy „komoly erõfeszítéseket és nagyarányú befektetéseket eszközölt annak érdekében, hogy megkezdje a ’Q10 víz’ ital gyártását, ennek érdekében 2010 õszétõl kezdõdõen szerzõdéseket kötött, majd 2011. február 8-án védjegy-bejegyzési kérelmet nyújtott be a „q10 víz” szót tartalmazó ábrás védjegyre, és 2010. február 10-én azonos elnevezéssel társaságot is alapított (Q10 VÍZ Hungary Kft).

A Panaszos álláspontja szerint a Panaszolt a versenytársa, koenzim tartalmú italt kíván forgalmazni. Tekintettel arra, hogy a Panaszos más top level domainek alá már regisztrálta a „q10viz” kifejezést (például: q10viz.com, q10viz.eu, q10viz.info), a Panaszolt jogtalan elõnyhöz jutna azáltal, hogy a fogyasztók azt hinnék, hogy a két társaság azonos. Álláspontja szerint ez „potyázást” valósítana meg.

Kérte, hogy a TT állapítsa meg, hogy (i) az igénylés a Panaszos részére lenne teljesíthetõ; vagy amennyiben ennek feltételei nem állnak fenn, tiltsa el a Panaszoltat attól, hogy a domain nevet a „Panaszossal megegyezõ üzletágban” használja, azaz ne használhassa q10 koenzim tartalmú ital népszerûsítésére.

A Panaszolt válaszában elõadta, hogy a VitaQuelle Kft. által gyártott termékre alapozta az igényelt domain nevet és kijelentette, hogy ugyanazon elõállítóval a panaszostól korábban kezdett tárgyalásokat folytatni és maga is ”q10 víz” forgalmazásával kíván foglalkozni. Elõadta, hogy õ is rengeteg idõt és energiát fektetett már a névbe, erre vonatkozóan szerzõdéseket csatolt.

Viszontválaszában a Panaszos arra hivatkozott, hogy szerinte valótlanok a Panaszolt állításai. Külön felhívta a TT figyelmét, hogy becsületsértõ utalások szerepelnek a Panaszolt válaszaiban, erre vonatkozóan az egyik érintett nyilatkozatát is csatolta.

A Tanácsadó Testület a Panaszos álláspontját osztja, azonban eltérõ indokolással.

A tényállásból megállapítható, hogy a Panaszos és a Panaszolt „Q10 víz” fantázianevû terméket kívánnak Magyarországon népszerûsíteni, és mindketten a terméket tudományosan kifejlesztõ magánszeméllyel léptek kapcsolatba és üzleti tervet építettek a majdani forgalmazásra.

A Panaszos azonban azonos elnevezéssel társaságot is alapított és ábrás védjegyként védjegyoltalom alá helyezte a kifejezést, továbbá több TLD alatt is azonos karaktersorozatot regisztrált, míg a Panaszolt egy másik társaság szerzõdéseire hivatkozik az anyagaiban.

A TT álláspontja szerint a cégnév és a védjegy azonossága, továbbá az a tény, hogy más TLD alatt már mûködik a Panaszos weboldala, nagyon valószínû, hogy a fogyasztók a „Q10 víz” terméket a „Q10 VÍZ Hungary” Kft.-vel azonosítják. Külön megjegyzi a TT, hogy semmi sem korlátozza a Panaszoltat abban, hogy a weben reklámozza a saját maga által forgalmazott terméket, így a kereskedelmi tevékenységéhez a domain név nem nélkülözhetetlen. Ezzel szemben a Panaszos esetében nagyon valószínû, hogy a nevét és külföldi oldalait ismerve a fogyasztók a „q10viz.hu” domain alatt keresik majd az oldalát.

Az igényelt domain név a Panaszos cégnevének vezérszavának ékezet nélküli változatával azonos. A Tanácsadó Testület több állásfoglalásában kifejtette már, hogy a cégkizárólagosság elve alapján a vezérszó is prioritásos igényt alapoz meg. Megjegyzi a TT, hogy a domain név igénylésekor még nem történt meg a cég bejegyzése, ez azonban nem jelenti azt, hogy egy cég vezérszavával azonos kifejezés .hu alatti delegálása ne vetne fel aggályokat a jogszerû használat szempontjából. Különösen igaz ez azokban az esetekben, amikor a bejegyzett cégnév és az igényelt karaktersorozat között csak a „Hungary” a különbség.

A Panaszos fellépése tehát az általa alapított cégnév alapján jogos, hiszen a cégnév – szemben a kereskedelmi névvel – faktikusan (a bejegyzés tényénél fogva) névkizárólagosságot teremt, tehát a domain az eredeti igénylõ részére történõ kiadása ebbe a névkizárólagosságba ütközne.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2011. május 9.

 A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 …………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.