Eseti állásfoglalások

A premiummatek.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív
Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR
Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó
Testülete

 

A Tanácsadó Testület 08/2018. (VI. 13.)
sz. Állásfoglalása

 

A premiummatek.hu domain
név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1047/2018. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A
Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó
Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok
egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti
Állásfoglalást.

 

A premiummatek.hu domain
név az igénylõ magánszemély részére
delegálható.

 

 

Indokolás:

 

A
premiummatek.hu

domain
név delegálását magánszemély („Panaszolt”) kérte, amely ellen a
Matek Oázis Kft. („Panaszos”) nyújtott be határidõben kifogást, amelyben
– a kifogást tartalma szerint értelmezve- kérte annak megállapítását, hogy a
hivatkozott domain név Panaszolt számára nem delegálható.

 

A Panaszos kifejtette,
hogy az általa kifogásolt domain név sérti Panaszos érdekeit, nevezetesen
kereskedelmi névhez fûzõdõ jogait. Panaszos kérelmét arra alapozta, hogy a
kifogásolt domain név megegyezik „PREMIUM matek” termékcsaládja nevével,
megtévesztõen hasonlít ezen belül a 2-os, 3-os, 4-es, 5-es, 6-os, 7-es, 8-os,
9-es, 10-es, 11-es matek PREMIUM csomag termékeivel (szolgáltatásaival). A
nevezett termékeket elmondása szerint a matekmindenkinek.hu oldalon értékesíti
Panaszos. Kérelméhez csatolta a nevezett termékek weboldali megjelenését
ábrázoló aloldalak másolatait.  Panaszos elmondása szerint 2013. június 4. óta
számlákkal bizonyíthatóan használja az elnevezéseket, mint termékei
megnevezését. Panaszos kifejtette továbbá, hogy a termékcsalád eladásait
tekintve vezér terméke, eladásainak 65%-a ebbõl a termékcsaládból származik,
így jelentõs kereskedelmi érdeke fûzõdik az azonos nevû termékcsaládhoz.
Kérelmében hivatkozott továbbá a Tanácsadó Testület 4/2000 (V.10.) elvi
állásfoglalására a körben, hogy az „üzleti tisztesség követelménye megkívánja
a vállalkozásoktól, hogy tartózkodjanak azon kereskedelmi nevek szándékos és
tudatos használatától, amelyek versenytársaikat illetik”,
illetve „amikor
az igénylõ kétséget kizáró módon igazolja, hogy az általa választott domain az
õ kereskedelmi neve, ennek domainként választására, a Tanácsadó Testület
véleménye szerint, másokat megelõzõen jogosult. Ilyen esetekben, amennyiben a
kereskedelmi név nem minõsül prioritásos igénynek, a Regisztrációs Szabályzat
5.6. pontja értelmében megtagadható, hiszen használatuk jogellenes illetve a
versenytárshoz hasonló megjelenés esetében, megtévesztõ lehet
.” Hivatkozott
továbbá a Tpvt. 2. fejezetére, amely nevesíti a tisztességtelen
versenycselekményeket.

 

A
fentieket tartalmuk szerint úgy lehet értelmezni, hogy Panaszos szerint a hivatkozott
domain név Panaszoltnak történõ delegálása a Domain Regisztrációs Szabályzat („DRSZ”)
2.2.2. a) és c) pontjába ütközik.

 

A
Panaszolt az ügyben nem nyilatkozott.

Tanácsadó
Testület (TT)
a
rendelkezésre álló adatokból és a nyilvánosan elérhetõ
információk alapján döntött.

 

A
TT elõször a DRSZ 2.2.2 pontjában foglalt kizáró okok meglétét vizsgálta. Eszerint
nem választható olyan domain, amely jelentéstartalmára vagy használatára nézve
gyaníthatóan: jogellenes; megbotránkozást vagy félelmet keltõ; vagy
megtévesztõ. A TT szerint a regisztrálni kívánt domain név esetében annak
megbotránkoztató vagy félelmet keltõ mivolta nem merülhet fel és Panaszos sem
hivatkozott ezen indokra, ezért az ezzel kapcsolatos további vizsgálatot
mellõzte.

 

A
jogellenesség körében Panaszos által hivatkozott kereskedelmi névhez fûzõdõ
jogra alapított panasz kapcsán a TT megállapította, hogy Panaszos weboldalán
valóban találhatók olyan termékek (szolgáltatások), amelyek tartalmazzák a
kifogásolt domain névvel megegyezõ szókapcsolatot alkotó szavakat, egyes esetekben
egymás után, a domainnel megegyezõ hangzást alkotva, de a PREMIUM és MATEK
szavakat külön írva. A TT azonban azt is megállapította, hogy Panaszos
vonatkozó termékcsaládja elnevezését, illetve a kifogásolt domain nevet alkotó
szavaknak a megkülönböztetõ képességük csekély, azok leíró jellegûek és számos
más szolgáltatás, termék kapcsán is általánosan használatosak. A TT azt is
megjegyzi, hogy a Panaszos által felhozott eladási adatok nem adnak arra sem egyértelmû
és minden kétséget kizáró bizonyítékot, hogy Panaszossal a vitatott domain
névvel azonos elnevezés a közismertség szintjén összeforrott volna.

 

A
kereskedelmi név olyan elnevezés, amely egy vállalkozáshoz, a vállalkozás
tevékenységéhez, esetleg konkrét termékéhez kötõdik. Célja, hogy a
vállalkozást, illetve termékét más vállalkozásoktól megkülönböztesse. Jelen
esetben a TT azt állapította meg, hogy termékek és szolgáltatások, így oktatással
kapcsolatos termékek és szolgáltatások körében is gyakran megjelenik a PREMIUM
szó, matematika oktatással kapcsolatban pedig a MATEK szó.

Panaszos
helyesen hivatkozott a Tanácsadó Testület 4/2000 (V.10.) elvi állásfoglalására a
körben, hogy azon kereskedelmi nevek esetében, amelyek nem esnek védjegyoltalom
alá és nem is a vállalkozás cégnevei, az üzleti tisztesség jegyében tartózkodni
kell a versenytársakhoz köthetõ kereskedelmi nevek szándékos használatától,
hiszen az sértheti a Tpvt. (1996. évi LVII. törvény) generális tisztességtelen
versenyre vonatkozó rendelkezéseit.

A hivatkozott
elvi állásfoglalás arra is felhívja azonban a figyelmet, hogy „Az idézett
törvényi helyben megfogalmazott követelmény azonban nem kényszeríthetõ ki jogi
fórum igénybevétele nélkül egy vállalkozástól sem, hiszen a termékét illetve tevékenységét
jelképezõ és kifejezõ kereskedelmi név kiválasztásakor saját üzletpolitikájának
megfelelõen dönt, a hatályos jogszabályok megtartása mellett.
Amennyiben nem tartja be a
hatályos jogszabályokat, illetve mások érdekeit sértõ, azzal összetéveszthetõ
kereskedelmi nevet választ domain-ként, a megfelelõ jogi eljárás keretében, az
erre illetékes hatóság által szankcionálható a magatartása.

A domain
igénylések kapcsán általánosan a DRSZ szerinti delegálásban irányadó „first
come first served” elv dönt, azaz, az igénylés annak a részére teljesíthetõ,
aki korábban nyújtotta be az igénylést. A generális elv alól kivételt
képezhetnek a nagyközönség által ismert és konkrét vállalkozáshoz köthetõ kereskedelmi
nevek, hiszen használatuk jogellenes, illetve megtévesztõ lehet. Ez utóbbi
azonban a jelen eljárásban nem volt megállapítható.

A TT Panaszolt
tisztességtelenségének körében megjegyzi, hogy nem állt rendelkezésére adat
annak elbírálásához, hogy Panaszolt (magánszemély) üzleti céllal, ezen
túlmenõen pedig azzal a szándékkal választotta volna a domain nevet, hogy
Panaszossal, mint piaci szereplõvel összetéveszthetõvé váljon.

A TT felhívja
azonban Panaszolt figyelmét arra, hogy a domain használatát az üzleti
tisztességnek megfelelõen szükséges folytatnia, azaz minden olyan magatartástól
tartózkodnia szükséges, amely adott esetben versenytársai érdekeit sértheti.

Fentiekre
tekintettel a TT szerint nincs a jogellenesség és a megtévesztés megalapozott
gyanújára okot adó körülmény, ezért a panaszt nem találta megalapozottnak. A TT
véleménye szerint az igénylés nem ütközik a DRSZ rendelkezéseibe. Mindezek
alapján a TT úgy döntött, hogy a „premiummatek.hu” domain név a
Panaszolt részére delegálható.

 

Jelen
Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt
egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó
Testület weboldalán
(www.nic.hu/tt)
teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2018.
június 13.

 

A Tanácsadó
Testület nevében:

 

 

 

 

………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.