Eseti állásfoglalások

A pirelli.hu domainnév regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz (605/2001. sz. ügy)

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 94/2001.
(X.03.) Állásfoglalása

A pirelli.hu domainnév
regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz
(605/2001. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt
605/2001. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti
és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd 2001. október 3-i
ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ
szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok
egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának
igénye nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ

jelen eseti Állásfoglalást.

A pirelli.hu domain nem delegálható
a Pirelli Bt. számára.

 

Indokolás:

 A 605/2001. sz. ügyben az Axelero
Rt. mint az igénylést vitató Magyar
Kábelmûvek Rt. regisztrátora a Pirelli Bt.
(Szentgotthárd) (regisztrátor: Interdotnet Kft.)
által a pirelli.hu domainnév vonatkozásában
benyújtott igényét utalta a Tanácsadó
Testület elé. A TT Titkársága
révén kiküldött, 2001. 07. 31-én kelt
levelében felkérte Igénylõ
regisztrátorát, az Interdotnet Kft.-t, hogy küldje
meg az igénylõlapot, valamint az igényléshez
kapcsolódó dokumentumokat a titkárság
címére, tájékoztassa az Igénylõt a TT
elé utalásról, s amennyiben a Regisztrátor
vagy az Igénylõ véleményezni kívánja
az ügyet, ill. rendelkezik a véleményét
alátámasztó dokumentumokkal, küldje meg azokat
is. Az Igénylõ 2001. 09. 03-án írásban
közölte véleményét.

A Pirelli Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság
prioritás nélküli igénylése 2001. 06.
28-án lett nyilvántartásba véve. A
céget a cégbíróság 2001. 08.
23-án jegyezte be a fenti teljes, illetve Pirelli Bt.
rövidített néven. Az igénylõ
nyilatkozatában fenntartotta igénylését
és csatolta cégjegyzékbe való
bejegyzése végzését.

A Magyar Kábelmûvek Rt. a Pirelli Bt.
igénye ellen benyújtott panasza kapcsán elõadta,
hogy cégüknek az olasz Pirelli S.p.A. cég a
tulajdonosa. Benyújtottak egy a Pirelli S.p.A. és a Magyar
Kábelmûvek Rt. között létrejött
védjegy hasznosítási szerzõdést is.

A PIRELLI megjelölés az IR 217.011,
248.473, 657.502 és 683.057 lajstromszámokon az 1, 2,
7-12, 16, 28, 34. osztályokban a Pirelli S.p.A. (IT) cég
védjegye. A TT álláspontja szerint a
megjelölés a védjegyek és földrajzi
árujelzõk oltalmáról szóló 1997.
évi XI. tv. (Vt.) 12. § (2) bek. c) pontjának
alkalmazásában belföldön jó
hírnevet élvezõ védjegynek minõsül.

A Vt. 12. § (1) bekezdése szerint a
védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak
kizárólagos joga van a védjegy
használatára. A kizárólagos
használati jog alapján a védjegyjogosult
bárkivel szemben felléphet, aki engedélye
nélkül gazdasági tevékenység
körében használ a védjeggyel azonos
megjelölést olyan árukkal, illetve
szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a
védjegy árujegyzékében szereplõkkel;
olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a
védjeggyel összetéveszthetnek a
megjelölés és a védjegy azonossága vagy
hasonlósága, valamint az érintett áruk,
illetve szolgáltatások azonossága vagy
hasonlósága miatt; vagy a védjeggyel azonos vagy
ahhoz hasonló megjelölést a védjegy
árujegyzékében szereplõkkel nem azonos vagy azokhoz
nem hasonló árukkal, illetve
szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, hogy a
védjegy belföldön jóhírnevet
élvez, és a megjelölés használata
sértené vagy tisztességtelenül
kihasználná a védjegy
megkülönböztetõ képességét vagy
jóhírnevét (Vt. 12. § (2) bek.). A
törvény nem határozza meg kimerítõen a
védjegyhasználat módjait, azokra csupán
példálódzó felsorolást ad (Vt. 12. §
(3) bek.). A TT 7/2000. (V. 31.) számú Elvi
Állásfoglalásában tárgyalta azt a
kérdést, hogy mennyiben valósulhat meg
védjegyhasználat az Interneten folytatott
tevékenységgel, s a használati
módokról – szintén nem taxatív –
felsorolást is adott: ‘[…] a más
védjegyével azonos vagy összetéveszthetõ
domainnévnek a védjegyjogosult engedélye
nélkül történõ üzleti célú
használata a Vt. alapján tilos, azaz
védjegybitorlást (Vt. 27. §) valósít meg.
Különösen így van, ha a megjelölést az
elektronikus kereskedelemhez kapcsolódó üzleti
levelezésben vagy az interneten megvalósuló
reklámozásban használják a
védjegyjogosult engedélye nélkül.
Hasonlóképpen védjegybitorlásnak
minõsülhet, ha a versenytárs fogyasztóit az õ
védjegyét tartalmazó domainnév jogosulatlan
használatával kívánják
‘átcsábítani’. Nemkülönben
védjegybitorlásnak számít, ha a
jóhírnevû védjegy megkülönböztetõ
képességét vagy jóhírnevét
olyan módon kívánják
tisztességtelenül kihasználni a gazdasági
tevékenység körében, hogy a védjeggyel
egyezõ vagy azzal összetéveszthetõ domainnév
használatának megszüntetését, a
domainnévrõl való lemondást vagy annak
átruházását a védjegyjogosult vagy
más által fizetendõ ellenértéktõl teszik
függõvé’.

 

Valószínûsíthetõ, hogy a
Pirelli Bt. igénylõ, mint gazdasági
társaság, gazdasági tevékenység
körében kívánja használni a domaint.
Mivel belföldön jóhírnevet élvezõ
védjegyrõl van szó, e használat ellen a
védjegyjogosult vagy annak licencjogosultja a Vt. 12. § (2) bek.
c) pontja alapján akkor is felléphet, ha a
védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló
megjelölést a védjegy
árujegyzékében szereplõkkel nem azonos ill. azokhoz
nem hasonló árukkal, szolgáltatásokkal
kapcsolatban használják, ha a megjelölés
használata sértené vagy
tisztességtelenül kihasználná a védjegy
megkülönböztetõ képességét vagy
jóhírnevét. Ebbõl az okból a TT
álláspontja szerint a pirelli.hu domain használata
a Pirelli Bt. részérõl a hatályos
Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek
3.2. a) pontja alapján használatára nézve
gyaníthatóan jogellenes ill. c) pontja alapján
megtévesztõ lenne, így az igénylõ által a
domainnév nem választható.

A Legfelsõbb Bíróság BH
1995/397. döntése is megerõsíti, hogy a Pirelli Bt.
tévesen hivatkozik arra, hogy a
Cégbíróság ‘Pirelli’
vezérszóval vette a céget
nyilvántartásba, mert a védjegyjogosult jogait ez
esetben sem sértheti. A védjegy és a
vezérszó teljes azonossága miatt a
védjegyjogosultnak kizárólagos joga van arra, hogy
a védjegyet az árujegyzékben szereplõ körben
használja vagy a használatra engedélyt adjon. A
használat az üzleti levelezésben is
megtörténhet. A Pirelli Bt-nek a védjegy
árujegyzékének területén
történõ névhasználat esetén
célszerû lenne használati engedélyt kérnie
védjegyjogosulttól vagy más vezérszót
választania, mert a BH 1995/397. szerint ‘a cég
nevére való hivatkozással a
védjegybitorlás következményei nem
kerülhetõk meg’.

A domain a fentiek alapján csak olyan
igénylõ számára delegálható, aki a
Pirelli S.p.A.-tól védjegyhasználati
engedéllyel rendelkezik. A TT felhívja
Nyilvántartót, hogy ilyen szerzõdés
bemutatása esetén is a Regisztrátor
útján tájékoztassa jogosult igénylõt
arról, hogy a védjegyjogosulttal való
szerzõdésének megszûnése esetén a
további használat jogellenes lehet, s ilyen esetben a
Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek
5.1. e) pontja alapján a domainek
felfüggesztésére vagy visszavonására
kerülhet sor.

 

Jelen döntés a 6/2000. (V.24.) és a 7/2000. (V.
31.) sz. Elvi Állásfoglaláson alapul.

 

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem
kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2001. október 3.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.