Eseti állásfoglalások

A patekphilippe.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

Alternatív
Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai
Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete
 

 

A Tanácsadó
Testület 08/2017. (V. 29.) sz. Állásfoglalása

A patekphilippe.hu
domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(1024/2017.
sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a
fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a
Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a
SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’
szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi
véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A patekphilippe.hu domain
név a Cetinje S.R.O. számára nem delegálható.

Indokolás:

 

A patekphilippe.hu domain nevet a
Cetinje S.R.O. (Igénylõ) igényelte. A Nyilvántartó névhasználat
jogosultságának igazolását kérte az Igénylõtõl, majd ennek hiányában kérésre elutasította
az igénylést a következõ indokolással: „Védjegy. Névhasználat igazolása
szükséges
.”

 

Az Igénylõ határidõben kérte
a Tanácsadó Testület (TT) eljárását az igénye Domainregisztrációs
Szabályzatnak (DRSZ) való megfelelõségével kapcsolatban. Álláspontja
szerint az igénylés a DRSZ rendelkezéseit nem sértette, mivel a „patekphilippe”
nem személynév, így névkizárólagosság esete nem áll fenn. Elõadta továbbá, hogy
a védjegy létének ténye sem lehet elutasítási ok, mert arra csak a védjegy jogosult
hivatkozhat. Beadványában hivatkozott a TT 01/2016. (I. 07.) sz. egyedi
Állásfoglalásában védjegyoltalomra hivatkozás vonatkozásában kifejtetekre.

 

Az Igénylõ névválasztása indokait
és felhasználási célját nem közölte.

 

A Nyilvántartó válaszában kifejtette,
hogy védjegy egyezõség esetén névhasználati jogosultság igazolását kéri, és
amennyiben az igénylõ nem mutat fel ilyet, illetve ragaszkodik ahhoz, hogy a TT
elé vigye az ügyet, elutasítja az igénylést annak érdekében, hogy az igénylõ
kérésének megfelelõen a DRSZ 9.3 pontja alapján a TT elé kerülhessen az ügy.
Elõadta továbbá, hogy a névhasználati jogosultság igazolására az igénylõknek
többfajta módon van lehetõségük, azonban jelen esetben az Igénylõ nem tett
semmilyen módon kísérletet erre. Álláspontja szerint az Igénylõ többedszerre
tévesen hivatkozik a TT 01/2016. (I.07.) egyedi állásfoglalásában
kifejtettekre, mert az nem arról szól, hogy a Nyilvántartónak nincs joga
elutasítani igényléseket arra hivatkozva, hogy védjegy egyezõség áll fenn.
Álláspontja alátámasztására hivatkozik a TT 09/2016. (V.30.) Állásfoglalására,
amely részletesen kifejtette, hogy a Nyilvántartónak a DRSZ-bõl eredõen joga
van a névhasználati jogosultságot vizsgálni, ellenõrizni, és ennek hiányában
megtagadni a delegálást. Hivatkozik továbbá arra, hogy a választott domain név
többszörös közösségi védjegye a PATEK PHILIPPE SA GENEVE cégnek, közismert
óramárka, és az Igénylõ semmilyen magyarázatot nem adott a névválasztással
kapcsolatosan. Kérte továbbá a TT arra vonatkozó megállapítását, hogy az
igényelt „patekphilippe.hu” domain név nem delegálható az Igénylõ számára.

 

A TT a DRSZ 9.4 pontja
alapján az ügy elbírálása során a választott domain név DRSZ rendelkezéseinek
való megfelelõségét vizsgálta.

 

A DRSZ-nek való megfelelõség
körében a TT megvizsgálta az igénylõ személyét, és megállapította, hogy az
Igénylõ személye megfelel a DRSZ 1.1.1. c pontjában foglaltaknak.

 

A TT megvizsgálta továbbá a DRSZ
2.1 pontjának való megfelelést, és megállapította, hogy az igényelt domain név
megfelel az abban foglaltaknak.

 

A TT megvizsgálta továbbá DRSZ
2.2. pontjának való megfelelést. Ezzel kapcsolatban kifejti, hogy a DRSZ 2.2.2.
szerint nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára
nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

      a)
jogellenes vagy

      b)
megbotránkozást, félelmet keltõ vagy

      c)
megtévesztõ.

 

A TT megállapította, hogy az
igényelt domain névvel majdnem egyezõ, attól egy karakterrel eltérõ (szünet
karakter a „patek” szó után) „PATEK PHILIPPE” szókapcsolat többszörösen szerepel
mind a nemzetközi, mind az európai uniós védjegy adatbázisokban, többek között 014364715
és 394802 lajstromszám alatt regisztrált és aktív közösségi és nemzetközi szóvédjegy,
amely Magyarország területén is oltalmat élvez a regisztrált áruosztályok
tekintetében.

 

Az EU védjegyrendelet
(207/2009/EK rendelet) 9. cikke szerint a közösségi védjegyoltalom a jogosult
számára kizárólagos jogokat biztosít. A kizárólagos jogok alapján a jogosult
bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében
használ a közösségi védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve
szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a közösségi védjegy
árujegyzékében szereplõ árukkal, illetve szolgáltatásokkal, vagy olyan
megjelölést, amelyet a fogyasztók a közösségi védjeggyel összetéveszthetnek a
megjelölés és a közösségi védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint a
megjelölés és a közösségi védjegy árujegyzékében szereplõ áruk, illetve
szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt; az összetéveszthetõség
magában foglalja azt az esetet is, ha a fogyasztók a megjelölést gondolati
képzettársítás (asszociáció) útján kapcsolhatják a korábbi védjegyhez. Az 1997.
évi XI. törvény (Vt.) 76/D. § szerint az európai uniós védjegy
bitorlására ugyanazokat a jogkövetkezményeket kell alkalmazni, mint a Vt.
alapján lajstromozott védjegy bitorlására.

 

A Vt. vonatkozó rendelkezései szerint a Magyarországot
megjelölõ nemzetközi lajstromozással ugyanolyan hatályú oltalom keletkezik,
mint a Vt. törvény szerinti lajstromozással.

 

A TT utal a 09/2016. (V.30.)
Állásfoglalására (xfactor.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett
panasz), amelyben kifejtetteket – a Nyilvántartó érvelésével összhangban – a
jelen ügyre vonatkozóan is irányadónak tekinti.

 

A TT véleménye szerint az
igényelt domain névben a szókapcsolat egybe írása megkülönböztetõ képességet
nem eredményez a szóvédjegyhez képest, illetve kiejtésbeli változtatást sem. Az
igényelt domain név a hivatkozott védjeggyel megtévesztésig hasonló, ezért a
domain név nem védjegyjogosult általi, vagy a jogosult engedélye nélküli
használata a védjegy jogellenes használatát eredményezheti.

 

A TT már hivatkozott 09/2016.
(V.30.) Állásfoglalásában kifejtettek jelen ügyre is irányadóak, miszerint nem
állapítható meg az Igénylõnek olyan jogos érdeke, amely indokolná a domain név
igénylését. Valószínûsíthetõ, hogy a domain név Igénylõ általi használata olyan
hamis benyomást keltene, hogy domain névnek és használójának köze van a
hivatkozott védjegyekhez, azok jogosultjához, illetve az igényelt domain név
alkalmas lehet arra, hogy magához irányítsa a hivatkozott védjegyek jogosultját
vagy annak áruit/szolgáltatásait keresõ internetes közönséget. Ezt támasztja
alá a TT álláspontja szerint az is, hogy „patekphilippe.com”, a
„patekphilippe.net”, a „patek-philippe.com” és a „patek-philippe.net” domain
nevek mind a hivatkozott védjegyek jogosultjának oldalaira vezetnek.

 

Az Igénylõ továbbá maga is üzleti
vállalkozás, amely nem vitatta a domain gazdasági tevékenység körében történõ
használatát. Igénylõ nem fejtett ki azzal kapcsolatosan álláspontot, így a
TT-nek nem állt rendelkezésére ahhoz adat, hogy eldöntse, hogy a védjegyoltalmak
áruosztályaitól különbözõ, vagy azokkal azonos árukkal vagy szolgáltatásokkal
kapcsolatos tevékenységhez használná a domaint.

 

A TT álláspontja szerint felmerül
annak is a gyanúja, hogy a védjeggyel is védett áruk és márkanév ismertségét
Igénylõ tisztességtelenül használná ki, megtévesztené a felhasználókat, ezzel
sértené a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról
szóló 1996. évi LVII. törvény 2.§-ban meghatározott általános tilalmat.

 

A fentiek alapján a
„patekphilippe.hu” domain név Igénylõ általi használata a TT álláspontja
szerint gyaníthatóan a Vt., az EU Védjegyrendelet és a Tpvt. rendelkezéseibe
ütközne.

 

A TT az Igénylõnek azzal a hivatkozásával
kapcsolatban, hogy a TT korábbi állásfoglalása szerint a „védjegyoltalomra csak
annak jogosultja hivatkozhat” visszautal a már idézett 09/2016. (V.30.)
Állásfoglalásban foglaltakra, miszerint a Nyilvántartó a domain nevek delegálása
kapcsán speciális szerepet lát el a DRSZ rendelkezési alapján, nem Ügyfél, és
nem is harmadik fél, aki meghatalmazás nélkül, más érdekében, mást illetõ védjegyjogok
védelme érdekében lép fel. Ha a Nyilvántartó eljárása során jogszabálysértést
vagy ennek lehetõségét észleli és él a DRSZ-ben kapott speciális
jogosítványaival (pl. megtagadja a delegálásra
vonatkozó igényeket)
, az nem minõsíthetõ a jogosulatlan ügyfél
tevékenységnek.

 

A TT már a 7/2000. (V.31.) sz.
elvi állásfoglalásában is megállapította, hogy önmagában valamely domain
igénylése is megvalósíthat védjegybitorlást, ezért „Ha a más védjegyével
ütközõ domain igénylése a körülmények alapján nyilvánvalóan párosul a domain
gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándékkal a
regisztrátornak a Domainregisztrációs Szabályzat 5.6 pontja értelmében a
delegálást meg kell tagadnia, az igénylõnek pedig másik nevet kell választania
domainje azonosítására
‘.

 

Magyar nyilvános cégadatbázisban
az igényelt domain névvel vagy a hivatkozott szóvédjeggyel azonos
karaktersorozatú cég nem található, a választott domain névvel rendelkezõ
magánszemélyek létezésének ellenõrzése pedig nem feladata a TT-nek jelen
eljárás keretei között, így a TT a névkizárólagosság, személyiségi jogok,
kegyeleti jog tekintetében a vizsgálódást mellõzte, ahogy a DRSZ 2.2.2. b)
pontja szerint vizsgálódást is, okot adó körülmény hiánya miatt.

 

Mindezek alapján az igénylés a TT
álláspontja szerint a DRSZ 2.2.2. a.) és c.) pontjaival ellentétes, ezért a „patekphilippe.hu”
domain név a Cetinje S.R.O. részére nem regisztrálható.

 

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag
sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület
weboldalán
(www.nic.hu/tt)
teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

 

Budapest, 2017. május 29.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.