Eseti állásfoglalások

A papajohns.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 71/2001.
(VIII. 8.) Állásfoglalása

A papajohns.hu domain név
regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett
panasz

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt az
alábbi ügyszámon bejelentett panaszokat a
Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti
és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd 2001. augusztus 8-i
ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ
szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok
egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának
igénye nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét
kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A papajohns.hu domain nem adható
használatba a Kentucky Systems Kft. számára.

Indokolás:

A 408. sz. ügyben a
Nyilvántartó a Kentucky Systems Kft. (Budapest),
regisztrátora: Nextra Kft. papajohns.hu domain név
vonatkozásában benyújtott igényét
terjesztette állásfoglalás
kérésére a Tanácsadó Testület
elé. A TT Titkársága révén
kiküldött levelében ezt megelõzõen az igénylõk
Regisztrátorát hiánypótlásra
kérte fel azzal, hogy a megnevezés domain
névkénti használatára jogosító
igazolást, dokumentumot az igényléshez csatolja. Ez
a megadott határidõn belül nem történt meg.

A ‘Papajohns’ meghatározott
áruk/szolgáltatások körére (42.
osztály) a Magyar Szabadalmi Hivatal által 153.312
szám alatt lajstromozott védjegy jellemzõ része. A
védjegy jogosultja a Papa John’s Inc. (US).

A 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi
Állásfoglalás szerint ‘a Regisztrátor
kizárólag abban az esetben köteles a
prioritással nem rendelkezõ igénylõ számára
a Magyar Szabadalmi Hivatal által lajstromozott védjegybõl
a szabályzatnak megfelelõen képezhetõ domainnév
delegálását megtagadni azon az alapon, hogy az
sérti az MSZH által lajstromozott védjegy
jogosultjának a jogait, ha a domain
igényléséhez a körülmények
alapján nyilvánvalóan társul a domain
gazdasági tevékenység körében
való használatára irányuló
szándék’. Ugyanakkor, mivel a Regisztrátort
szerzõdéskötési kötelezettség nem
terheli, a Regisztrációs Szabályzat 5.6 pontja
alapján nem köteles, de jogosult megtagadni a
választott domain delegálását abban az
esetben is, ha a domain jelentéstartalma és/vagy
használata gyaníthatóan megtévesztõ
helyzetet eredményezne – ez jelenti a polgári jog
által megkívánt, adott helyzetben
elvárható magatartást.

Az MSZH által lajstromozott védjegyek
igénylése során gyanítható, hogy az
igénylés helyzete jogellenes/megtévesztõ helyzetet
eredményez – épp e gyanú
eloszlatására lett volna lehetõsége az
Igénylõknek a TT Titkárságának
levelére küldött válaszában. Amennyiben a
domaint gazdasági tevékenység keretein
kívül ill. a belföldön nem
jóhírnevet élvezõ védjegy esetén az
árujegyzékben nem szereplõ árukkal kapcsolatos
gazdasági tevékenység körében
használják, akkor a domain használata nem
feltétlenül ütközik a védjegyjog
szabályaiba. A Regisztrátortól azonban
elvárható, hogy általa felismerten lajstromozott
védjegy igénylésekor meggyõzõdjék a
használat ezen kereteirõl. Jelen esetben a védjegy oltalmi
köre és az igénylõ gazdasági
társaság tevékenységi köre
hasonló.

Mivel az igényelt domain
delegálása az igénylõ részére
gyaníthatóan jogellenes helyzetet eredményezne,
ezért a TT felhívja a Regisztrátort, hogy tagadja
meg az Igénylõ számára történõ
delegálást. A védjegyekrõl szóló
1997. évi XI. törvény 27. §-a a
kártérítési kötelezettségen
túl szigorú szankciókkal sújtja még a
jóhiszemû védjegybitorlókat is. Az igénylõ
tevékenységi köre és felhozott védjegy
oltalmi köre alapján valószínûsíthetõ,
hogy delegálás esetén védjegybitorlás
jön létre. A delegálás
megtagadásával és más domain név
választásának ajánlásával
Regisztrátor az esetleges bitorlás súlyos
következményeitõl is védi az Igénylõt.

Jelen döntés a fentebb idézett
7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalásán
alapul.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem
kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. 08. 08.

A Tanácsadó Testület
nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.