Eseti állásfoglalások

A palmers.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panas

Alternatív
Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai
Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete
 

 

A Tanácsadó
Testület 10/2016. (V.30.) sz. Állásfoglalása

A palmers.hu
domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(996/2016. sz.
ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a
fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a
Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a
SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’
szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A palmers.hu
domain a Cetinje S.R.O. számára delegálható.

 

Indokolás:

 

A
“palmers.hu” domain Igénylõje az Cetinje S.R.O volt, a regisztráció
teljesítését az eljáró Nyilvántartó elutasította azzal az indokolással, hogy a
regisztrálni kívánt domain név közismert, többszörös védjegy. Az Igénylõ a
Nyilvántartó döntése ellen a Tanácsadó Testület eljárását kezdeményezte a Domain
Regisztrációs Szabályzat 9.3. pontja alapján. A domain alatt tartalom a jelen állásfoglalás
meghozatalakor nem volt található.

Az Igénylõ
álláspontja szerint az igény a Szabályzat rendelkezéseit nem sértette, mivel a „palmer”
kifejezés köznapi jelentéssel bír, angol nyelven zarándokot jelent, a palmers
ennek a többes száma. A névnek nincs olyan egyedi vonása, amely miatt az
kizárólag egy bizonyos termékre, szolgáltatásra, védjegyre utalna, csak azzal
lehetne kapcsolatba hozható. Elismerte, hogy létezik „palmers” néven bejegyzett
védjegy, de csak bizonyos áruosztályokra. A „palmers” szó használata azonban
álláspontja szerint annak köznapi jelentése miatt nem tekinthetõ eleve
védjegyet sértõnek: ez csak akkor merülhet fel, ha a palmers megjelölés
használatára azon áruosztályokban kerülne sor, amelyekre a palmers védjegy
oltalma kiterjed. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy a „palmers” megjelölésre
szóvédjegy nincs lajstromozva, kizárólag ábrás védjegy.

Az
Igénylõ véleménye szerint ezért a „palmers” megjelölésre kizárólagos jogot
védjegyként senki sem formálhat. A védjegy létének ténye emellett azért sem
lehet elutasítási ok, mert arra csak a jogosult hivatkozhat, ezt a Tanácsadó
Testület egyértelmûvé tette a joker.hu domain ügyében született, 01/2016. (I.
07.) sz. Állásfoglalásában („A Tanácsadó Testület megállapította, hogy
védjegyoltalomra csak annak jogosultja hivatkozhat, míg jelen esetben ez a
feltétel nem áll meg, így védjegyjogi vonatkozásban a további vizsgálódást
mellõzte.”).

Az
Igénylõ kérte a Tanácsadó Testületet, hogy állásfoglalásában állapítsa meg,
hogy az igény teljesítése a Szabályzatot nem sérti. Az Igénylõ névválasztása
indokait és felhasználási célját nem közölte.

A Nyilvántartó
az Igénylõ elõadásával kapcsolatban kifejtette azon álláspontját, hogy gyakorlatában
csak rendkívüli esetekben kerül sor az igénylések elutasítására, azon igények
körében, amiknél a Nyilvántartó a névhasználati jogosultság igazolását kéri
(mint például a védjegyek esetén), és csak akkor, ha az igénylõ nem tud ilyet
felmutatni, de ragaszkodik ahhoz, hogy hogy a TT elé vigye az ügyet. Az igénylõ
részére a nyilvántartó általi elutasítással nyílik meg a lehetõség arra, hogy a
Regisztrátor a TT elé utalja az ügyet.

A
Nyilvántartó hangsúlyozta: a névhasználati jogosultság igazolására nem csak a
védjegy tulajdonos hozzájárulását fogadja el, hanem nyitott egyéb indoklások
mérlegelésére is. A mostani két esetben (palmers.hu, illetve xfactor.hu) ennek
igazolására kísérletet sem tett az Igénylõ. Az Igénylõ mind a palmers.hu, mind
az xfactor.hu esetén arra hivatkozik, hogy a védjegy létének ténye azért sem
lehet elutasítási ok, mert a név védelmét csak a védjegyjogosult kérheti. Az
igénylõ hivatkozik a TT 01/2016. (I. 07.) sz. (fentebb már idézett) egyedi
állásfoglalására, amivel az Igénylõ azt sugallja, hogy a TT azt állította, hogy
a Nyilvántartónak nincs joga elutasítani az ilyen igényeket, ugyanis más
védjegyének meglétére hivatkozva nem védheti a nevet, erre csak a védjegy
jogosultnak lenne lehetõsége.

A
Nyilvántartó a jelen ügyben annak tisztázását is kéri, hogy a Nyilvántartónak a
Domainregisztrációs Szabályzatból eredõen joga van a névhasználati
jogosultságot vizsgálni, ellenõrizni és ennek hiányában a bejegyzést
megtagadni.

A Tanácsadó
Testület (TT)
eljárása során azt vizsgálta, hogy a Domainregisztrációs
Szabályzat alapján gyaníthatóan jogellenes-e vagy megtévesztõ-e a domain név
annak jelentéstartalmára, illetve használatára nézve, továbbá, hogy sérthet-e a
delegálás a Nyilvántartó által hivatkozott védjegyjogi jogosultságokat.

A
DRSZ 2.2.2. szerint nem választható és használható olyan domain név, amely
jelentéstar-talmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

     
a) jogellenes vagy

     
b) megbotránkozást, félelmet keltõ vagy

     
c) megtévesztõ.

Helytállóan
hivatkozott az Igénylõ arra a körülményre, hogy az igényléskor a „palmers”
idegennyelvi kifejezésre vonatkozóan nincsen fennálló érvényes szóvédjegy, bár
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) nyilvántartásban több jelenleg is
fennálló, színes ábrás védjegy is megtalálható, amelyek jogosultja a
fürdõruháiról ismert ausztriai PALMERS Textil AG; a „palmers” kifejezés
védelmére alkalmas szóvédjegy azonban valóban nem található a védjegynyilvántartásban.

A
TT elfogadta az Igénylõ azon érvelését, mely szerint „palmers” kifejezés
jelentéstartalma többféle lehet és kontextustól függõ, ezért csak korlátozott
megkülönböztetõ képességgel bír. Ennek megfelelõen a TT álláspontja, hogy a 12.
§ (2) bek. c) pontja alapján a jogellenességet (védjegybitorlás gyanúját) csak
a domain név igényléséhez kapcsolódó körülmények nyilvánvalóan tisztességtelen
kihasználásának vagy a védjegy más módon történõ nyilvánvaló megsértésének
gyanúja esetén lenne megállapítható. A jelen esetben ilyen körülmény a TT
eljárásában nem merült fel és ezért azt a TT nem is vélelmezheti.

A
fentiek alapján a vizsgált esetben, a „palmers.hu” domain igénylése körében a
védjegybitorlás gyanúja nem állapítható meg az egyébként gazdasági társaságként
mûködõ és ezért a domain nevet vélelmezhetõen gazdasági tevékenység körében
felhasználni kívánó Igénylõ esetében.

Részben
helytállóan hivatkozott az Igénylõ a TT korábbi 01/2016. (I. 07.) sz.
Állásfoglalásában kifejtettekre, azaz hogy védjegyoltalomra csak a védjegy
jogosultja hivatkozhat. Tekintve, hogy a védjegyek és a földrajzi árujelzõk
oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 12.§-a a védjegyoltalom alapján
történõ jogi fellépést kizárólag a védjegyoltalom jogosultja számára
biztosítja, és ez a védjegyjogosult részérõl nem történt meg, valamint azon
körülmény figyelembevételével, hogy a Nyilvántartó konkrét védjegysértést nem
jelölt meg beadványában, és ilyen szóvédjegyet a védjegykutatás sem tárt fel, a
TT védjegyjogi vonatkozásban a további vizsgálódást most is mellõzte.

A
jelen ügyben a TT vizsgálta továbbá azt is, hogy az igénylés, illetõleg annak
teljesítése sértheti-e a tisztességtelen piaci magatartás és a
versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény („Tpvt.”) 2. ill. 6.
§-ban foglaltakat, illetõleg a névhasználat eredményezhetne-e megtévesztõ,
jogellenes helyzetet.

A
jelen ügyben a cégnyilvántartásban fellelhetõ közhiteles adatok vizsgálata
alapján sem volt fellelhetõ olyan adat, amely alapján megállapítható lett volna,
hogy a domain igénylés érvényesen bejegyzett magyarországi cégek
névkizárólagossághoz fûzõdõ jogát sértette volna, ezért a TT névviselési jogok
vonatkozásban a további vizsgálódást mellõzte.

A
Tpvt. 2. §-a általános jelleggel mondja ki, hogy tilos gazdasági tevékenységet
tisztességtelenül – különösen a versenytársak, a fogyasztók törvényes érdekeit
sértõ vagy veszélyeztetõ módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe
ütközõen folytatni. A Tpvt. a jellegbitorlás tilalmára vonatkozó 6. §-nak
értelmében tilos az árut, szolgáltatást a versenytárs hozzájárulása nélkül
olyan jellegzetes külsõvel, csomagolással, megjelöléssel – ideértve az eredet
megjelölést is – vagy elnevezéssel elõállítani vagy forgalomba hozni,
reklámozni, továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzõt használni, amelyrõl
a versenytársat, illetõleg annak áruját szokták felismerni.

Az
eljárás során, részben azért, mert a palmers.hu domain a delegálás megtagadása
miatt nem volt elérhetõ és az igényelt domain alatti tartalom vizsgálata így
nem volt lehetséges, nem merülhetett fel semmilyen olyan adat, amelyrõl
esetlegesen a versenyjogi szabályok megsértésére, az esetleges versenytársak
közötti alkalmazhatóságra, tisztességtelen üzleti magatartásra vagy más
jogellenes magatartás, megtévesztése gyanújára alappal lehetett volna
következtetni. Jelen esetben az Igénylõ nyilatkozatai alapján semmilyen olyan
körülmény nem merült fel, amely arra utalna, hogy az Igénylõ és a
védjegyjogosult egymásnak versenytársai lennének.

Az
Igénylõ a domain regisztrációs eljárást idõrendben elsõként indította meg; a
DSZ 1.2.1.5 pontja értelmében a Regisztrátor a domain névre elõterjesztett
kérelmeket a benyújtás idejének sorrendjében köteles ellátni, a DSZ 1.2.3.2
pontja értelmében azok nyilvántartásba vétele is az igénylés sorrendjében
történik („first comes – first served” elve).

A
TT az Igénylõnek azzal a hivatkozásával kapcsolatban, hogy a TT korábbi
állásfoglalása szerint a „védjegyoltalomra csak annak jogosultja hivatkozhat”
az alábbiakat fejti ki:

A
hatályos DRSZ 2.2.1 pontja szerint, a domain-igénylõ a delegálni kért domain
nevét a jog-szabályok és a Szabályzat keretei között szabadon választja meg,
ugyanakkor a lehetõ legna-gyobb gondossággal tartozik eljárni abban a
tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve
annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizáróla-gossághoz
fûzõdõ jogát, személyiséghez fûzõdõ jogát, kegyeleti jogát, szellemi
tulajdonhoz fûzõdõ jogát stb.) ne sértse. A domain-igénylõtõl elvárható, hogy a
domain név megválasztása elõtt ellenõrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy
adatbázist.

A
Nyilvántartó eljárásbeli észrevételével kapcsolatban a TT rámutatni kíván, hogy
a DRSZ 1.2.3.8 egyrészt kifejezetten mentesíti a Nyilvántartót minden
elõszûrési kötelezettség alól, a hatályos DRSZ ezt kifejezetten a delegálási
igénnyel fellépõ igénylõ kötelezettségeként és egyben felelõsségeként állapítja
meg (lsd. DRSZ 2.2.1. pontja). Ennek megfelelõen a Nyilvántartó rendszerinti
vizsgálata elsõsorban egyes, a DRSZ 11. pontjában rögzített technikai
követelményekre irányul. A Nyilvántartó célja, hogy valamennyi, a Regisztrátor
által hozzá küldött igényt teljesítse.

A
TT a Nyilvántartó által feltett kérdéssel kapcsolatban rámutat, hogy a DRSZ
egyértelmûen biztosítja a Nyilvántartó részére annak lehetõségét, hogy egyedi
mérlegelés alapján az igény teljesítését a Nyilvántartó elutasíthassa, ha az
álláspontja szerint a DRSZ rendelkezéseibe ütközhet. A Nyilvántartó e döntésére
részletes szabályokat a DRSZ nem állapít meg, így az döntését szabadon
mérlegelheti az elutasítási ok megjelölésének kötelezettsége mellett, amely
jelen ügyben megtörtént, így megállapítható, hogy a jelen ügyben a Nyilvántartó
a DRSZ rendelkezéseinek megfelelõen járt el. Az Igénylõ számára a Nyilvántartó
döntésének TT elõtti felülvizsgálatára a 9.3 pont rendelkezései lehetõséget
biztosították.

A
fentiek alapján a Tanácsadó Testület jelen ügyben sem jogszabályba, sem pedig a
Domainregisztrációs Szabályzatba foglalt okot nem lát az igénylés
elutasítására, így a TT álláspontja szerint Igénylõ az eljárásban rendelkezésre
álló adatok alapján nem valósít meg semmilyen olyan tényállást, amely alapján a
domain név delegálását meg kellene tagadni, ezért álláspontja szerint az igény
teljesíthetõ.

A
TT ugyanakkor felhívja az Igénylõ figyelmét arra, hogy a vonatkozó jogszabályok
és a Domainregisztrációs szabályzat 2.3. alpontja értelmében felelõsséggel
tartozik a domain-használat jogszerûségéért és a domain név használattal
harmadik személynek okozott kárért.

A
TT felhívja az Igénylõ figyelmét, hogy a domain név használata során
tartózkodjon az olyan magatartástól, amely más védjegyével vagy kereskedelmi
nevével való összetéveszthetõséget eredményezne, illetõleg tartózkodjon a
Domainregisztrációs szabályzat rendelkezéseinek megsértésétõl. Ezzel
összefüggésben a Tanácsadó Testület kiemeli, hogy amennyiben a domain név
gazdasági tevékenység keretében történõ jövõbeli használata mégis védjegybitorlást
vagy tisztességtelen versenyt valósítana meg, az a domain név delegálás
visszavonását, törlését vonhatja maga után. Így különösen a Domainregisztrációs
Szabályzat 10.2. pontja alapján a domain delegálását követõen egy meghatározott
domain névnek a panaszolt domain-használótól történõ visszavonását illetve
átruházását az, akinek ehhez jogos érdeke fûzõdik az Alternatív Vitarendezõ
Fórumhoz elõterjesztett, az eljárási szabályzatban foglaltaknak megfelelõ
kérelemmel kezdeményezheti.

Fentiekre
tekintettel a Tanácsadó Testület nem látott olyan jogellenesség vagy
megtévesztés megalapozott gyanújára okot adó körülményt, amely a fenti domain
név delegálását akadályozná.

A fentiekre figyelemmel a „palmers.hu”
domain az Igénylõ Cetinje S.R.O. számára delegálható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó
Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (
www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre
kerül.

 

Budapest, 2016. május
30.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics
János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.