Eseti állásfoglalások

A nyelvvizsga.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos állásfoglalás kérés

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 5/2001. (II. 22.)
Állásfoglalása

A nyelvvizsga.hu domain név regisztrációjával
kapcsolatos állásfoglalás kérés

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 584/2000. ügyszámon
iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és
Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001.
február 22.-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény
csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A régi szabályzat szerint benyújtott
igénylést a március 1. napja után hatályba lépõ szabályzat szerint
benyújtott igényléssel sorban állónak tekinteni nem lehet. Ezen
túlmenõen a TT a kérdés érdemi megválaszolására lehetõséget nem lát,
álláspontja szerint eldöntése bírói vagy (a felek alávetése esetén)
választott bírósági útra tartozik.

Indokolás:

A GTS Datanetnél, mint Regisztrátornál a Danubius
Nyelviskola 2000. február 18. napján nyújtotta be – az akkori szabályzat
szerinti – igényét a nyelvvizsga.hu domain névre. A prioritásos
névhasználati jogosultságát a Nemzeti Kulturális örökség Minisztériuma
2.2/6379/2000. sz, 2000. február 24.-én kelt, idõszaki lap
(‘Nyelvvizsga’) nyilvántartásba vételi határozatának megküldésével
igazolta.

A regisztrátor által is elismert módon a regisztrátor
(aki az igénylést a .hu domain név Adminisztrációjának 2000. február
28.-án továbbította tévedésbõl nem a ‘régi szabályzat szerinti
prioritásos’ státuszúként, hanem prioritásos nélküliként továbbította. E
hiba kijavítására – részben mûszaki-technikai okok miatt, részben a
március 1.-tõl hatályba lépõ új szabályzat rendelkezései miatt (amely a
‘régi szabályzat szerinti’ jogcím státusz megszûnt) lehetetlenné
vált.

A Nyilvántartó tájékoztatása szerint a nyelvvizsga.hu
domain névre 2000. április 26.-ig további öt igénylés került
benyújtásra. A TT-hez intézett kérdés arra irányult, hogy a Danubius
Nyelviskola igénye – a többi, új szabályzat szerinti igényléssel szemben
– teljesíthetõ-e?

A Danubius Nyelviskola igénylését a régi szabályzat
szerint nyújtotta be, az igénylés – a regisztátori tévedés miatt – nem
került elsõbbségi igénnyel bíróként teljesítésre. A TT által is
elfogadott, hogy az adott ügyben regisztátori tévedés történt, mely (az
eset összes körülményeire is tekintettel) a rendelkezésre álló technikai
és jogi eszközökkel rövid úton nem volt kijavítható.

Jelen esetben a kérdésfeltevés nem arra vonatkozott,
hogy az új szabályzat szerinti név választható-e, hanem arra, hogy egy,
a régi szabályzat szerinti, regisztrátori tévedés miatt tévesen
továbbításra került, s ezért nem teljesített igénylés az új szabályzat
szerinti igénylések környezetében teljesíthetõ-e.

A Tanácsadó Testület 2/2000 (IV.12.) Elvi
Állásfoglalásában – különösen annak 4.5 pontjában – foglalkozott az
‘átmeneti’ idõszak (a régi és új szabályzat együttes elérhetõségébõl
adódó választási lehetõség s a választáshoz kötöttség)
jogkövetkezményeivel, az adott helyzetben tanúsítandó elvárható
magatartás kérdéseivel. A 4.6 pontban kimondta, hogy a régi szabályzat
szerint benyújtott igénylést a március 1. napja után hatályba lépõ
szabályzat szerint benyújtott igényléssel sorban állónak tekinteni nem
lehet. Ezen túlmenõen a TT a kérdésfelvetés érdemi megválaszolására
lehetõséget nem lát.

A Delegációs és Regisztrációs Szabályzat értelmében –
mely a TT létrehozásáról rendelkezett – a domain nevek
választhatóságával kapcsolatos vitás kérdésekben dönt. A Tanácsadó
Testület Szervezeti és Eljárási Szabályzata 1. § 1. pontja ezt
megerõsíti.

E kérdésben a Tanácsadó Testület állást foglalni nem
kíván, álláspontja szerint annak eldöntése bírói vagy (a felek alávetése
esetén) választott bírósági útra tartozik.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. február 22.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

  

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.