Eseti állásfoglalások

A norton.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 14/2007. (VIII. 15.) sz. Állásfoglalása

A norton.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(739/2007 sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 739/2007 számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2007. augusztus 15-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A norton.hu domain név nem delegálható a Mail2000 Kft. számára.

 

Indokolás:

A norton.hu domain nevet a Mail2000 Kft. igényelte prioritás nélkül 2007. június 11-én. Az igénylés ellen a Symantec Corporation élt panasszal jogi képviselõje útján.

Panaszában a Symantec Corporation elõadta, hogy álláspontja szerint az igénylés (i) megtévesztõ, mert a számítógép-felhasználók a „NORTON” megjelölést nyilvánvalóan vele, termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolják össze. Ennek megerõsítéseként elõadta továbbá, hogy a fogyasztók a szolgáltatást a „norton.com” tartománynéven keresztül is igénybe tudják venni, amelyre a „norton.hu” összetéveszthetõségig hasonlít. A panaszos álláspontja szerint továbbá azért is jogellenes az igénylés, mert a használat sértené a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII törvény (különösen annak 2. és 6.§ illetve 8-§), továbbá a védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 199. évi XI, törvény, illetve a közösségi védjegyekrõl szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi rendelet rendelkezéseit.

Panaszában a panaszos elõadja, hogy hivatalos honlapjáról (www.symantec.hu) érhetõ el a teljes „norton termékpaletta”, illetve a „norton 360” nevû termék hirdetése. 2006. június 30-án védjegybejelentést nyújtott be a „norton 360” szóra a Belsõ Piaci Harmonizációs Hivatalhoz (OHIM), amely 2007. március 27-én hirdette meg a védjegybejelentést. A panaszos várakozásai szerint a védjegybejelentést 2006. június 30-i hatállyal fogja az OHIM biztosítani, reményei szerint 2007. június 26-át követõen. A TT rendelkezéseire bocsátott információk szerint a lajstromozás folyamatban van, jelenleg még nem történt meg. A panaszos szerint a fogyasztók érdekei is sérülnének, mert álláspontja szerint a fogyasztok a norton.hu weboldalon a Symantec Corporation szolgáltatásait keresnék. A panaszos a TT korábbi, 9/2006, illetve 7/2000 sz. eseti állásfoglalásaira hivatkozik.

Az Igénylõ a TT többszöri felszólítása ellenére sem reagált.

A TT elsõdlegesen azt vizsgálta, hogy illeti-e meg prioritás a Symantec Corporation-t az elnevezésre. E tekintetben a Delegálási Szabályzat 1.4.b illetve 1.4.2.d pontjai egyértelmûek, hogy prioritást csak a lajstromba vételt követõen biztosít a védjegy a védjegyjogosult számára. Közösségi védjegyek esetében a prioritást az EU Védjegy Hivatala által kiállított közösségi védjegy okirat (Community Trademark CTM biztosítja. A panasz védjegyjogi része ezért a TT álláspontja szerint nem megalapozott.

Ezt követõen a TT azt vizsgálta, hogy lehet-e megtévesztõ illetõleg jogellenes a „norton.hu” domain név delegálása olyan személy részére, aki nem a Symantec Corporation. E tekintetben a TT elfogadta a panaszos álláspontját, miszerint a fogyasztók azonosíthatják a népszerû szolgáltatás nyújtójával (illetõleg termék elõállítójával) a termék elnevezését. Nagy valószínûséggel a norton.hu weboldalon a fogyasztók olyan szolgáltatást keresnének, amely a Symantec Corporation-höz vagy annak termékeihez kapcsolódik, ezáltal a más személy részére történõ delegálás jogellenes lenne. A TT ezt követõen szükségtelennek látta az ügy további vizsgálatát, így annak elemzését, hogy a panaszos és az igénylõ versenytársak-e, továbbá, hogy a termék/szolgáltatás elnevezése minõsülhet-e a Versenytörvény 6.§-a alapján árujelzõnek. A fogyasztók megtévesztése ugyanis attól függetlenül fennállhat, hogy milyen típusú szolgáltatást kíván az igénylõ a weboldalon nyújtani.

A Delegálási Szabályzat 2.2.c pontja kifejezetten tiltja az olyan név delegálását, amely jelentéstartalmára és/vagy használatára nézve gyaníthatóan megtévesztõ, ezért a TT a fentiek szerint döntött. Döntésekor a TT azt is figyelembe vette, hogy az igénylõ többszöri felszólítás ellenére sem reagált, így kizárólag a rendelkezésre álló iratok alapján döntött.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2007. augusztus 15.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.