Eseti állásfoglalások

A netsport.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetõsége

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 34/2001.
(VI.06.) Állásfoglalása

A netsport.hu domain név
regisztrációjával kapcsolatos igény
teljesíthetõsége

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt
312/2000. ügyszámon iktatott
állásfoglalás kérést a
Tanácsadó Testület a Szervezeti és
Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben
megtárgyalta, majd 2001. június 06.-i
ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ
szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok
egységes ‘igen’ szavazatával, ellenszavazat
nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ jelen
eseti Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület
úgy látja, hogy a tárgybeli domain név
vonatkozásában a véletlen sorbarendezési
eljárással nyertesként megjelölt
igénylés teljesíthetõ.

Indokolás:

A netsport.hu domain név
vonatkozásában a 2000. március 1.-tõl
hatályos Delegációs és
Regisztrációs Szabályzat szerint a PRB-Infotech Rt.
és a Nemzeti Sport Lap- és Könyvkiadó
és Szolgáltató Kft. nyújtott be
igénylést. Mindkét igénylés
részt vett a 2000. március 3. napján megtartott
véletlen sorbarendezési eljárásban, a
névhasználati jog vonatkozásában a szerencse
a Nemzeti Sport Lap- és Könyvkiadó Vállalatnak
kedvezett. A PRB-Infotech Rt. a delegálással szemben
panaszt jelentett be. Arra hivatkoztak, hogy – a Nemzeti
Kulturális örökség Minisztériuma
2.2/6647/2000. számú, a Netsport címet viselõ
idõszaki lap nyilvántartásba vételi
határozatának birtokában – kívántak
‘elsõ hazai sport portált’ indítani. A régi (2000.
március 1. elõtti) szabályzat szerinti prioritásos
igényüket 2000. február 29.-én juttaták
el a DataNet Kft.-hez. Álláspontjuk szerint a Nemzeti
Sport Kft. nem szolgáltatásindítási
céllal, hanem a piac korlátozása okán adta
be az adott igénnyel együtt közel harminc sport
vonatkozású domainre vonatkozó
igényét.

A TT 4/2000. (V.24.)
Állásfoglalásában a 12/2000.
ügyszámon bejelentett igénylés esetében
arra a véleményre helyezekedett, hogy az eset összes
körülményeire tekintettel eljárási
jogosultsága nincs, álláspontja szerint a vita
eldöntése bírói útra tartozik. Ezt
követõen ugyanazon névre vonatkozó
igénylések – megváltozott feltételek
között és kibõvített iratanyaggal –
ismételten TT elé került (328/2000, 329/2000.
ügyszám). A TT a 36/2000. (IX.27.)
Állásfoglalásában
hiánypótlást és az igénylõ
személye vonatkozásában tapasztalt
ellentmondások feloldását kérve. A
hiánypótlási eljárás lezárulta
után a TT úgy látja, hogy a tárgyi
ügyben állásfoglalásának
eljárási akadálya nincs.

A TT megállapította, hogy a
PRB-Infotech Rt. 2000. február 29.-én benyújtott
igénye – bár a ‘régi’ szabályzat szerinti
prioritásos igénnyel szemben támasztott
feltételeknek megfelel – elkésett:
benyújtására már akkor került sor,
mikor a Regisztrátor – aki errõl ügyfeleit is
tájékoztatta – a régi szabályzat szerinti
igényléseket már nem tudta figyelembe venni (2000.
február 29. 17:42 perc, az igények felvétele 2000.
február 28. 24:00-kor zárult).

 

A TT 2/2000 (IV.12.) Elvi
Állásfoglalásában foglalkozott az ún.
véletlen sorbarendezési eljárás
jogszerûségi kérdéseivel. A következõ
álláspontra helyezkedett: ‘A 2000. március 1.
napjával hatályba lépõ szabályozás
szerint az ugyanazon névre prioritással nem rendelkezõ
Igénylések között lényegében
sorsolás alapján történõ sorbarendezés
(a szerzõdéses folyamatba beépített szerencseelem)
dönt. Mindezzel az egyes Igénylõk tisztában voltak,
vagy – a részükrõl elvárható gondosság
tanúsítása mellett – tisztában lehettek.
Amennyiben a névre vonatkozó
igénylésüket 2000. március 1. napját
megelõzõen már az új Regisztrációs
szabályzat szerint (az új Igénylõlapon)
nyújtották be, egy, a jövõben megkötendõ
szerzõdésre tettek ajánlatot, egyben elfogadták az
ugyanezen, jövõben megkötendõ szerzõdésre
vonatkozó Felhívásban közzé tett
feltételrendszert. Ehhez további, a szerencseelemhez
kapcsolódó, de harmadik személyek esetleges
jogosultságainak figyelembe vételének
igényéhez kötõdõ, garanciális elem is
járult. A sorsolásos alapon egyes Igénylõknek
delegálni ígért nevek a Web Szerveren
nyilvános bemutatásra kerültek, s annak, akinek a
névhasználathoz elsõbbségi joguk van, idõben
késõbb benyújtott és megalapozott Igény
esetén a nevek delegációjára minden
más igénylõ elõtt lesznek jogosultak. Errõl az egyes
Igénylõk korábban ugyancsak
tájékozódhattak, az Igénylés
benyújtásával tudomásul vették, hogy
egy név sorsolásos úton számukra való
delegálási ígérvénye (ha a
névhasználat harmadik személyek prioritásos
igényét egyébként sértette volna) az
egyes Regisztrátorok részérõl velük
szerzõdéskötési kötelezettséget nem
keletkeztet.’ (4.5).

Adott esetben a PRB-Infotech Rt. a
szerencseelemmel névhasználati jogot nyert Nemzeti Sport
Kft. ellenében nem tudott igazolni olyan
kizárólagos névhasználati jogot, mely a
delegálás szempontjából jogi akadályt
jelent. Tekintettel arra, hogy maga is csak tervezte a hasonnevû
portál alatt a szolgáltatásnyújtást,
panasza versenyjogilag sem megalapozott. Mindezek alapján a TT
úgy látja, hogy a sorsolásos
eljárással nyertesként megjelölt
igénylés teljesíthetõ.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem
kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

Budapest, 2001. június 06.

A Tanácsadó Testület
nevében:

  

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.