Eseti állásfoglalások

A nemzetikisokos.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív
Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR
Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó
Testülete

 

A Tanácsadó Testület 14/2016. (VI. 17.)
sz. Állásfoglalása

 

A nemzetikisokos.hu domain
regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1000/2016. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A
Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó
Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok
egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti
Állásfoglalást.

 

A nemzetikisokos.hu domain
részére nem delegálható.

 

 

Indokolás:

 

A
nemzetikisokos.hu domain delegálását
(„Panaszolt”) kérte,
amely ellen a KISOKOS MÉDIA Kft. („Panaszos”)  ügyvédje útján
nyújtott be kifogást.

 

A Panaszos kifejtette, hogy tulajdonosa a kisokos.hu
és kisokos.eu domaineknek, melyeket a nyilvántartási adatok szerint
1999. június 17-én illetve 2008. augusztus 27-én regisztráltak.  A Panaszos
elõadta, hogy tulajdonosa az 153576 lajstromszámú KISOKOS (színes ábrás) és az 182230
lajstromszámú „Kisokos” (szó) védjegyeknek, továbbá az M1502822 ügyszámú „Kisokos”
(szó) védjegybejelentésnek.

 

Panaszos
kijelentette, hogy nem adott engedélyt a Panaszoltnak a „kisokos” védjegy
használatára. Álláspontja szerint a védjegyek Magyarországon közismertek, a „kisokos”
megjelölést mint cégnevet, védjegyet és brand-et önállóan használja
Magyarországon, ezáltal a „kisokos” szót a Panaszos kiadványaival azonosítják a
fogyasztók.

 

Álláspontja
szerint a Panaszolt nem tartotta be a Domainregisztrációs Szabályzat
(„Szabályzat” ill. „DRSZ”) 2.2.2. pontjába foglalt, a domain név választására
vonatkozó szabályokat, valamint tevékenysége a védjegytörvény 12. § és 27. § (1)
bekezdés rendelkezéseibe ütközik.

 

Ezenkívül
a nemzetikisokos.hu domain összetéveszthetõ a kisokos.hu és kisokos.eu
védjegyekkel.

 

Panaszos
álláspontja szerint a Panaszolt a „kisokos” védjegy ismertségét kihasználva
próbálja rosszhiszemûen használni a domaint, és kíván tisztességtelen gazdasági
elõnyhöz jutni. Panaszos elõadta, hogy a domain regisztrálása súlyosan sértené
a védjegyjogosult jogait és jogos üzleti érdekeit. Álláspontja szerint a
„nemzeti” megjelölés nem biztosít kellõ megkülönböztetést, a védjegy és a
domain domináns elemei pedig hasonlóak egymáshoz, így nem alkalmas a „nemzetikisokos”
elnevezés arra, hogy a Panaszolt szolgáltatását megkülönböztesse a
védjegyjogosult szolgáltatásaitól.

 

Elõadta
továbbá, hogy a Panaszolt és közte már több eljárás van folyamatban annak okán,
hogy a Panaszolt jogellenes módon használja a „kisokos” megjelölést (üzemelteti
a mobilkisokos.hu oldalt), így szerinte különösen rosszhiszemûnek
minõsül a Panaszolt tevékenysége. Az SZTNH elõtti eljárásban azt kifogásolja a
Panaszos, hogy Panaszolt a „Mobil Kisokos” védjegyet ugyanazon áruosztályra
(35.; „On-line hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton”) kívánja
bejegyeztetni, mint amiben a Panaszos tevékenykedik évek óta. Ezzel
kapcsolatban elõadta aggodalmát, hogy a nemzetikisokos.hu oldalon is
ugyanazon tevékenységet kívánja majd Panaszolt folytatni, mint a Panaszos.

 

Panaszos
elõadta még, hogy korábban a Panaszolt tulajdonában állt a Mobil Kisokos Kft. A
felek között korábban lefolytatott Regisztrációs Döntnöki eljárás zajlott le,
melyben végül engedélyezték Panaszolt cégének a mobilkisokos.hu domain
használatát a cég nevére tekintettel. Panaszos elõadta azonban, hogy azóta a
cég kényszertörlés alá került és megváltozott a neve „Sokosik Libom” Kft.-re.
Mindezek alapján a Panaszolt tudatában van, hogy sérti a védjegyjogosulti
érdekeket.

 

Panaszolt
elõadta,
hogy a 2016.05.23-án létrehozott Nemzeti Kisokos Kft. gazdasági társaságban
mint tag vállalt szerepet. A Társaság tagjai úgy döntöttek, hogy az
info@nemzetkisokos.hu elérhetõséget
fogják a cégbíróság felé megadni az adatszolgáltatási kötelezettség részeként.
A társaság infokommunikációs feladatait személyesen vállalta, ezért
tájékoztatta a társaság másik tagját arról, hogy ehhez szükséges a nemzetikisokos.hu
domain regisztrálása is. Az erre vonatkozó taggyûlési jegyzõkönyvet
csatolta. Panaszolt elõadta, hogy a domainnevet aznap regisztrálta és számára
érthetetlen a Panaszos eljárása.

 

Panaszolt
nézete szerint a „kisokos” szó egy leíró kifejezés, nem köthetõ kizárólagosan
és egyértelmûen a panaszos félhez, és a „Kisokos” szót nem védi semmilyen
oltalom. A Panaszos nevének csak egy részét tartalmazza a nemzetikisokos.hu
domain, és a Panaszolt tudomása szerint a „kisokos” név levédéséhez csak
kísérletet tettek mindezidáig, ugyanis az SZTNH adatbázisa szerint az eljárás még
csak bejelentés alatt áll, a lajstromozás folyamatban van. A Panaszolt elõadta,
hogy ennek megfelelõen a „kisokos” szó nem köthetõ kizárólag a Panaszoshoz, és
egyébként is, ha megkapnák az oltalmat a „kisokos” szóra, a nemzetikisokos.hu
domain tekintetében nincsen jelentõsége, mert nem központi eleme. A Panaszolt
véleménye szerint a „kisokos” és „nemzetikisokos” megjelölések
megkülönböztethetõek, ezáltal pedig nem megtévesztõ a domainnek a Panaszolt
részére történõ delegálása.

 

Panaszolt
elõadta továbbá, hogy tulajdonában állnak a nemzetikisokos.com, nemzetikisokos.eu,
nemzetikisokos.net, nemzetikisokos.org, nemzetikisokos.info
domainek, és ezekkel szemben nincs tudomása semmilyen panaszbejelentésrõl, illetve
ezeket még a Panaszos panasza elõtt jegyeztette be. Panaszolt elõadta, hogy a
tulajdonában áll a mobilkisokos.hu, mobilkisokos.com, mobilkisokos.eu,
mobilkisokos.net, mobilkisokos.org, mobilkisokos.info
domain nevek, illetve a Mobil Kisokos szóösszetételre M1501494 ügyszámon
védjegyoltalmat kért, hamarabb mint Panaszos a „Kisokos” szóra. Övé továbbá a
„Mobil Kisokos” név alatt mûködtetett telefonos applikáció.

 

Panaszolt
ennek megfelelõen állította, hogy az átlagembernél „nagyobb jogot formál” a „kisokos”
szót is tartalmazó domain névre, és kérte a panasz elutasítását.

 

A
Tanácsadó Testület az interneten végzett kutatás alapján megállapította,
hogy a Panaszos a KISOKOS címû lap (ingyenes információs és reklámkiadvány)
kiadója, mely papíralapon több mint 20 éve, online pedig 2008 óta ad
információt mesteremberekrõl, szakemberekrõl. A cég 2013-ban vette fel nevét,
korábban HARSÁNYI Kft. néven üzemelt. Ez a név található meg a domain nevek
nyilvántartásaiban is.

 

A
Tanácsadó Testület vizsgálata kiterjedt a védjegyek felkutatására, amelynek
során megállapítást nyert, hogy a Panaszos állításának megfelelõen jogosultja az
153576 lajstromszámú KISOKOS színes ábrás védjegynek, melynek bejelentési
napja: 1996.02.29., az M1502822-ös ügyszámú
KISOKOS szó bejelentése pedig még folyamatban van. A harmadik hivatkozott
védjegy oltalma megszûnt, az nem volt releváns.

 

A
Panaszolt által benyújtott társasági szerzõdés szerint a Nemzeti Kisokos Kft.
tevékenységi köre: üzletviteli tanácsadás és világháló-portál szolgáltatás.

 

A Tanácsadó Testület a Regisztrációs Szabályzat 2.2. pontjában
foglalt kizáró okok meglétét vizsgálta. Eszerint nem választható olyan domain,
amely jelentéstartalmára vagy használatára nézve gyaníthatóan: jogellenes;
megbotránkozást vagy félelmet keltõ; vagy megtévesztõ.

 

A
Vt. 12.§ (2) bekezdése alapján jogellenes, ha a Panaszolt a
Panaszos engedélye nélkül gazdasági tevékenysége körében használ olyan
megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés,
valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága
miatt. A védjegyjogban nem csupán az azonosság, a hasonlóság is mérvadó.

 

A
TT figyelembe vette, hogy bár az igénylõ magánszemély, az
érdemi védekezésében elõadottakból nyilvánvaló, hogy üzleti céllal kívánta
volna használni a domain nevet, mivel
állítása szerint egy gazdasági társaság
tagsági feladatát ellátva jegyeztette be a domaint, a cég társasági szerzõdése
szerint pedig az egyik tevékenység épp egy internetes oldal üzemeltetése lesz
majd.

 

A Tanácsadó Testület egyetért a Panaszos
álláspontjával, hogy a
„nemzeti”
megjelölés „nem biztosít kellõ megkülönböztetést”, csak a szolgáltatás egy
jellemzõjét jelöli, védjegyjogi szempontból tehát nincs hatással érdemben a két
megjelölés (illetve a két domain) összetéveszthetõségére. A védjegyjogban
kialakult gyakorlat alapján az összetéveszthetõség akkor is megállapítható, ha
a hasonlóság miatt a fogyasztók jó eséllyel arra következtetésre juthatnak,
hogy a két vállalkozás közt üzleti kapcsolat áll fenn. A Tanácsadó Testület
egyetért a Panaszos azon feltevésével, hogy a mobilkisokos.hu
tevékenységi körébõl kiindulva a Panaszolt célja a nemzetikisokos.hu
oldallal is lefedi a Panaszos védjegye által lefedett tevékenységet. A Vt. 12.
§ (3) e) pont alapján egyébként is tilos a kifogásolható megjelölés használata
az üzleti levelezésben.

 Ezenkívül a
Tanácsadó
Testület megállapította, hogy a „Kisokos” elnevezés a használat folytán
kereskedelmi névvé alakult, a Panaszos tevékenysége körében (reklámozás; nyomtatványok, on-line
hirdetõi tevékenység) nem minõsül leíró jellegûnek. Ennek megfelelõen képes
arra, hogy a Panaszost beazonosítsa, 20 év után a fogyasztók az elnevezést
egyértelmûen a Panaszos cégével azonosítsák e körben. Így Panaszolt azon
érvelése, hogy a „kisokos” szó nem köthetõ kizárólag a Panaszoshoz, nem
áll helyt.

 

A
jelen ügyben a Tanácsadó Testült megvizsgálta azt is, hogy az igénylés,
illetõleg annak teljesítése sértheti-e a tisztességtelen piaci magatartás és a
versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény („Tpvt.”) 2. ill. 6.
§-ban foglaltakat. A Tpvt. 2. §-a általános jelleggel mondja ki, hogy tilos
gazdasági tevékenységet tisztességtelenül – különösen a versenytársak, a
fogyasztók törvényes érdekeit sértõ vagy veszélyeztetõ módon vagy az üzleti
tisztesség követelményeibe ütközõen – folytatni. A Tpvt. a jellegbitorlás
tilalmára vonatkozó 6. §-nak értelmében tilos az árut, szolgáltatást a
versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsõvel, csomagolással,
megjelöléssel – ideértve az eredet megjelölést is – vagy elnevezéssel
elõállítani vagy forgalomba hozni, reklámozni, továbbá olyan nevet, megjelölést
vagy árujelzõt használni, amelyrõl a versenytársat, illetõleg annak áruját
szokták felismerni. A jelen esetben a körülmények arra utalnak, hogy a Tpvt. 6.
§-a is sérülne a delegálással, miután egy kereskedelmi névrõl van szó.

 

A fentieket
összefoglalva a
Panaszolt nemzetikisokos.hu domain névre vonatkozó igénye a DRSZ 2.2.2.
a) és c) pontjába ütközik és nem teljesíthetõ.

 

A Tanácsadó
Testület felhívja
a Panaszolt figyelmét arra, hogy a saját késõbbi elsõbbségû védjegy nem
biztosít immunitást a védjegybitorlás címén elõterjesztett igényekkel szemben
(Fõvárosi Ítélõtábla 8.Pf.20.259/2014/7. és Fõvárosi Ítélõtábla
8.Pf.20.576/2014/6. a birosag.hu oldalon elérhetõ Bírósági Határozatok
Gyûjteménye adatbázisban, C-561/11. számú FCI-ügy). Így a Panaszolt részérõl
szó használata – a körülményektõl függõen – akár védjegybitorlást is
megvalósíthat.

 

A Tanácsadó
Testület
felhívja a Panaszos figyelmét a DRSZ 9.7. pontjára, amely alapján a Tanácsadó
Testület eseti állásfoglalásában csak abban a kérdésben foglalt állást, hogy az
adott domain az adott Panaszolt számára delegálható vagy nem delegálható.
Amennyiben az eseti állásfoglalás alapján a feltételes használatba adott domain
törlésére kerül sor, a törlés napjától számított 60 napig az adott domainre
csak a Panaszos jogosult új igényt benyújtani, feltéve, hogy az ilyen irányú
szándékot a panasz benyújtásánál a Panaszos Regisztrátora a Nyilvántartásban
jelezte.

 

Jelen
Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt
egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó
Testület weboldalán (
www.nic.hu/tt és http://www.domain.hu/domain/tt/egyedi_allasfoglalasok/)
teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest,
2016. június 17.

 

 

A
Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

……………………………………………

dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………

Dombi Gábor

Titkár

Sk.