Eseti állásfoglalások

A nemzetikisokos.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív
Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR
Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó
Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 22/2016.
(IX. 16.) sz.
Állásfoglalása

 

A nemzetikisokos.hu domain
regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1006/2016. sz.
ügy)

 

tárgyában

 

A
Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó
Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes
„igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti
 Állásfoglalást.

 

nemzetikisokos.hu domain név tárgyában elé terjesztett panasz

tárgyalását a TT.
visszautasítja 

 

Indokolás:

 

A
Tanácsadó Testület Elnöke a tárgyi ügy kapcsán megállapította, hogy („Panaszos”) által a KISOKOS MÉDIA
Kft.
(„Panaszolt”) a
nemzetikisokos.hu domain tárgy Panaszolt igénylése kapcsán benyújtott
kifogásának érdemi tárgyalására és a kifogás tárgyában érdemi döntés
meghozatalára eljárási lehetõsége nincs.  

 

A Domainregisztrációs
Szabályzat
9.1 pontja értelmében a kinek jogos érdeke fûzõdik annak
megállapításához, hogy a feltételes használatba adott domain az adott igénylõ
részére történõ delegálása a Szabályzatba ütközik, az Alternatív Vitarendezõ
Fórum (Tanácsadó Testület) eljárását igényelheti. A Testület a Szabályzat 9.6
pontja szerint a konkrét domain-igénylõ konkrét igényének teljesíthetõségére
vonatkozó állásfoglalást tartalmaz. A Testület döntéséhez a Nyilvántartó és a
Regisztrátor kötve van: aláveti magát a Tanácsadó Testület állásfoglalásainak,
az abban foglaltaknak megfelelõen jár el, és az azokban foglaltak alapján
teljesíti vagy tagadja meg a delegálásra vonatkozó igényeket.

 

A
Testület az ugyanezen felek között, ugyanezen domain név igénylése tárgyában
kialakult vitában korábban már döntött.
A
Tanácsadó Testület A nemzetikisokos.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan
bejelentett panasz (1000/2016. sz. ügy) 14/2016. (VI. 17.) sz. Állásfoglalása
rendelkezõ részében – a bizonyítékok gondos és teljes körû mérlegelésére
alapozva – kimondta, hogy a nemzetikisokos.hu domain
részére nem
delegálható.

 

Jelen
eljárásban a most Panaszosként eljáró új bizonyítékot
nem
terjesztett elõ, az ügy tényállása (az érintett felek ellenkezõ
érdekállástól eltekintve) megegyezik azzal, melyben a TT korábban már a
Nyilvántartó által végrehajtandó döntést hozott. A TT saját döntéseit a Domainregisztrációs
Szabályzat
alapján megállapított ügykörében eljárva nem vizsgálhatja
felül és nem módosíthatja:
azokhoz – másfél évtizede következetesen
folytatott gyakorlata szerint – a jogszabályváltozás esetét kivéve maga is
kötve van.

Mindezek
alapján – annak megállapítása mellett, hogy a tárgybeli domain név használati
jogára vonatkozóan a 14/2016. (VI. 17.) sz. Állásfoglalásában meghozott
döntését jelen jogvitára nézve is minden szempontból irányadónak tekinti – az
ügy a SZESZ szerinti rendben való megtárgyalását a Testületnek vissza kell
utasítania.

 

Jelen
Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt
egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó
Testület weboldalán (
www.nic.hu/tt éshttp://www.domain.hu/domain/tt/egyedi_allasfoglalasok/) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest,
2016. szeptember 17.

 

 

A
Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

……………………………………………

dr.
Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………

Dombi
Gábor

Titkár

Sk.