Eseti állásfoglalások

A nemlego.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A
Tanácsadó Testület 10/2019. (XII. 12.) sz. Állásfoglalása 

A
nemlego.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(1059/2019.
sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt a
fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a
Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a
SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával,
különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi
véleményét kifejezõ jelen eseti
Állásfoglalást.

A
nemlego.hu domain a
Webhome Plus
Kft.
számára nem delegálható.

Indokolás:

A
nemlego.hu domain nevet a
Webhome Plus
Kft.
(a továbbiakban „Panaszolt”) igényelte. Az igénylés ellen, jogi
képviselõje útján, a
LEGO
Juris
A/S (a továbbiakban „Panaszos”)
élt kifogással, és kérte a domain delegálásának megtagadását.

A Panaszos elõadta, hogy a
LEGO Juris A/S többek között jogosultja a 000039800 lajstromszámú LEGO európai
uniós szóvédjegynek 1996. április 1-jei, (Magyarország tekintetében 2004. május
1-jei) elsõbbséggel, a 3., 9., 14., 16., 20., 24., 25., 28., 38., 41. és 42.
osztályokba tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében. A vonatkozó
lajstromkivonatot csatolta.

 

Állítása szerint a fenti védjegy
Magyarországon jóhírûnek tekintendõ, ugyanis a LEGO védjegyek évtizedek óta
ismertek és kedveltek Magyarországon.

 

A Panaszos kifogása alapjául a
Domainregisztrációs Szabályzat (‘DRSZ’) 2.2.2 pontját, az európai
uniós védjegyrõl szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1001
rendelete (2017. június 14.) az európai uniós védjegyrõl (‘Európai Uniós
Védjegyrendelet’) 9. cikkét, valamint a védjegyek és a földrajzi árujelzõk
oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (‘Vt.’) 12. §-át jelölte meg,
mely utóbbi jogszabályok a védjegyoltalom a jogosultja számára kizárólagos
jogokat biztosítanak.

 

Hivatkozott arra, hogy a LEGO
védjegyek használatára az igénylõnek engedélyt nem adott, a domain
regisztrálása esetén az igénylõ gyaníthatóan védjegybitorlást követne el.

 

A jogellenességen túl a Panaszos
kifogása – véleménye szerint – megáll összetéveszthetõség alapján is különösen,
hogy a kifogásolt domain névben a Panaszos kiemelkedõen ismert, jóhírû LEGO
védjegye szerepel, ami alapján az átlagos fogyasztó arra a téves
következtetésre juthat, hogy a domain név, illetve az ahhoz tartozó tartalom
valamilyen módon, a közismert és rendkívül népszerû LEGO cégcsoporthoz, illetve
annak termékeihez kapcsolódik.

 

Valószínû, hogy a Panaszolt
igénylõ a LEGO termékek és védjegyek nagyfokú ismertségét és jó hírnevét
próbálja a domain regisztrálásával kihasználni, és ezáltal tisztességtelen
gazdasági elõnyhöz jutni.

 

A Panaszolt a kifogásra
észrevételt nem tett.

 

A Tanácsadó Testület
osztja a Panaszos által kifejtetteket.

 

A Panaszos által hivatkozott
jogszabályi rendelkezések szerint a védjegy jogosultja, jogosult bárkivel
szemben fellépni, aki engedélye nélkül, gazdasági tevékenység körében használ
olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek, a
megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint a megjelölés és a
védjegy árujegyzékében szereplõ áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy
hasonlósága miatt. Az összetéveszthetõség magában foglalja azt az esetet is, ha
a fogyasztók a megjelölést gondolati képzettársítás (asszociáció) útján
kapcsolhatják a korábbi védjegyhez.

 

A nemlego.hu domain név
tartalmazza a Panaszos védjegyét, az abban szereplõ „nem” szó megkülönböztetõ képességgel
nem rendelkezik, és önmagában a közismert LEGO kifejezés, és védjegy név
szerepeltetése megalapozza azt a gyanút, hogy a tárgyi domain név
tisztességtelenül használná ki a védjegy ismertségét. E tekintetben nincs
jelentõsége annak, hogy a védjegyhez, a domain névben tagadószót kapcsolt a
Panaszolt, mivel a figyelem felkeltésre, az ez alapján létrejövõ asszociációra
alkalmas használat, a TT véleménye szerint már önmagában is megteremtheti a
jogellenes használat és az összetéveszthetõség lehetõségét a Panaszos LEGO
védjegyeivel.

 

A TT utal a 7/2000. (V.31.) sz.
elvi állásfoglalásában kifejtettekre, mely szerint a .hu felsõ szintû domain
alatti névtérben való jelenlét, illetõleg az ennek eszközéül szolgáló valamely
domain név igénylése számos esetben gazdasági tevékenység körében végzett
cselekmény, és önmagában valamely domain név igénylése is megvalósíthat
védjegybitorlást. Amennyiben tehát a más védjegyével ütközõ domain igénylése a
körülményekbõl megítélhetõen párosul a domain név gazdasági tevékenység körében
való használatára irányuló szándékkal, a regisztrátomak a Domainregisztrációs
Szabályzat 5.6 pontja értelmében a delegálást meg kell tagadnia, az igénylõnek
pedig másik nevet kell választania domainje azonosítására.

 

A domain gazdasági tevékenység
keretében való használatára utaló tényként értékelte a TT azt, hogy a Panaszolt
igénylõ gazdasági társaság.

 

Az elvi állásfoglalásban
kifejtett elv alapján követett gyakorlatát igazolják a TT korábbi eseti
döntései is, amelyekben, a gazdasági célú használat és az összetéveszthetõség
gyanúja esetén, a LEGO védjegy domain névben való használata kapcsán, az ilyen
domain igényeket elutasította.

 

Lsd.:

– a Tanácsadó Testület 35/2011.
(XI. 11.) sz. Állásfoglalása – A legotanya.hu regisztrációjával kapcsolatosan
bejelentett panasz (880/2011. sz. ügy)

 

– A Tanácsadó Testület 42/2011
(XII. 15.) sz. Állásfoglalása – A legopalota.hu regisztrációjával kapcsolatosan
bejelentett panasz (887/2011. sz. ügy)

 

A fentiekre tekintettel a
Tanácsadó Testület állásfoglalása, hogy a Webhome Plus
Kft. által választott nemlego.hu
domain név részére nem delegálható.

Jelen
Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt
egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó
Testület weboldalán (
www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

Budapest, 2019. december
12.

 A Tanácsadó
Testület nevében:

 

 …………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.