Eseti állásfoglalások

A natgeo.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz


Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 10/2008. (VIII. 28.) sz. Állásfoglalása

 

A natgeo.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(773/2008. sz. ügy)

 

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 773/2008. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2008. augusztus 28.-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

Schweitzer Szabolcs a natgeo.hu domain névre vonatkozó igénylése nem teljesíthetõ.

 

Indokolás:

A natgeo.hu domain név iránt Schweitzer Szabolcs (xxxxxxxxxxxxxxxx) 2008. június 12.-én regisztrátora, a GTS-Datanet Távközlési Kft. útján nyújtott be igénylést. A kéthetes várólistán való megjelenés során a domain név igénylés ellen a National Geographic Society (1145 17th Street, N.W., Washington D.C. Egyesült Államok) meghatalmazással igazolt jogi képviselõje, az S.B.G&K. Ügyvédi Iroda 2008. június 25-én a Microware Hungary Kft., mint regisztrátor útján kifogást jelentett be. A Kifogásban – a lajstromkivonatok csatolása mellett – elõadta, hogy a National Geographic Society – a 9., 16., 18., 25., 28., 38. és 41. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében –  2003. október 31-i elsõbbséggel jogosultja a CTM 003503943 lajstromszámú közösségi szóvédjegynek, jogosultja továbbá az ugyane védjegycsaládba tartozó National Geographic közösségi szóvédjegynek is. A panaszos a National Geographic védjeggyel számos sajtóterméket forgalmaz, tévécsatornát mûködtet. A National Geographic védjegy széles körben elterjedt rövidítése a Natgeo megjelölés, amelyrõl a fogyasztók jelentõs része a National Geographic védjegyre és ezen keresztül a panaszosra asszociál: mindezekre tekintettel az említett védjegyek Magyarországon jóhírûnek tekinthetõek.

A natgeo.hu domain név megegyezik Panaszos Natgeo védjegyével, melynek  használatára Panaszosnak A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 12. § (1) bekezdése alapján kizárólagos  joga van. A védjegy domainkénti használatára Panaszos az igénylõnek engedélyt nem adott, a domain név az igénylõ részére történõ esetleges regisztrálása gyaníthatóan védjegybitorlást valósítana meg, ezért Panaszos a tárgybeli igénylést a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 a.) pontjába való ütközés (jogellenesség) miatt nem tartotta teljesíthetõnek.

A TT Titkársága a kifogás megküldésével, regisztrátora útján felkérte igénylõt, hogy a kifogásban foglaltakra nyilatkozzon, e lehetõséggel azonban az igénylõ nem élt.

A TT egyetért Panaszos azon, a kifogásban elõadott álláspontjával, hogy az igénylõ névhasználata az igénylés teljesítése esetén A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvénybe ütközõ, jogellenes magatartáshoz vezetne.

A Vt. 12. § (1) bekezdése szerint a védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy  használatára. A kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplõkkel; olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt; vagy a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést a védjegy árujegyzékében szereplõkkel nem azonos vagy azokhoz nem hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, hogy a védjegy belföldön jóhírnevet élvez, és a megjelölés használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztetõ képességét vagy jóhírnevét.

A tárgyi ügyben gyanítható, hogy igénylõ a domainként választott megjelölést gazdasági tevékenysége körében, az Interneten keresztül, a széles körû árujegyzékkel összefüggõen nyújtott szolgáltatás megnevezésére kívánja felhasználni, ezért a TT az igénylést nem tartja teljesíthetõnek.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2008. augusztus 28.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.