Eseti állásfoglalások

A nanotechnologia.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó
Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 07/2004. (VII. 06.) sz. Állásfoglalása

A nanotechnologia.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(642 /2004. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 642/2004. számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2004. július 6-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A nanotechnologia.hu domain a Comport Infotech Kft. számára delegálandó.

Indokolás:

 

A 642/2004. “nanotechnologia.hu” domain igénylõje a Comport Infotech Kft., Emõd (regisztrátora: Deninet Bt.) volt. Az igény ellen az MTA Mûszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet, Budapest nyújtott be regisztrátora (Hungarnet Egyesület) útján kifogást, és magának igényelte a domaint.

A kifogás indoklása szerint az MTA ATKI 1991-ben alakult a Nanotechnológiai Osztály, és elsõként foglakozott hazánkban ilyen irányú, nemzetközi elismerést kivívó kutatással. 2004-ben jött létre a Nanotechnológiai Fõosztály, amely az ország élenjáró kutatóbázisa.

 

Az idõben korábbi igénylõ Comport Infotech Kft. elõadta, hogy a domain megválasztásakor körültekintõen járt el, ellenõrizte a Magyar Szabadalmi Hivatal védjegyadatbázisát is. Úgy véli, hogy a nanotechnológia olyan gyûjtõfogalom, amely nem kapcsolható egyetlen személyhez vagy szervezethez. Vitatja a kifogást tevõ álláspontját, miszerint korábbi kutatások megalapoznák az elsõbbséget.

 

A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy vizsgálata során nem talált olyan indokot, amely a tárgyi domain delegálását a Comport Infotech Kft. számára kizárta volna.

 

A tárgyi ügyben nem merült fel a Regisztrációs szabályzatban definiált prioritás kérdése, így a Tanácsadó Testület csak a Regisztrációs Szabályzat 2.2. pontjában foglalt kizáró okok meglétét vizsgálta. Eszerint nem választható olyan domain, amely jelentéstartalmára vagy használatára nézve gyaníthatóan: jogellenes; megbotránkozást vagy félelmet keltõ; vagy megtévesztõ. A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a domain név használata az igénylõ részérõl nem jogellenes, nem megbotránkozást, félelmet keltõ, vagy megtévesztõ. Utóbbi vonatkozásában a Tanácsadó Testület olyan álláspontot foglalt el, hogy a „nanotechnologia.hu” domain használata nem megtévesztõ bármely személy, vagy szervezet részérõl, hiszen elképzelhetõ, hogy adott esetben valaki az ilyen jellegû kutatással kapcsolatos információt kívánja egy web-lapon összegyûjteni, ez pedig nem tekinthetõ sem jogellenesnek, sem megtévesztõnek. Ilyesfajta információk összegyûjtésére és publikálására bárki jogosult, e vonatkozásban kizáró ok nem áll fent.

Fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület nem látott olyan okot, amely a fenti domain név delegálásánál a beérkezési sorrendtõl való eltérést indokolná.

Ennek alapján a nanotechnologia.hu domain a Comport Infotech Kft. számára delegálandó.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2004. július 6.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.