Eseti állásfoglalások

A nagykanizsaert.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A
Tanácsadó Testület 8/2019. (VIII. 21.) sz. Állásfoglalása 

A
nagykanizsaert.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(1056/2019.
sz. ügy)

tárgyában

 A Tanácsadó Testület
elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta,
a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd
a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen”
szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ jelen eseti
Állásfoglalást.

A
nagykanizsaert.hu domain a Polgári Kanizsáért Alapítvány számára nem
delegálható.

Indokolás: 

A
nagykanizsaert.hu domain nevet a Polgári Kanizsáért Alapítvány (a
továbbiakban „Panaszolt”) igényelte 2019. július 18-án. Az igénylés
ellen a PROBONO – A Közjóért, Nagykanizsáért Egyesület (a továbbiakban „Panaszos”)
élt kifogással 2019. július 31-én kelt beadványaiban, és kérte a domain
delegálásának megtagadását.

Panaszos kifogását a Domain Regisztrációs
Szabályzat („DRSZ”) 2.2 pontjára alapította, hivatkozva a DRSZ 2.2.1 és 2.2.2
pontjaira is. Kiemelte, hogy a domain igénylõ az igényléskor nem vette
figyelembe, hogy a www.nagykanizsaert.hu domain név a Panaszos
névkizárólagosságához fûzõdõ jogát sérti továbbá hivatkozott arra, hogy a
Panaszolt Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának engedélyével nem
rendelkezik, amelynek folytán a domain igénylése a Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyûlésének a Nagykanizsa város és településrészei
névhasználatáról szóló 1/2012. (I. 31.) önkormányzati rendeletébe is ütközik. Panaszos
jelezte, hogy maga is igényelte a domaint 2019. július 22-én, de addigra a
Panaszos már benyújtotta saját igénylését. Panaszos az Egyesület létrehozásának
elõzményeként elõadta, hogy 2018. májusában már 32 idõsügyi klub vezetõjének
részvételével Probono Nagykanizsáért Szenior Klub mûködött, amelyet Egyesületi
formában akartak tovább mûködtetni, mivel jogi személyként pályázhatnak és
szerzõdések alanyai lehetnek.

Panaszos
beadványához csatolta Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének 2019.
június 5. napján kelt határozatát a névhasználat engedélyezésérõl, amelyben a
„Nagykanizsáért”
megjelölés domain névben való használatát a Panaszos részére engedélyezték az
1/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelet alapján; továbbá csatolta a
Zalaegerszegi Törvényszék végzését a nyilvántartásba-vételérõl továbbá 2019.
június 12. napján kelt Alapszabályát, amelynek I/6. pontja szerint „az
egyesület honlapjának a címe: www.nagykanizsaert.hu”
.

A Panaszolt 2019.
augusztus 6. napján kelt beadványában arra hivatkozott, hogy domain igénylése
megelõzte a Panaszos igénylését, továbbá hivatkozott arra, hogy tevékenységét
sokkal korábban kezdte, mint Panaszolt, mert már 2005 óta mûködnek. Hivatkoztak
arra is, hogy a Panaszos csak politikai céllal alakult és indulni kíván az õszi
helyhatósági választásokon. Panaszolt az átfogó tevékenységére több példát is
felhozott. Panaszolt beadványához csatolta Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének
a Tanácsadó Testülethez címzett levelét, amelyben támogatásáról biztosítja a
Panaszolt domain igénylését továbbá Panaszolt Nagykanizsáért tett tevékenységét
méltatja.

A Tanácsadó Testület a DRSZ alapján eljárva
kifejezetten azt vizsgálta, hogy mennyiben merül fel jogellenesség, ill. a
névkizárólagosság sérelme a domain Panaszolt általi használatával.

A Testület
megállapította, hogy a Panaszos által hivatkozott 1/2012. (I. 31.)
önkormányzati rendelet 6.§ alapján a Közgyûlés a névhasználat engedélyezésével
kapcsolatos hatáskört a polgármesterre ruházta, aki a „Nagykanizsáért”
megjelölés domain névként való használatát határozatával Panaszos részére
engedélyezte, így Panaszos jogosult a domain igénylésére.

Panaszolt
érdemben kizárólag a Panaszosét idõben megelõzõ domain igénylésére hivatkozott,
azonban az 1/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelet alapján szükséges
névhasználati engedély meglétét nem igazolta és nem is állította. Panaszolt
által csatolt polgármesteri támogató nyilatkozat pedig névhasználati
engedélynek nem tekinthetõ.

Értékelve a Felek által
elõadottakat és becsatolt iratokat, a Testület a Panaszos által hivatkozott jogszabályba
ütközés folytán, továbbá ezzel összefüggésben a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának
névkizárólagosságába ütközés folytán a gyanítható jogellenesség feltételét megvalósulni
látja, és így a domain igénylése a DRSZ 2.2.1 és 2.2.2 pontjába ütközik.

A Testület rögzíti, hogy az
igénylés Panaszos nevébõl eredõ névkizárólagossági jogba nem ütközik, mivel az
igényelt domain a Panaszos négy szóból álló nevébõl csak a harmadikkal egyezik
meg, ami nem is a név legdominánsabb része.

A
fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Panaszolt
által választott nagykanizsaert.hu domain név részére nem kerülhet delegálásra.

Jelen
Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt
egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó
Testület weboldalán (
www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

Budapest, 2019. augusztus
21.

 A Tanácsadó
Testület nevében:

 

 ……………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.