Eseti állásfoglalások

A myvu.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó
Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület
15/2008. (XI. 12.) sz. Állásfoglalása

a myvu.hu
regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(778/2008. sz.
ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 778/2008.
számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta,
majd 2008. november 12-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes
‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület többségi
véleményét kifejezõ
jelen eseti Állásfoglalást.

 

A myvu.hu domain delegálására
vonatkozó igény számára teljesíthetõ.

 

Indokolás:

 

A myvu.hu domain nevet (1124 Budapest Pagony u. 19.) (a továbbiakban
„Panaszolt”) igényelte prioritás nélkül 2008. augusztus 24. napján. Az igénylés ellen a Digital
Playground Kft. („Panaszos”) élt kifogással, és kérte a domain delegálásának megtagadását.

Kifogásában a Panaszos hivatkozott a Domainregisztrációs Szabályzat („DRSZ”) 2.2.2. a) és c) pontjára, valamint a Tanácsadó Testület 7/2000 (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalására, továbbá a 2/2006. (II.09.) sz. Állásfoglalására.

Panaszos elõadta, hogy álláspontja szerint a myVIP védjegy – melynek jogosultja Panaszos – belföldön jó hírnévnek örvend. Ezen tényállítását auditált adatokkal is alátámasztotta, továbbá meghivatkozta a Tanácsadó Testület 7/2000 (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalását melyben a Tanácsadó Testület kifejtette, hogy a Védjegytörvény a belföldön jóhírnevet élvezõ védjegyek számára fokozott védelmet biztosít (Vt. 12.§ (2) bekezdés c) pont). A fent megjelölt Elvi Állásfoglalásban a Tanácsadó Testület kifejtette, hogy a „védjegyjogosult e szabály értelmében bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenysége körében használ a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést (ez lehet pl. domainnév is) a védjegy árujegyzékében szereplõkkel nem azonos vagy azokhoz nem hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, hogy a védjegy belföldön jóhírnevet élvez, és a megjelölés használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztetõ képességét vagy jóhírnevét. A jóhírnevû védjegyek oltalma tehát nem kötõdik az áruk és a szolgáltatások bizonyos fajtáihoz, nem korlátozódik meghatározott árukra vagy szolgáltatásokra. A jóhírnevû védjeggyel ütközõ megjelölés gazdasági tevékenység körében való használata – függetlenül attól, hogy milyen árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban valósul meg – védjegybitorlásnak számít, feltéve, hogy e használat sérti vagy tisztességtelenül kihasználja a védjegy megkülönböztetõ képességét vagy jóhírnevét.”

Panaszos álláspontja szerint, tekintettel arra, hogy a myVIP védjegybõl egy betû elütésével és egy elhagyásával a kifogásolt domaint – avagy a védjegyet – kapjuk, arra lehet következtetni, hogy az igénylõ a Panaszos védjegyének jóhírnevét tisztességtelen módon kívánja kihasználni. Panaszos álláspontja szerint a Tanácsadó Testület 2/2006. (II.09.) sz. Egyedi Állásfoglalásában részletezett tényállás hasonló a jelen ügyben fennálló tényállással, ezért a domain delegálására nem kerülhet sor Panaszolt javára.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a myVIP valóban a Panaszos mint jogosult javára bejegyzett védjegy. Nem vizsgálta azonban, hogy a védjegy jóhírnévnek örvend-e, a Tanácsadó Testület álláspontja szerint ugyanis a myvu kifejezés sem hangalakban sem írásban vagy megjelenésben nem mutat olyan hasonlóságot a myvip kifejezéssel mely reálisan összetéveszthetõséget eredményezne. Hasonlóképpen a Tanácsadó Testület a domain név elütésén alapuló megtévesztés (a második hárombetûs szóelemben egy karakter elütése és az utolsó teljes elhagyása) lehetõségét sem látta valósnak a jelen ügyben. Ezen felül nem valószínûsíthetõ az ügyben ismertetett adatok alapján, hogy Panaszolt az igényelt domain nevet egyáltalán gazdasági tevékenység keretében kívánná használni, amint a Tanácsadó Testületnek a Panaszos által is meghivatkozott 2/2006. (II.09.) sz. Egyedi Állásfoglalásában viszont valószínûsíthetõ volt.

A Tanácsadó Testület a fentiek alapján kialakított álláspontja szerint nem áll fenn sem jogszabályba sem pedig a Domain Regisztrációs Szabályzatba foglalt olyan kizáró ok, amely a Panaszolt igénylésének elutasítását indokolná.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2008. november 12..

 A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.