Eseti állásfoglalások

A myo.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 02/2014 (IV. 22.) sz. Állásfoglalása

 

A myo.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(951/2014 sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 951/2014 ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A myo.hu domain név javára delegálható.

 

 

Indokolás

 

A myo.hu domain nevet (a továbbiakban: Panaszolt) igényelte 2014. március 21-én. Az igény ellen a Mayo Chix Magyarország Kft. (a továbbiakban: Panaszos) képviselõje útján élt kifogással, és kérte a delegálás megtagadását.

 

Panaszos kifogásában elõadta, hogy álláspontja szerint az igénylõ magatartása ellentétes a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2. pontjával, amely kimondja, hogy nem választható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve gyaníthatóan jogellenes. Panaszos hivatkozott a 204 843 lajstromszámú „MYO” szóvédjegyére, amely oltalma a következõ osztályokra terjed ki: 25. 35. 42. Panaszos hivatkozik továbbá a Tanácsadó Testület 7/2000 (V.31.) Elvi Állásfoglalásában foglaltakra, amelyben a Testület a lajstromozott védjegyek domain névként való választhatóságával kapcsolatban az 1.2. pontjában „Másik név választásának kötelezettsége gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztõ használati szándék esetén” cím alatti kizárólagos használati joggal kapcsolatosan. Panaszos álláspontja szerint a fentiekre való tekintettel a myo.hu domain név Panaszolt általi használata megtévesztõ és használatával Panaszolt védjegybitorlást követne el.

 

Panaszolt érdemi nyilatkozatában elõadta, hogy a „myo” szó az ógörög izom szóból ered, mely mind angol, mind magyar változatában már forgalomban lévõ termékekben megtalálható (Myo Fusion protein, MHP Myo-X testépítõ-szer). Panaszolt utalt arra, hogy az igényelt domain név alatt eddig sem volt, illetve a jövõben sem lesznek megtalálhatóak a Panaszos közismert termékekeihez hasonló áruk. Panaszolt véleménye szerint a domain név delegálása azért nem sérti Panaszos védjegyeihez való kizárólagos jogát, mert a védjegyek árujegyzékeiben felsorolt termékek valamint szolgáltatások nagymértékben különböznek. Panaszolt kijelentette, hogy regisztrációja nem rosszhiszemûségen alapszik, hiszen Panaszos arra eddig nem tartott igényt és nem is élt a most érvényesíteni kívánt jogával. Panaszolt hivatkozott arra, hogy az általa forgalmazni kívánt terméknek már van Magyarországon is érvényes 012081535 lajstromszámú közösségi „MYO” szó védjegye. Panaszolt szerint a fogyasztók megtévesztésének veszélye nem reális, tekintve Panaszolt és Panaszos különbözõ tevékenységi körét. Panaszolt véleménye szerint nem valósít meg tisztességtelen piaci magatartást, hiszen a rövidítés nem köthetõ egyértelmûen Panaszos termékeihez, brandjéhez, így annak jó hírneve sem sérül. Panaszolt hivatkozik a Tanácsadó Testület 7/2000 (V.31.) Elvi Állásfoglalásában foglaltakra, miszerint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához intézett védjegybejelentés a domain-ek vonatkozásában nem alapoz meg prioritást. Panaszolt kérte továbbra is a myo.hu domain név részére történõ delegálást.

 

A Tanácsadó Testület eljárása során a delegálás esetleges jogellenességét és a kérdéses domain név megtévesztõ voltát vizsgálta. A testület a myo.hu domain név Panaszoltnak történõ delegálását nem találta jogellenesnek vagy megtévesztõnek. A jogellenesség Vt. 12. § (2) bekezdés b) pontjára alapozott megállapításának feltétele, hogy a Panaszolt a domain nevet gazdasági tevékenysége körében továbbá azonos áruk illetve szolgáltatások körében használja. Panaszolt a myo.hu honlapon étrend kiegészítõkkel és testépítõ szerekkel kíván foglalkozni, így alaptalan a Panaszos kifogása, mivel Panaszos védjegyének árujegyzéke és a Panaszolt által forgalmazni kívánt termékek, valamint a vásárlói kör is olyan nagymértékben eltérõ, ami alapján kizárható, hogy a domain név alapján bárki is a Panaszos ruházati termékeire asszociálna.

 

A Tanácsadó Testület véleménye szerint a myo.hu domain név nem ütközik a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 2. § és 6. §-ba sem, mert Panaszolt és Panaszos nem adott elõ olyan körülményt, amely alapján versenytársak vagy potenciális versenytársak lennének, de ennek megítélése egyébként is a Tpvt. 86 §-a alapján bírósági hatáskör lenne.  

 

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása az, hogy a Panaszolt által választott myo.hu domain név részére delegálásra kerülhet.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2014. 04. 22.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

………………………………………………


dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………

Dombi Gábor

Titkár
Sk.