Eseti állásfoglalások

A mymobil.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó
Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület
12/2008. (X. 09.) sz. Állásfoglalása

a mymobil.hu
regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(775/2008. sz.
ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 775/2008. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2008. október 9-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 A mymobil.hu domain delegálására vonatkozó igény a Virtual Playground Kft. számára teljesíthetõ.

 

Indokolás:

A mymobil.hu domain nevet a Virtual Playground Információszolgáltató és Kommunikációs Kft. (a továbbiakban „Panaszolt”) igényelte prioritás nélkül 2008. július 4-én. Az igénylés ellen a Magyar Telekom Nyrt. („Panaszos”) ill. annak Mobil Szolgáltatások Üzletága élt kifogással jogi fõmunkatársa útján, és kérte a domain delegálásának megtagadását.

Kifogásában a Panaszos hivatkozott a Domainregisztrációs Szabályzat („DRSZ”) 2.2.2. a) és c) pontjára, valamint a Tanácsadó Testület 8/2000 (VIII. 9.) sz. Elvi Állásfoglalására, amelyben a Tanácsadó Testület hangsúlyozza a jóhiszemûség és tisztesség követelménye szerinti eljárás kötelezettségét a domain-igénylési eljárásban, valamint hivatkozott arra is, hogy a jogellenesség akkor is megvalósul, ha a névválasztás más védjegyhez fûzõdõ jogát sérti.

A Panaszos szerint a delegáltatni kért domain név használata a Panaszolt részérõl jogellenes és megtévesztõ lenne, továbbá a regisztrálás iránti igény rosszhiszemû is, hiszen az ún. „cybersquatting” ill. „typosquatting” jelenség megvalósulását eredményezné amiatt, hogy a felhasználókat az URL cím esetleges félregépelése miatt nem a megcélzott oldalakra irányítja. A megtévesztõ jelleg alátámasztására a Panaszos megjegyzi, hogy a „mymobil.hu” domainnév a saját „T-Mobile” és a „My T-Mobile” márkaneveihez hasonló, ezért megtévesztésre ad alkalmat.

A Panaszolt válaszában kifejtette, hogy a „mymobil.hu” domainnév nem sérti a Panaszos semmilyen  bejegyzett védjegyét vagy be nem jegyzett kereskedelmi nevét, valamint úgy véli, hogy a domainnévvel nem asszociálható egyértelmûen a Panaszos márkaneve. Ugyanakkor utalt arra, hogy a Panaszolt egy olyan cégcsoport tagja, melynek védjegy- és domain-portfóliójába tartozik többek között a „myVIP” védjegy. A Panaszolt elõadása szerint szolgáltatásai nem hasonlóak a Panaszos által nyújtott szolgáltatásokhoz.

A Panaszolt hivatkozik továbbá a Tanácsadó Testület 1/2005 (II.9.) és 5/2006 (V.8.) sz. eseti állásfoglalásaira, amelyben a Tanácsadó Testület delegálandónak állapított meg „T-” elõtagot tartalmazó bizonyos megjelöléseket, elutasítva, hogy az ilyenek csak a Deutsche Telekom AG és leányvállalatai számára lehessenek delegálhatóak. A Panaszos szerint jelen esetben ráadásul „T-” elõtag nélküli domainnévrõl van szó, amely nem a „T-Mobile” márkanevével összetéveszthetõ megjelölést kíván alkalmazni.

A Panaszolt véleménye szerint az elgépelés veszélye sem áll fenn.

A Tanácsadó Testület azt vizsgálta, hogy mennyiben jogellenes vagy megtévesztõ a domain delegálása, továbbá mennyiben sértené a Panaszos védjegyjogait.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Magyar Telekom Nyrt. nem rendelkezik a „T-Mobile” illetve a „My T-Mobile” megjelölés vonatkozásában Magyarországon védjegyoltalommal (lajstromozott védjegyei a „T-Mobile” kifejezés mellett más elemet is tartalmaznak).

A jogellenességgel kapcsolatban a Tanácsadó Testület megjegyzi, hogy a Panaszos által is idézett 8/2000 (VIII. 9.) sz. Elvi Állásfoglalásban kifejtettek szerint a névhasználat jogellenességét a más névkizárólagosságát, védjegyét illetve személyiségi jogát sértõ megjelölés valósíthatja meg. Ebben az esetben azonban nincs szó ilyen jogokat sértõ névhasználatról.

A Tanácsadó Testület megvizsgálta a „mymobil” és a „t-mobile” megjelöléseket, és arra jutott, hogy az összetéveszthetõség illetve a megtévesztõ jelleg nem állapítható meg. A „T-Mobile” illetve „My T-Mobile” megjelölések (utótaggal együtt megkülönböztetésre alkalmas) „T-” elõtagjával ellentétben az összetétel második részét képezõ „mobile” ill. „mobil” elem a Panaszos szolgáltatásai tekintetében leíró jellegû és nem rendelkezik megkülönböztetõ erõvel, ezért annak használatától senkit sem lehet elzárni. A „my” elõtag ugyanúgy nem bír megkülönböztetõ erõvel, tekintettel annak angol jelentésére és általános jellegére.

A Tanácsadó Testület szerint jelen esetben a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény rendelkezései sem alkalmazhatók, hiszen nem nyert bizonyítást, hogy a panaszolt valamint a panaszos versenytársak lennének a magyar piacon. Ha azok is lennének, a fentieknek megfelelõen a „My T-Mobile” a domináns „T-” elem elhagyásával nem minõsül olyan megjelölésnek, amely az összetéveszthetõséget megalapozza.

 Önmagában az a tény, hogy a fogyasztók véletlenül elírhatják a karaktereiben eltérõ domainneveket, a Tanácsadó Testület szerint a megtévesztõ jelleg alátámasztására nem elegendõ. A Panaszos fenti márkanevet hordozó szolgáltatása egyébként sem a „myt-mobile.hu” domain alatt, hanem a „t-mobile.hu” aldomainje alatt érhetõ el, így nem valószínû, hogy a Panaszos szolgáltatásait igénybe venni kívánó fogyasztók „elgépelés” útján jutnának el az igényelt domain-névvel megjelölt weboldalra.

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Virtual Playground Kft. által választott domainnév részére delegálásra kerülhet.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2008. október 9.

 A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.