Eseti állásfoglalások

A mylink.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  5/2007. (II. 5.) sz. Állásfoglalása

a mylink.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(729/2007. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 729/2007. számon bejelentett ügyet a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2007. február 5-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A mylink Bt. panaszos által a mylink.hu domain vonatkozásában benyújtott igénylés a Domainregisztrációs Szabályzat 1.4. pontjában foglalt eljárás szerint nem teljesíthetõ. A domain az igénylõ Profi-Media Kft. számára delegálandó.

 

Indokolás:

A tárgyi ügyben az SWI Kommunikációs Kft., mint a panaszos mylink Mûszaki Tanácsadó és Kereskedelmi Betéti Társaság (a továbbiakban: mylink Bt.) regisztrátora igényelte a Tanácsadó Testület eljárását.

A Nyilvántartó a mylink.hu domain vonatkozásában 2006. október 27-én vette nyilvántartásba a Profi-Média Kft. igénylõ nem prioritásos igényét. A mylink Bt. prioritásos igénylésének nyilvántartásba vétele 2006. november 10-én történt; ezt megelõzõen került sor a mylink Bt. bejegyzésére a cégnyilvántartásba 2006. november 3-án (Cg. szám: 13 06058286 alatt elsõ neve: mylink.hu Mûszaki Tanácsadó és Kereskedelmi Betéti Társaság, majd: mylink Mûszaki Tanácsadó és Kereskedelmi Betéti Társaság). A társasági szerzõdés kelte 2006. október 30.

A Nyilvántartó a mylink Bt. prioritásos igénylését nem teljesítette arra hivatkozással, hogy „a prioritás alapja […] a nem prioritásos igény nyilvántartásba vételét nem elõzi meg, ezért a nyilvántartásba vétel szerinti sorrendben történõ teljesítés alóli kivétel nem alkalmazható.”

Ezt követõen kérte a mylink Bt. a TT eljárását. Álláspontja szerint „a mylink.hu domain bejegyeztetéséhez joga vagy jogos érdeke fûzõdik”. A panaszos hivatkozott az Európai Bizottság 874/2004. sz. rendeletének 21. cikkére is.

A Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 1.3.2. pontja szerint „[a]z egyes igények teljesítése általában azok nyilvántartásba vételének sorrendjében történik. Kivétel, hogy a nem prioritásos igény teljesítését más, ugyanazon domain névre vonatkozó, de késõbb nyilvántartásba vett igény teljesítése megelõzi, ha ez utóbbi igény

a) prioritásos eljárással kerül feldolgozásra és

b) a prioritás alapja a nem prioritásos igény nyilvántartásba vételét megelõzõ és

c) nyilvántartásba vétele a prioritással nem rendelkezõ igény nyilvántartásba vételét követõ 14. nap végéig megtörtént.”

 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a mylink Bt. igénylése a Szabályzat 1.3.2. pontjának b) alpontjában foglalt követelménynek nem felel meg, mivel a prioritás alapja nem elõzi meg a Profi-Média Kft. igénylésének nyilvántartásba vételét.

 

A Testület vizsgálta azt is, teljesíthetõ-e a Profi-Média Kft. igénylése. A panaszos az igénylõ rosszhiszemûségére vonatkozóan a fenti EK jogszabályhelyre hivatkozáson túl konkrét állítást nem fogalmazott meg és arra utaló adat a TT-nek sem állt rendelkezésére a jelen ügyben. A TT álláspontja szerint nyilvánvalóan nem minõsülhet megtévesztõnek a Profi-Média Kft. igénylése arra tekintettel, hogy az igénylés benyújtásakor a panaszos gazdasági társaság még nem létezett, ezért a domain a Profi-Média Kft. számára delegálandó.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2007. február 5.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.