Eseti állásfoglalások

A my-faves.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest,
Victor Hugo u. 18-22.

 

 

A Tanácsadó Testület 09/2007. (III. 12.) sz. Állásfoglalása

a my-faves.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(733/2007. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 733/2007. számon bejelentett ügyet a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2007. március 12-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A my-faves.hu domain az igénylõ Deutsche Telekom AG részére delegálandó.


Indokolás:

 

A Deutsche Telekom AG 2006. december 4-én prioritás nélkül igényelte a my-faves.hu domain nevet.

 

A LAD-Alk Center Kft. kifogást emelt a delegálás ellen, mert véleménye szerint a domain névnek az igénylõ általi használata, gyaníthatóan megtévesztõ lenne.

 

A panaszos elõadta, hogy tulajdonában van a myfaves.hu domain, ezért a my-faves. hu domain delegálását magának kérte biztosítani. Erre vonatkozóan 2006. december 17-én igénylést is nyújtott be. A panaszos álláspontja szerint a domain név kötõjeles változatának használata miatt hátrányos helyzetbe kerülne, és domain nevük a keresõben pozíció hátrányba kerülhet, ami részére anyagi hátrányt is jelenthet.

 

Az igénylõ Deutsche Telekom AG, jogi képviselõje útján elõadta, hogy nem prioritásos igények esetén az „érkezési sorrend” alapelve szerint az igényét korábban bejelentõ fél számára kell az igényelt domaint regisztrálni. Hivatkozott arra, hogy a myfaves.hu domain tényleges használatát az igénylõ nem kezdte meg, megtévesztésrõl pedig csak tényleges használat esetén lehetne szó.

 

Állítása szerint a panaszos rosszhiszemûen járt el, mivel a myfaves márkanevet a Deutsche Telekom AG használta elõször, amerikai leányvállalata útján. Állítása szerint a panaszos tudomást szerzett arról, hogy a társaság a myfaves márkanév európai bevezetése elõtt áll és ezért rosszhiszemûen igényelte a myfaves.hu domaint. A panaszos csalárd szándékára utal, hogy a panaszos jogosultja a t-center.hu, t-informatika.hu és t-it.hu domain neveknek, amelyek sértik az igénylõ társaság szellemi alkotáshoz fûzõdõ jogait. Álláspontja szerint a Deutsche Telekom AG használta világszerte elõször a myfaves márkanevet, amelyet domain név formájában kíván jogszerûen használni Magyarországon is. Véleménye szerint az általa elõadottak valószínûsítik, hogy a Deutsche Telekom AG a panaszosnál korábban kezdte meg a megjelölés használatát. Mivel a panaszos közleményekbõl értesült a márkanév közelgõ magyarországi bevezetésérõl saját nevében igényelte meg a myfaves domain nevet, abból a célból, hogy a Deutsche Telekom AG-t, amellyel a panaszos amúgy is jogvitában áll, jogtalanul megakadályozza a márkanév magyarországi internetes használatában.

 

Az elõadottakra tekintettel a panasz elutasítása mellett az igénylõ kérte my-faves.hu domain név delegálását a Deutsche Telekom AG részére. Az igénylõ az iratában elõadottakkal kapcsolatban iratokat is csatolt.

A Tanácsadó Testület (TT) megállapította, hogy az Deutsche Telekom AG által benyújtott az igénylés a rendelkezésre álló adatok szerint nem minõsül prioritásosnak.

A TT ezt követõen azt vizsgálta, teljesíthetõ-e a Deutsche Telekom AG igénylése.

A Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2. pontja szerint „nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltõ, vagy

c) megtévesztõ.”

A megjelölés a TT álláspontja szerint nyilvánvalóan nem megbotránkozást, félelmet keltõ, így adott esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztõ minõség vizsgálandó. A TT állandó gyakorlata szerint a megtévesztés lehetõségét minden egyedi esetben külön, az eset összes körülményére tekintettel kell vizsgálni.

A jogellenesség vizsgálata körében a TT megállapította, hogy a panaszosnak nincs joga a „my faves” megjelölés kizárólagos használatához illetõleg ahhoz, hogy mást ezen megjelölés használatától eltiltson, ezt a panaszos sem állította, panaszát csak arra alapozta, hogy a kötõjeles változat az internetes keresõkben pozíció hátrányba hozza a nem kötõjeles változatát, ez részére anyagi hátrányt jelent, illetve, hogy a kötõjeles változat igénylõ általi használata megtévesztõ. Megtévesztés mikéntjét a panaszos nem részletezte.

A TT álláspontja szerint a kötõjeles domain név változat igénylõ általi használatából nem következik a Szabályzat 2.2.2. c) pontja szerinti helyzet, az igénylõ a my-faves.hu domain használatával, olyan, tevékenységével kapcsolatos tájékoztatást végezhet, amely az átlagos internet használó számára nem kelti azt a látszatot, hogy a panaszos honlapját böngészi. Mivel a panaszos a részére delegált myfaves.hu domain felhasználásának módját, területét nem ismertette, a TT által megismert adatokból nem vonható le olyan következtetés, hogy az igényelt domain használata megtévesztõ lenne.

A Testület szerint abban az esetben, ha az oldal tartalmából, megvalósításából az átlagos felhasználó számára érzékelhetõ, hogy az nem a panaszos honlapja, akkor a megtévesztõ jelleg nem áll fenn, mert a my-faves karaktersorozat domain névként való használata önmagában nem alkalmas megtévesztésre.

A fentiek alapján a benyújtott igénylés, illetõleg a domain név annak jelentéstartalmára és/vagy használatára nézve gyaníthatóan nem jogellenes illetõleg megtévesztõ, ezért a Deutsche Telekom AG által benyújtott igénylés teljesíthetõ.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2007. március 12..

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.