Eseti állásfoglalások

A mufu.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

A Tanácsadó Testület 05/2013 (III

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai
Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A
Tanácsadó Testület 09/2015. (VI. 26.) sz. Állásfoglalása

 

A
mufu.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(973/2015.
sz. ügy)

 

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti
ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti
és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ
szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi
véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A mufu.hu domain
név az eredeti Igénylõ WPC Centrum S.R.O. részére delegálható.

 

 

Indokolás

 

 

A mufu.hu domain nevet (a
továbbiakban: Domain) a WPC Centrum S.R.O. (SK 94360 Nána, 1.
Mája 2757/6., a továbbiakban: Igénylõ) igényelte 2015. május 26. napján.
Az igény ellen a Holland Pázsit Kft. (1094 Budapest, Balázs Béla u 34.
IV. em. 2., a továbbiakban: Panaszos) képviseletre jogosult vezetõ tisztségviselõje
útján 2015. június 8. napján határidõben benyújtott kifogással élt és abban
kérte a delegálás megtagadását.

 

Panaszos kifogásában elõadta,
hogy 2012 óta a magyarországi kerti mûfû piacon piacvezetõ pozícióban van. Az
ügy tárgyát képezõ Domain korábban és elõször a Bankó Kft. részére került
delegálására, amely cég ügyvezetõje révén kapcsolódik a Panaszoshoz. A Domain volt
használója azonban a regisztráció meghosszabbítását önhibából elmulasztotta,
illetve az „egy figyelmetlenség miatt késve lett meghosszabbítva”.

 

A fentieken túl a Panaszos általánosságban
hivatkozott „Holland Pázsit márkanevére” (bejegyzett védjegyére).

 

A Panaszos állításai
alátámasztására semmilyen bizonyítékot nem csatolt és nem jelölte meg azt sem,
hogy az Igénylõ igénylését a Domainregisztrációs Szabályzat (DSZ) pontosan mely
rendelkezésével vagy rendelkezéseivel tartja ellentétesnek.

 

A Panaszos a Domain nevet saját
részére igényelte.

 

 

Az Igénylõ a Szlovák Köztársaság cégnyilvántartásának
adatai alapján képviseletre jogosult ügyvezetõje útján 2015. június 15. napján,
határidõben terjesztett elõ rövid írásbeli védekezést.  Álláspontja szerint a
Domainre vonatkozó regisztrációs igényét a Domainregisztrációs Szabályzatnak
megfelelõen terjesztette elõ, és ezért a Panaszos által benyújtott panaszt
alaptalannak tartja.

 

Az Igénylõ érvelése szerint a
Panaszos csak a „Holland Pázsit” márkanévre rendelkezik bejegyzett védjeggyel,
amely joga azonban nem lehet akadálya az Igénylõ mufu.hu-ra vonatkozó Domain
igénylésének, a „mûfû” kifejezés ugyanis egy olyan köznév, amely védjegyként be
sem jegyeztethetõ, következésképp a Panaszos általi védjegybitorlás esete
kizárt.

 

Az Igénylõ azt is elõadta, hogy
álláspontja szerint a Domain korábbi használójának nincsen elõjoga a Domain
regisztrációjára, ha azt a Domain parkoltatásának végéig – amely határidõt az
Igénylõ a Panaszossal azonosan 2015. május 24. napján éjfélig tartó idõszakban
jelölt meg – a Panaszos nem él a regisztráció meghosszabbításának
lehetõségével, mivel ez idõponttól kezdve a Domain bárki által szabadon igényelhetõvé
válik.

 

Mindezen körülményekre
figyelemmel az Igénylõ kérte a panasz elutasítását, és hogy a Domain név az
Igénylõ részére kerüljön delegálásra.

 

Az Igénylõ bizonyítékot
kérelméhez nem csatolt.

 

A Tanácsadó Testület
eljárása során, a Panaszos védjegyjogi hivatkozására tekintettel megvizsgálta az
igénylés esetleges jogellenességét, különös tekintettel a Panaszos nemzeti
védjegyének a domain névvel való kapcsolatára, a Védjegytörvény szabályaira és
a TT korábbi elvi állásfoglalásaira.

 

Tekintve, hogy a felek
beadványaikhoz semmilyen bizonyítékot nem csatoltak, és mivel a Panaszt
kizárólag a Domain korábbi használatára és a Panaszos védjegyéhez fûzõdõ jogára
alapították, a Tanácsadó Testület vizsgálódásához kizárólag az online cég- és
védjegynyilvántartás, valamint az ezekben fellelhetõ nyilvános adatok álltak
rendelkezésre. Az elõzetes vizsgálódás során megállapítást nyert, hogy a felek
a cégek képviseletére jogosult vezetõ tisztségviselõik útján megfelelõen
terjesztették elõ beadványaikat, így az eljárás lefolytatásának eljárásjogi
akadálya nem volt.

 

A védjegy adatbázis kutatása
alapján megállapítható volt, hogy abban a Panaszos nevén „holland pázsit a
gondozásmentes pázsit” megnevezéssel valóban megtalálható a 215171
lajstromszámú színes ábrás nemzeti védjegy, amely 2014. július 18-i elismert
bejelentési nappal a 27. (mesterséges gyep, mûgyep, mesterséges gyep játékra
használt felületek burkolására, mesterséges gyep sportolásra használt felületek
burkolására, mesterséges gyep szabadidõs tevékenységhez használt felületek
burkolására), a 31. (természetes gyep) és a 44. (gyepgondozás, gyomirtás,
kertmûvelés, tájkertész-szolgáltatások) árujegyzék szerinti tételekkel biztosít
védjegyoltalmat. Noha a Panaszos álláspontja szerint a védjegy „mûfû”
árukategóriára is be lett jegyezve, ez az elõadása azonban a védjegylajstrom
adatainak teljes mértékben nem volt megfeleltethetõ – így elõadása feltehetõen
a mesterséges gyep és mûgyep árukategóriákra vonatkozhatott.

 

A bizonyítékok és a jogalap
megjelölésének hiányában a Tanácsadó Testület eljárása arra korlátozódhatott,
hogy megvizsgálja: az Igénylõ által igényelt Domain név sértheti-e a Panaszos
védjegyhez fûzõdõ jogait és így a DSZ jogellenes domainhasználatra vonatkozó
rendelkezéseivel esetlegesen ellentétben van-e.

 

A Tanácsadó Testület álláspontja
szerint azonban nem volt megállapítható a Vt. 12. §. szerinti védjegybitorlás
fennállta, illetve az, hogy a Domain névként igényelt kifejezést az Igénylõ esetleg
a Panaszos színes ábrás védjegyébõl képezte volna, továbbá az sem, hogy az bármilyen
más módon sértené a védjegyet. A hivatkozott „Holland Pázsit” védjegy ugyanis hangsúlyos
elemeit tekintve sem vizuálisan, sem hangzása alapján nyilvánvalóan nem azonosítható
és nem is összetéveszthetõ a www.mufu.hu
Domainnel. A Tanácsadó Testület megjegyzi továbbá, hogy a mufu (illetve ékezetes
domain regisztráció esetén a mûfû) kifejezések inkább leíró jellegû közszavaknak
tekinthetõk, amelyek megkülönböztetõ jelleggel a Tanácsadó Testület álláspontja
szerint nem bírhatnak.

 

Mindezen felül a panaszt azért is
alaptalannak kell tekinteni, mivel azt nem a korábbi Domain használó terjesztette
elõ és a DSZ-ben részére biztosított kizárólagossági idõszak egyébként is már
eltelt. A Panaszos maga hivatkozott arra, hogy a Domain nevet korábban nem a
Panaszos, hanem annak ügyvezetõje és az ügyvezetõ édesapján keresztül
kapcsolódó, de jogalanyisága szempontjából teljesen elkülönülõ cég, a Bankó Kft.
részére került delegálásra. A Panaszos ezen általános tényelõadásán túl azonban
elmulasztotta azt bizonyítani, illetve arra hivatkozni, hogy a Domain korábbi, jogalanyiságában
a Panaszostól elkülönült bármely jogosultjától kapott-e olyan tartalmú
nyilatkozatot, amely alapján a domain igénylõvel szemben a Panaszos is jogosult
lenne eljárni. A Tanácsadó Testület álláspontja azonban határozott azzal
kapcsolatban, hogy érvényes és bizonyítékkal igazolt jogcím hiányában más, jogilag
elkülönült személy a domainhez fûzõdõ esetleges jogára más panaszt nem
alapíthat.

 

A Tanácsadó Testület megjegyzi
továbbá, hogy a DSZ rendelkezései világosan és egyértelmûen rögzítik, hogy a
Domain megújításának elmaradása esetén annak korábbi jogosultjának is csak
korlátozott ideig van lehetõsége. A DSZ 6.2 és 6.3 pontjai a volt Domain
használónak a delegálás visszavonását követõen legfeljebb 60 napig tartó
idõszakban biztosítja azt a kizárólagos jogot, hogy a visszavont és parkolási
listára tett korábbi domain nevét újraigényelhesse. Ha a volt jogosult ezt a
határidõt is elmulasztotta – ahogyan az a jelen ügyben is történt – a domain
nevet a „First come, First served” elv alapján immár bárki, így az Igénylõ is jogosan
igényelhette magának.

 

A jelen eljárásban azonban nem
merült fel semmilyen olyan adat vagy bizonyíték, amely alapján az lett volna megállapítható,
hogy az Igénylõ a domainre vonatkozó igényét e 60 napos határidõn belül
igényelte, vagy hogy azt a volt domain használó határidõn belül újra magának
igényelte. Ezzel szemben a Panaszos által elõadottak azt erõsítik meg, hogy az
ismételt igénylést a volt domain használó önhibájából mulasztotta el, így az az
õ, és nem Igénylõ terhére esik.

 

Mivel semmilyen olyan adat vagy
bizonyíték nem merült fel arra vonatkozóan sem, hogy az igényelt Domain név a
DSZ 2.2.2 b-c) megbotránkozást vagy félelmet kelthetne, illetve hogy az
megtévesztõ lehet, a Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Domain név igénylés
nem ütközik a DSZ rendelkezéseibe, és így a Domain delegálható az Igénylõ
részére.

A Tanácsadó Testület felhívja
a felek figyelmét a DSZ 9.7. pontjára, amely alapján a Tanácsadó Testület eseti
állásfoglalásában csak abban a kérdésben foglalt állást, hogy az adott domain
az adott Igénylõ számára delegálható vagy nem delegálható.

A Tanácsadó Testület felhívja
Igénylõ figyelmét arra is, hogy a vonatkozó jogszabályok és a
Domainregisztrációs Szabályzat 2.3. alpontja értelmében felelõsséggel tartozik
a domain-használat jogszerûségéért és a domain név használattal harmadik
személynek okozott kárért. A Tanácsadó Testület felhívja Igénylõ figyelmét,
hogy a domain név használata során tartózkodjon az olyan magatartástól, amely
más védjegyével vagy kereskedelmi nevével való összetéveszthetõséget
eredményezne, illetõleg tartózkodjon a Domainregisztrációs Szabályzat
rendelkezéseinek megsértésétõl. Ezzel összefüggésben a Tanácsadó Testület
kiemeli, hogy amennyiben a domain név gazdasági tevékenység keretében történõ
jövõbeli használata mégis védjegybitorlást valósítana meg, az a domain név
delegálás visszavonását, törlését vonhatja maga után. Így különösen a
Domainregisztrációs Szabályzat 10.2. pontja alapján a domain delegálását
követõen egy meghatározott domain névnek az Igénylõ domain-használótól történõ
visszavonását illetve átruházását az, akinek ehhez jogos érdeke fûzõdik, az
Alternatív Vitarendezõ Fórumhoz elõterjesztett, az eljárási szabályzatban
foglaltaknak megfelelõ kérelemmel kezdeményezheti.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag
sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (
www.nic.hu/tt)
teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2015. 06. 26.

 

 

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

dr.
Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi
Gábor

Titkár
Sk.