A mobilmuhely.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz (615/2002. sz. ügy)

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 08/2002.
(IX. 25.) Állásfoglalása

a mobilmuhely.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz
(615/2002. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 615/2002. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat
(SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2002. szeptember 25-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti
szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül
elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A mobilmuhely.hu domain számára nem
delegálható. A mobilmuhely.hu domain a Pannon GSM Távközlési Rt. számára delegálandó.

Indokolás:

A 615/2002. sz. ügyben a GTS Datanet Kft. mint az igénylést vitató Pannon GSM Távközlési Rt.
regisztrátora a által a mobilmuhely.hu domain név
vonatkozásában benyújtott igényt (regisztrátor: Deninet Bt.) utalta a Tanácsadó Testület (TT) elé. A TT Titkársága
révén 2002. július 29-én kiküldött levelében felkérte a Deninet Bt-t, hogy küldje meg az igénylõlapot valamint az
igényléshez kapcsolódó dokumentumokat a titkárság címére, tájékoztassa az Igénylõt a TT elé utalásról, és
amennyiben a Regisztrátor vagy az Igénylõ véleményezni kívánja az ügyet, illetve rendelkezik a véleményét
alátámasztó dokumentumokkal, küldje meg azokat is. A megadott határidõn belül igénylõ írásban nyilatkozott álláspontjáról.

A által a mobilmuhely.hu domain név
vonatkozásában benyújtott prioritás nélküli igénylés 2002. július 9-én került nyilvántartásba. A Pannon GSM
Távközlési Rt. prioritás nélküli igénylése a nyilvántartásba 2002. július 11-én került; a Pannon GSM Távközlési Rt.
2002. július 16-án élt kifogással, amelyben saját részére kéri a delegálást azzal az indokolással, hogy ‘ez egy
mûködõ szolgáltatás, melyet a Pannon GSM Távközlési Rt. nyújt’.

álláspontja szerint õ mint igénylõ az
igénylést megelõzõen ellenõrizte, hogy a kérdéses megjelölés sem cégnévként bejegyezve, sem védjegyként
lajstromozva nincs. Az igénylõ álláspontja szerint a Pannon GSM Távközlési Rt. Mobilmûhely elnevezésû szolgáltatása
‘egyáltalán nem ismert, az igénylés idõpontjában nem volt bejelentett és mûködõképes sem’, ‘magánúton folytatott
tárgyalásai’ során az igénylõ olyan információkat szerzett, amelyek szerint az Rt-nek ‘nem áll szándékában a
mobilmuhely.hu domain név használata […] Az esetben, ha valóban szüksége lett volna a domain névre, bejegyzését
már korábban kezdeményezte volna’. Az igénylõ elõadja, hogy ‘Mobilmûhely’ néven idõszakosan weboldalt és
folyamatosan hírlevelet üzemeltetett 1999 februárja óta, s ezt a domain név regisztrációja után ‘állandósítani’
kívánja. Elõadja, hogy a weboldal és a hírlevél tartalmi részeinél az elmúlt és az elkövetkezõ idõszakban is
különös figyelemmel veszi figyelembe, hogy a Pannon GSM Távközlési Rt. üzleti és egyéb érdekeit véletlenül se
sértse, s erre igény esetén írásos garanciát is vállal. Az igénylõ közli továbbá, hogy 2002. június 28-án ‘védjegy
bejegyzési eljárást kezdeményezett’ a megjelöléssel kapcsolatban a 9. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások
tekintetében. Álláspontja szerint az adott esetben két prioritás nélküli igénylés ütközik, amely esetben az
idõrendiség dönt, ez alól csak a gyaníthatóan megtévesztõ, jogszabálysértõ vagy megbotránkozást keltõ igénylés
kivétel. Véleménye az, hogy igénylése jogszabálysértõ és megbotránkozást keltõ nem lehet, míg megtévesztõnek ‘a
Pannon GSM Távközlési Rt. szolgáltatásának ismertsége és mûködésének igényléskori hiánya és elérhetõsége miatt’ nem
minõsülhet. Elõadja továbbá, hogy a Pannon GSM Távközlési Rt. számára történõ delegálás gyaníthatóan megtévesztõ
lenne az igénylõ ‘korábbi többéves’ használata miatt. Az igénylõ állásfoglalásához mellékelte az általa megtett
védjegybejelentésrõl szóló okirat másolatát valamint a Mobilmûhely megnevezéssel kiadott hírlevél egy számát
nyomtatott formában.

A Tanácsadó Testület – prioritásos igénylés hiányában – azt vizsgálta, van-e akadálya a által benyújtott igénylés teljesítésének. A
Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek (a továbbiakban: Irányelvek) 3.2. pontja szerint ‘nem választható és
használható olyan DOMAIN NÉV, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltõ, vagy

c) megtévesztõ.’

A megjelölés a TT álláspontja szerint nyilvánvalóan nem megbotránkozást, félelmet keltõ, így adott
esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztõ minõség vizsgálandó.

Ami a általi használat jogszerûségének
kérdését illeti, a TT vizsgálata során megállapította, hogy a megjelölés kétséget kizáróan a Pannon GSM Távközlési
Rt. által nyújtott szolgáltatás elnevezése, azaz az Rt. által kereskedelmi névként használt megjelölés. A TT ebben
a körben nem fogadja el azon érvelését, amely szerint az
igénylés idõpontjában a megjelölés a szolgáltatás megnevezéseként nem volt ismert – az Rt. szolgáltatása július
8-án indult meg, igénylése pedig július 9-én került a
nyilvántartásba, azaz az Irányelvek 1.2. pontja szerint ez az idõpont számít az igénylés idõpontjának. Az igénylõ
által becsatolt hírlevél alapján a TT nem látja kétséget kizáróan bizonyítottnak az igénylõ általi valós, a
kereskedelmi név minõséghez szükséges mértékû használatot.

A TT 4/2000. (V. 10.) sz. Elvi Állásfoglalása szerint ‘azokban az esetekben, amikor az igénylõ
kétséget kizáró módon igazolja, hogy az általa választott domain az õ kereskedelmi neve, ennek domainként
választására (…) másokat megelõzõen jogosult. Ilyen esetekben, amennyiben a kereskedelmi név nem minõsül
prioritásos igénynek, a Regisztrációs Szabályzat 5.6. pontja értelmében megtagadható, hiszen használatuk jogellenes
illetve a versenytárshoz hasonló megjelenés esetében, megtévesztõ lehet.’ A Pannon GSM Távközlési Rt. általi
kereskedelmi névként történõ használat kétséget kizáróan bizonyított, ezért a TT álláspontja szerint a megjelölés
által domainnévként történõ használata gyaníthatóan
jogellenes és megtévesztõ, így az igénylõ által az Irányelvek 3.2. pontjának a) és c) alpontja szerint nem
választható.

Mivel az idõrendben elsõként benyújtott igény nem teljesíthetõ, a Testület a Pannon GSM Távközlési
Rt. másodikként benyújtott igényét vizsgálta. Az elõzõekben írtak szerint a TT nem látta kétséget kizáróan
bizonyítottnak azt, hogy a megjelölést kereskedelmi
névként használta vagy használja, ezért azt állapította meg, hogy az igénylés teljesítése nem ütközik az Irányelvek
rendelkezéseibe.

Jelen döntés a 4/2000. (V. 10.) sz. Elvi Állásfoglaláson alapul.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi
Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2002. szeptember 25.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.