Eseti állásfoglalások

A mobilcentrum.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

Alternatív Vitarendezõ
Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai
Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó
Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 18/2017.
(XI. 24.) sz. Állásfoglalása

 

A mobilcentrum.hu domain név
regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1034/2017. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A
Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a
Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ)
szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a
szavazó tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta
a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A mobilcentrum.hu domain név
a Centije s.r.o részére delegálható.

 

Indokolás:

 

A
mobilcentrum.hu domain név delegálását a Cetinje s.r.o.  („Panaszolt”)
kérte, amely ellen a Laptop Centrum Hungary Kft (1152 Budapest, Fazekas sor 51)
(„Panaszos”) nyújtott be kifogást.

 

A
Panaszos elõadta, hogy laptop, notebook, tablet és mobiltelefon alkatrész
és tartozék értékesítésével foglalkozik. Kiemelte, hogy alapítása óta dolgozik
a „Laptop Centrum” mint márkanév magyarországi ismertté tételén. Ismertette,
hogy a mobilcentrum.hu domain név a 2016. augusztus 03. napjától tulajdonában álló
mobil-centrum.hu domain név egyetlen karakterben eltérõ változata. Az ügy
elõzményeként elõadta, hogy 2017. október 23. napján kifogást nyújtott be a
Cetinje s.r.o. 2017. október 18. napján benyújtott domain delegálási kérelmével
kapcsolatban, amely a mobilcentrum.hu domain névre vonatkozott. A World Web
Data Kft. mint regisztrátor a kifogására érdemben nem reagált, így a jogvesztõ
határidõtõl tartva másik regisztrátornál is jelezte kifogását. A kifogását
ennek megfelelõen a Net-Tech Kft. rögzítette.  Jogi érvelésében kifejtette,
hogy 2013-tól saját tulajdonú webáruházat nyitott és „Laptop Centrum” márkanév
alatt saját töltõ és adapter forgalmazását kezdte meg. A tevékenység kapcsán a
„laptopcentrum.hu” és „laptoptolto.eu” saját tulajdonú webáruházunk nevei
szorosan összefonódtak a mobil eszközök nevével, a Google keresõ elsõ oldalán
is így jelenik meg.

A
„Laptop centrum” mellett az alábbi oldalakat is népszerûsítette:
„tablet-centrum.hu”, „notebook-centrum.hu” és „mobil-centrum.hu”.

Jogi
érvelésében a Domain Regisztrációs Szabályzat 1.2.1.4, 2.2.1
és 2.2.2. pontjait jelölte meg, továbbá kiemelte, hogy „az Igénylõ nem titkolt szándéka
a stratégiailag fontos és „jól csengõ” domain nevek tömeges regisztrációja,
melyre a korábbi TT eljárásai mellett a mobilcentrum.hu regisztrációjával egy idõben
további 11 domain regisztrációs kérelme enged következtetni.” Következtetése
szerint a tömeges igénylés is mutatja, hogy „az Igénylõ szándéka világos, a
mobilcentrum.hu foglalásával piaci elõnyre kíván szert tenni, valós azonnali használati
igény nem fûzõdik a domain név regisztrációjához”. Azt is kiemelte, hogy a
mobilcentrum.hu domain név nyitó oldalán egy mobil parkoltatással foglalkozó cég
a webdomains.hu nyitóképe látható. Többek között techno-neked link és technikával
foglalkozó cikkek reklámjai és linkjei is megtalálhatóak. Álláspontja szerint
mind az elgépelés lehetõsége és a találati listában való megjelenés fokozottan
fenn áll azon vásárlóinál, akik családi vállalkozását keresik.

Kérelmében azt kérte, hogy a Tanácsadó Testület hozzon eseti állásfoglalást
a domain név delegálhatóságával kapcsolatban és „állapítsa meg, hogy a
mobilcentrum.hu domain név az Igénylõ javára nem delegálható”.

 

A
Panaszolt a válaszában részletesen kitért cáfolataira.
Kiemelte, hogy a Panaszos nem jelölte meg, hogy a delegálás pontosan milyen
jogot sért. Álláspontja szerint a Panaszosnak semmilyen joga nem fûzõdik a
domain névhez: a Panaszos neve Laptop Centrum Kft., és õ maga is leírja
beadványában, hogy alapításuk óta ezen márkanév ismertté tételén dolgoznak. A
Panaszosnak nem neve a Mobilcentrum (semmilyen írásmóddal és összetétellel),
nincs ilyen cégneve, kereskedelmi neve, terméke, védjegye, egyéb szellemi
alkotása. A mobilcentrum név nem is egyedi, az egy szóösszetétel, vagyis nincs
egyedi megkülönböztetõ jellege sem. Panaszolt szerint a domain delegálása a
Panaszosnak sem a névkizárólagossághoz fûzõdõ jogát, sem védjegyhez való jogát
nem sérti, a Panaszosnak nincs olyan joga vagy jogos érdeke, amely megalapozná
a kizárólagos igényt a mobilcentrum.hu domainre.

 

A
fentieken túl cáfolta azt is, hogy Társasága valós igény nélkül
regisztrálta a domaint. elõadta, hogy a domaint egy megbízó érdekében kérte,
azonban a megbízóra vonatkozó részletek tekintetében az üzleti titok védelmére
hivatkozott.

 

Kérelmében azt kérte, hogy a Tanácsadó Testület állásfoglalásában
„állapítsa meg, hogy az igény teljesítése a Szabályzatot nem sérti, a domain
Társaságunkra delegálható”.

 

A
Tanácsadó Testület (TT) a rendelkezésre álló adatokból és a
nyilvánosan elérhetõ információk alapján döntött.

 

A TT sok
hasonló ügyben hozott már döntést, és mindig megerõsítette
az alábbiakat: Domain nevek delegálásánál az általánosan irányadó alapelv a „first
come first served” elv, azaz: az igénylés annak a részére teljesíthetõ, aki
korábban nyújtotta be az igénylést. Az, hogy egy névnek vannak különbözõ
hangzásában azonos változatai (például kötõjeles alakok, vagy némán ejtett
betûk) akkor bírhat relevanciával, ha „árujelzõk”, „védjegyek”, „kereskedelmi
nevek” vagy akár a „nyelvi lelemény” körébe esõ szerzõi jogi védelem szintjét
elérõ nevekrõl van szó.

 

Jelen
esetben a „mobilcentrum” szóösszetétel semmilyen jogi
védelemmel nem rendelkezik, nincs védjegyjogi oltalma és a nyelvi leleleményre
sem lehet hivatkozni.

 

A TT
gyakorlata abban is állandó, hogy a panaszoltaktól annak
igazolását kéri, hogy valóban használni akarják a nevet. A jelen esetben ez
megtörtént, panaszolt – bár bizonyítékokat nem csatolt – megindokolta, hogy
miért van szüksége a névre. A TT az elõadott indokolást elfogadta.

 

A TT
kiemeli azt is, hogy önmagában nem ítéli el, ha valaki
kereskedelmi céllal regisztrál domain neveket, amennyiben ez nem rosszhiszemû
és nem sérti mások üzleti érdekeit. A panaszos által hivatkozott nevek között
lehet olyan, amire a fenti megállapítás nem igaz, azonban jelen ügyben a TT
kizárólag a „mobilcentrum” szóösszetételt vizsgálta és azt, hogy ez felveti-e a
Laptop Centrum Kft. panaszos bármely jogának megsértését. A panaszos által
elõadott sérelmek közül egyedül az volt releváns, hogy a panaszos birtokában
van a mobil-centrum.hu domain név, azonban a konkrét név esetében nem látta a
TT azt kellõen alátámasztottnak, hogy a „mobilcentrum” kifejezés kellõen
összeforrott volna Panaszos vállalkozásával, sõt maga a panasz is egy mási név
kereskedelmi értékérõl szólt. A döntésben az is külön jelentõséggel bírt, hogy
a mobil és a centrum összetételek egyike sem rendelkezik megkülönböztetõ
képességgel.

 

A
fentiek alapján a Tanácsadó Testület a panasznak nem ad helyt,
állásfoglalása pedig az, hogy a mobilcentrum.hu domain név a Panaszolt részére
delegálandó.

 

Jelen
Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt
egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó
Testület weboldalán
(www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest,
2017. november 24.

 

A
Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

………………………………………………
dr.
Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.