Eseti állásfoglalások

A michelangelo.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

Alternatív Vitarendezõ
Fórum

INFOMEDIÁTOR
Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó
Testülete
 

A Tanácsadó Testület
03/2016. (II. 17.) sz.
Állásfoglalása

A michelangelo.hu
domain név regisztrációjával
kapcsolatosan bejelentett panasz

(986/2016. sz.
ügy)

tárgyában

 

A
Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó
Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok
egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen
eseti Állásfoglalást.

A michelangelo.hu domain
név a Joker Magyarország Bt. számára delegálható.

Indokolás:

 

A michelangelo.hu domain nevet a Joker
Magyarország Bt. (Igénylõ) igényelte. A kérelmet a Nyilvántartó elutasította a
következõ indoklással: „Többszörös közösségi védjegy, névhasználat igazolása
szükséges.”

 

Az Igénylõ álláspontja
szerint „a „Michelangelo” köznapi jelentését tekintve Michelangelo Buonarottira,
a reneszánszban élt, és immár 452 éve halott olasz mûvészre utal. Emellett a
„Michelangelo” egy ma is használt olasz vezetéknév.

 

A fentiek okán a „Michelangelo” elnevezésre
kizárólagos jogot védjegyként senki sem formálhat – erre utal az a tény is,
hogy számos közösségi védjegyben (és egyéb szellemi alkotásban) szerepel a
megnevezés. A védjegy létének ténye emellett azért sem lehet elutasítási ok,
mert arra csak a jogosult hivatkozhat, ezt a Tanácsadó Testület (TT)
egyértelmûvé tette a joker.hu domain ügyében született, 01/2016. (I. 07.) sz.
Állásfoglalásában: „A Tanácsadó Testület megállapította, hogy védjegyoltalomra
csak annak jogosultja hivatkozhat, míg jelen esetben ez a feltétel nem áll meg,
így védjegyjogi vonatkozásban a további vizsgálódást mellõzte.”

 

Az Igénylõ a névhasználattal
kapcsolatban még elõadta, hogy a Ptk. alapján névhasználathoz fûzõdõ jog az
élõ, természetes személyeket illeti meg, illetve, hogy nem áll fenn névkizárólagosság,
mivel a Michelangelo név ma is számos személy által viselt keresztnév.

 

A fentiek alapján kérte a
Tanácsadó Testületet, állásfoglalásában állapítsa meg, hogy az igény
teljesítése a Domainregisztrációs Szabályzatot (DRSZ) nem sérti.

 

A Tanácsadó Testület (TT) már
a 8/2000. (VIII. 9.) Elvi Állásfoglalásában kifejtette, hogy a domain igénylési
és regisztrációs eljárás olyan polgári jogi jogviszony, amely nem teremt szerzõdéskötési
kötelezettséget. Bár a Domainregisztrációs
Szabályzat (DRSZ) szövege változott, az elvi állásfoglalásban foglaltak ma is
irányadóak.

 

A hatályos DRSZ 2.2.1 pontja
szerint, a domain-igénylõ a delegálni kért domain nevét a jogszabályok és a Szabályzat
keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor a lehetõ legnagyobb
gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott
domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy
szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fûzõdõ jogát, személyiséghez fûzõdõ
jogát, kegyeleti jogát, szellemi tulajdonhoz fûzõdõ jogát, stb.) ne sértse. A
domain-igénylõtõl elvárható, hogy a domain név megválasztása elõtt ellenõrizze
a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.

 

A DRSZ 2.3.1. pontja alapján kizárólag
a domain-igénylõ, illetve domain-használó felelõs

a)     a
domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek
következményeiért,

      b)
a domain név választás és használat jogszerûségéért,

      c)
a domain név választással vagy használattal harmadik személynek okozott kárért.

 

A DRSZ 1.2.3.8. pontja kimondja,
hogy a Nyilvántartó nem köteles semmiféle elõszûrést végezni a választott
domain név megfelelõségével kapcsolatban. A Nyilvántartó célja, hogy valamennyi,
a Regisztrátor által hozzá küldött igényt teljesítse. Amennyiben azonban egyes
kivételes esetekben az igény teljesítését a Nyilvántartó elutasítja, nem
vonható ezért felelõsségre.

 

A DRSZ 2.2.2. szerint nem
választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve
és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

      a)
jogellenes vagy

      b)
megbotránkozást, félelmet keltõ vagy

      c)
megtévesztõ.

 

A Nyilvántartó a domain
delegálását azért tagadta meg, mert a „Michelangelo” szó többszörös közösségi
védjegy, és emiatt szükségesnek látta a (márka)név használat igazolását.

 

A TT feladata tehát a
Nyilvántartó által feltételezett jogellenesség fennállásának vizsgálata volt.

 

A TT megvizsgálta, hogy az
igénylés a közösségi védjegyrõl szóló 207/2009/EK rendelet 9.
cikkének (1) bekezdés a) és b) pontjába ütközik-e, amelyek rögzítik, hogy a
közösségi védjegyoltalom a jogosult számára kizárólagos jogokat biztosít. A
kizárólagos jogok alapján a jogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye
nélkül gazdasági tevékenység körében használ olyan megjelölést, amelyet a
fogyasztók a közösségi védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a
közösségi védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint a megjelölés és a
közösségi védjegy árujegyzékében szereplõ áruk, illetve szolgáltatások
azonossága vagy hasonlósága miatt; az összetéveszthetõség magában foglalja azt
az esetet is, ha a fogyasztók a megjelölést gondolati képzettársítás
(asszociáció) útján kapcsolhatják a korábbi védjegyhez.

 

A vizsgálat során a TT lekérte az
Igénylõ cégkivonatát, amelyben fõtevékenységét az Igénylõ a „7022 Üzletviteli,
egyéb vezetési tanácsadás” tevékenységi körben jelölte meg, illetve tevékenységi
körében még számos más tevékenységi kört szerepeltetett. Ugyanakkor nyilatkozatában
nem jelölte meg, hogy az igényelt domaint milyen célból és milyen tevékenység
keretben kívánja használni.

 

A TT a szóba jöhetõ védjegyek
vizsgálata során megállapította, hogy valóban nagyszámú „Michelangelo” védjegy
található a nyilvántartásokban, amelyek számos áruosztályt érintenek,
ugyanakkor a hiányos adatokból nem lehetett az áruosztályon belüli üközésre
következtetni.

 

A TT a döntése során értékelte
azt a tényt is, hogy a „Michelangelo” szó valóban gyakran használt keresztnév,
védjegyként való ismertsége nem jelentõs, erre tekintettel megkülönböztetõ
képessége csekély, ezért valószínûtlen, hogy a hivatkozott 207/2009/EK rendelet
9. cikkének (1) bekezdés b) pontjában szereplõ összetéveszthetõség fennállna,
illetve, hogy a fogyasztók a domain nevet képzettársítás útján egy adott védjegyhez
kapcsolnák.

 

Hangsúlyozni kívánja azonban a
TT, hogy jelen döntése az adott ügy rendelkezésre álló adatain nyugszik, ahol a
védjegy jogok megsértése az ügy jelen szakaszában nem volt megállapítható. A TT
célja továbbra is a védjegy jogosultak jogos érdekeinek védelme, amelynek során
a Nyilvántartó jelzését fokozottan kíséri figyelemmel, és ezért jelen döntése
nem szolgálhat alapul más esetekben a védjegy és a domain igénylés esetleges
összeütközése esetén.

 

A TT felhívja továbbá az Igénylõ
figyelmét, hogy a domain használata során köteles tiszteletben tartani a
védjegy jogosultak jogait, ezek esetleges fellépése esetén köteles jogkövetõ magatartást
tanúsítani, illetve, hogy a védjegyjogok megsértése esetén a domain
visszavonásra kerül.

 

A fentiekre tekintettel a michelangelo.hu
domain név a Joker Magyarország Bt. részére regisztrálható.

 

Jelen
Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt
egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó
Testület weboldalán (
www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest,
2016. február 17.

 

A
Tanácsadó Testület nevében:

 

 

Dr.
Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi
Gábor
Titkár
Sk.